För dig som är företagare - staket, plank, mur och häck

Digitala tjänster för denna sida

Man kan behöva skärma av delar av sin verksamhet för till exempel insyn eller vindskydd. En del inramningar ger ett välkomnande uttryck, medan andra kan vara mer avhållande i sin utformning.

Om du planerar att bygga en inhägnad av något slag är det viktigt att ta hänsyn till läge, placering, höjd och upplevelse. Det är också faktorer som kommunens handläggare väger in vid en bedömning.

Här hittar du infromation om vilka bestämmelser som gäller för att bygga eller uppföra en inhägnad runt eller intill din verksamhetsbyggnad.

Bra att tänka på innan du börjar

  • Utforma och placera inhägnaden så att den blir trafiksäker och inte hindrar sikten vid korsningar och utfarter och inte heller hindrar snöröjning eller andra driftsfordon.
  • Placera inhägnaden innanför den egna fastighetsgränsen.
  • Det ska finnas plats för underhåll. Om inte grannen vill medverka eller ge plats på sin tomt, bör du placera inhägnaden någon meter in på den egna tomten.
  • Tänk på att du kan behöva söka dispens från strandskyddet även om inhägnaden inte kräver bygglov.

När du väljer utformning på din inhägnad bör du välja form, färg och material som stämmer väl med huset och omgivningen. Tänkt på att ett plank av traditionellt tryckimpregnerat virke är miljöfarligt både att tillverka och använda.

Variation och växtlighet

Variation i utformningen kan förhindra en enahanda upplevelse. Det kan du åstadkomma på olika sätt. Olika tjocklek och djup kan ge vackra skuggningar. Du kan utgå från fastighetens befintliga form, färg och övriga detaljer. Färgen kan varieras och även materialvalet. Ett enformigt uttryck kan även lättas upp med växtlighet som ger en mjukare och livfullare framtoning. En häck är kanske ett bättre alternativ? Växter skyddar även bra mot vind och ljud. Tänk också på att plank fordrar god stabilitet för att klara både hård väderlek och tyngder.

Höjden på ett staket räknas alltid från marken på den lägsta sidan. Ett staket som är högre än 1,1 meter eller öppet (genomsiktligt) till mindre än 50 procent sett rakt framifrån räknas som ett plank och är bygglovspliktigt. Tänk på att du inte får placera ett staket så att det hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

För att uppföra plank och mur behöver du vanligtvis ett bygglov. Även stödmurar räknas som mur. I tomtgräns mellan grannar får plank och mur normalt inte vara högre än 1,8 meter över marken. I tomtgräns mot gata och parkmark normalt inte högre än 1,5 meter över marken.

Plank och mur med en höjd av högst 0,5 meter över lägsta marknivå kräver inte bygglov.

Du behöver bygglov för att uppföra murar och plank. Du ska placera och utforma dem på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden. De ska också ha en yttre form och färg som är estetisk tilltalande med en god helhetsverkan.

Vilken byggrätt en fastighet har och var byggrätten är placerad kan du se i detaljplanen för området. Detaljplaner finns för alla tätbebyggda områden i stad och byar, men vanlighetvis inte på landsbygden. I detaljplanen markeras dessutom vilka ytor som ska vara byggfri mark, där alltså inte plank eller murar får uppföras.

Inom område med detaljplan markeras ofta förgårdsmark (s.k. prickmark) längs gatan framför byggnader som byggfri. Gaturummets karaktär blir då lummig och luftig. Ett högt plank eller en hög mur strider då mot detaljplanens syfte. En bygglovsansökan för plank och mur på mark som inte får bebyggas (s.k. prickmark) behandlar vi som en avvikelse från planen. Vi tar då kontakt med berörda grannar och bedömer sedan från fall till fall, beroende på avvikelsens storlek, om vi kan bevilja en sådan ansökan.

Vill du plantera en häck eller ett träd behöver du inget lov. Du måste följa vissa regler för fri sikt i korsningar och vid in- och utfarter för att häckar inte ska bli en trafikfara. Tänk på att alltid prata med din granne om du ska plantera något eftersom häckar, buskar och träd kan skapa besvär.

Illustration över hur sikten måste vara fri vid hörntomt eller utfart mot en gata

En pergola är en gles konstruktion med dubbla rader av fristående stöd och en överliggare mellan stöden. Oftast är pergolan övervuxen av klängväxter. Pergolan ska dock vara så gles att proportionerna 80 procent luft och 20 procent material uppnås. Detsamma gäller för en spaljé. Du behöver inte något bygglov för att sätta upp en spaljé eller en pergola utan tätt tak.

Grovmaskiga nätstängsel som till exempel gunnebostängsel kring ett verksamhetsområde behöver du inte bygglov för.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-08