Anmälningspliktiga arbeten för företag

Ska du installera en eldstad, riva en bärande vägg eller ändra ventilationen i din verksamhetsbyggnad? Undrar du över bygglovsregler?

Det är inte alltid du behöver ansöka om bygglov när du vill ändra något, däremot kan du behöva göra en anmälan till kommunens bygglovsenhet. Kom ihåg att du också behöver få ett startbesked innan du kan påbörja arbetet.

Åtgärder som kräver en anmälan till kommunen

Ska du ansluta en ny eller en befintlig byggnad till det kommunala vatten- och avloppsnätet, VA, behöver du lämna in en VA-anmälan. Finns det inte möjlighet till kommunalt vatten och avlopp ska du ansöka om tillstånd för enskilt vatten och avlopp.

Om du gör en ändring som påverkar byggnadens brandskydd ska du anmäla det till oss.

Några exempel på ändringar som kräver anmälan är

  • förändringar av utrymningsvägar och framkomlighet
  • åtgärder som ändrar brandsektioner
  • håltagning i brandceller.

Startbesked och slutbesked

Innan du påbörjar arbetet måste du ha fått ett startbesked från kommunen, och innan du börjar använda lokalerna igen ska du också ha fått ett slutbesked.

Om du ska installera eller göra en ändring av en hiss behöver du anmäla det till oss. Alla hissar ska besiktigas inom ett bestämt tidsintervall. Innan du påbörjar arbetet måste du ha fått ett startbesked från oss. Innan du får ta byggnaden i bruk ska vi ha givit dig ett slutbesked.

Om du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad utanför detaljplanerat område krävs att du anmäler det till oss. Under vissa förutsättningar kan vi medge undantag för komplementbyggnader och ekonomibyggnader som är uppförda utan bygglov för jord- eller skogsbruksverksamhet.

Innan du påbörjar underhållsarbete på en byggnad av särskilt kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde ska du anmäla det till oss. Du får inte påbörja arbetet innan du har fått ett startbesked från oss. Innan byggnaden åter tas i bruk ska vi ha givit dig ett slutbesked.

Särskilt värdefulla byggnader kan vara q- eller k-märkta i detaljplan eller ingå i Ängelholms kommuns bevaringsprogram.

Om du ska installera eller göra en väsentlig ändring av ventilation behöver du anmäla det till oss. Innan du påbörjar arbetet måste du ha fått ett startbesked från oss. Innan byggnaden får tas i bruk ska vi ha givit dig ett slutbesked.

Ändrar du en byggnads konstruktion så att bärande delar påverkas så ska du anmäla det till oss. Beroende på arbetets omfattning och byggherrens erfarenhet kan en kontrollansvarig behöva utses. Det kan då även finnas behov av att ha ett tekniskt samråd innan du påbörjar arbetet. Innan du påbörjar arbetet måste du också ha fått ett startbesked från oss. Innan du får ta byggnaden i bruk ska vi ha givit dig ett slutbesked.

En ändring av konstruktionen av en byggnad kan också medföra att man ändrar byggnadens yttre utseende och byggnadens användning från ett ändamål (t.ex. bostad) till ett nytt ändamål (t.ex. kontor). Då behöver du ett bygglov.

En ändring av en byggnad ska göras varsamt så att dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.

Om du ska göra en omfattande ändring av en byggnads planlösning så ska du anmäla det till oss. Att ändra i planlösningen innebär att en byggnad ändras invändigt. Ett entresolplan är ett exempel på en ändrad planlösning. En invändig ändring kan också medföra att man ändrar byggnadens yttre utseende och byggnadens användning från ett ändamål (t.ex. bostad) till ett nytt ändamål (t.ex. kontor). Då behöver du bygglov.

Du får inte påbörja arbetet innan du har fått ett startbesked från oss. Innan den nya planlösningen tas i bruk ska vi ha givit dig ett slutbesked.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-03