Fritidshem

Ängelholms kommun erbjuder fritidshem till alla barn mellan 6 - 13 år inom både kommunal och fristående verksamhet. Här hittar du information om fritidshemmens verksamhet, riktlinjer och hur du ansöker och säger upp din plats. Mer information kan du hämta på skolornas webbsidor. Har du frågor kan du kontakta kundtjänst.

Fritidshemmens verksamhet

Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Verksamheten bygger på insikten att varje barns utveckling och lärande är oupplösligt förenat med dess emotionella, sociala och fysiska välbefinnande. Fritidshemmen är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande.

Alla fritidshem har öppet vardagar klockan 06:30 -18:00.

Det flexibla fritidshemmet Månstenen kan erbjuda fritidshemsplats på obekväma arbetstider. Fritidshemmet Månstenen drivs inom den fristående förskolan Englakronan.

Fritidshemmets tillsynsansvar börjar när elevens schemalagda fritidstid börjar och upphör när elevens schematid slutar, i praktiken när vårdnadshavare hämtar sitt barn eller barnet går hem själv. Om barnet ska gå hem själv ska detta vara uppgjort med personalen.

Det finns ingen anmälningsskyldighet för en förälder vid ett barns frånvaro då fritidshemmet inte är en obligatorisk verksamhet, men praxis är att föräldrarna kontaktar fritidshemmet om eleven inte ska vara på fritidshemmet av någon anledning.

Det finns det ingen informationsskyldighet från fritidshemmet om barnet inte kommer till verksamheten när den schemalagda tiden börjar, men praxis är att:

  • Om ett barn inte dyker upp på schemalagd tid på morgonfritids avvaktar man kontakt med hemmet till skolan börjar, varpå ansvaret att kontakta hemmet övergår till skolverksamheten om eleven fortfarande inte är närvarande.
  • Om ett barn inte dyker upp på schemalagd tid på fritidsverksamheten efter avslutad skoldag kontaktas hemmet efter cirka 15 minuter.
  • Om ett barn inte dyker upp på schemalagd tid på skollov kontaktas vårdnadshavare efter cirka 15 minuter.

Om någon bryter den uppgjorda schematiden för ett barn ska vårdnadshavarna kontakta fritidshemmet och informera kring detta.

Om något barn har en privat aktivitet utanför fritidshemmet under fritidstid, med syfte att återkomma till fritidshemmet under dagen övergår ansvaret till föräldrarna när barnet är borta från fritidshemmet.

Om barnet ska hämtas av annan person än vårdnadshavare ska detta vara uppgjort med personalen.

Skolan eller fritidshemmet har inget tillsynsansvar avseende andra barn än de barn som är inskrivna på skolan och som är behöriga att vistas på skolområdet under skol- och fritidshemstid.

Ansökan och uppsägning av fritidshemsplats

I Ängelholms kommun finns fritidshem på samtliga kommunala årskurs F-6 skolor och på 5 fristående fritidshem. Ansökan eller uppsägning av barnomsorgsplats kan du göra längst upp på denna sidan. Information om kommunala fritidshem hittar ni under respektive skola.

Om Tieto Edlevo

Tieto Edlevo är skolsystemet vi använder inom förskolan och skolan som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro och frånvaro. I Tieto Edlevo sköter du också de flesta ärenden gällande barnomsorg och skola såsom anmälan, köplacering, inkomstuppgift, uppsägning av barnomsorgsplats, registrering av barnschema, skolval, skolbyte och anmälan modersmålsundervisning

Tillämpningsregler för barnomsorg

I Ängelholms kommun beslutar Familje- och utbildningsnämnden om tillämpningsregler som grundar sig i nationella och internationella lagar samt kvalitetskrav utifrån Ängelholms kommuns nämndsmål, kvalitetsdeklarationer och verksamhetsplaner. I tilllämpningsreglerna kan du läsa mer om vad som gäller i frågor om ansökan, kö- och turordning samt uppsägningsregler.

Hur mycket kostar fritidshemsplatsen?

Ängelholms kommun använder maxtaxa som innebär att det finns ett inkomsttak för hur hög avgiften för barnomsorg får bli. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-08