Ritningar, handlingar och avgifter vid bygglov för företag

Digitala tjänster för denna sida

Här hittar du information om vilka handlingar eller uppgifter du behöver skicka in när du söker bygglov eller gör en anmälan. Du hittar också aktuella avgifter för bygglovsärenden.

Olika typer av åtgärder kräver olika handlingar. Det kan handla om exempelvis nybyggnad, tillbyggnad, sätta upp en skylt eller installera eldstad.

Förbered dig med rätt handlingar

Du ansöker genom vår e-tjänst som du hittar i det gula fältet högst upp på sidan. Men innan du börjar är det bra om du läser igenom vad som gäller i just ditt fall och har alla handlingar klara innan du ansöker.

Olika åtgärder kräver olika handlingar

Börja med att stämma av de checklistor som du hittar längre ner på sidan, då vet du vad du har och om du eventuellt behöver komplettera. Här finns också exempelritningar som visar hur olika ritningar ska se ut och vilken information som är viktig.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, de får inte vara avfotograferade. Kom ihåg att märka alla handlingar i ansökan med fastighetsbeteckning.

Avgifter för bygglov och anmälan

Kommunens bygglovsrådgivning är kostnadsfri. Däremot behöver du betala en avgift när du gör en anmälan eller ansöker om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked. Avgifterna ska täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Du behöver betala oavsett vilket beslut vi fattar i ditt ärende. Det gäller alltså även avslag, återkallade och avvisade ansökningar. Din ansökan kan avvisas om vi inte har fått in efterfrågade kompletteringar inom utsatt tid.

Bygglovshjälpen - träffa en bygglovshandläggare på plats

Du som funderar på att bygga nytt, bygga till eller ändra något på din fastighet kan få hjälp på plats av en av kommunens bygglovshandläggare.

Vad är en kontrollansvarig?

I många av åtgärderna nedan behövs en så kallad kontrollansvarig, förkortas ofta KA.

Vad behöver finnas med på ritningen?

Vad är egentligen en sektionsritning? Hur kan en planritning se ut? Här hittar du exempel på olika sorters ritningar. Alla ritningar du lämnar in när du ansöker om bygglov och i andra byggärenden ska vara fackmässigt utförda. Du behöver inte ha någon formell utbildning för att upprätta ritningarna, men du ansvarar alltid för innehållet.

Här finns några exempel som visar vilka handlingar som behövs vid nybyggnad och tillbyggnad av ett enbostadshus. Även om du inte söker bygglov för något av detta, så kan du se hur till exempel en fasad-, sektions- eller planritning ska se ut.

Har du glömt att skicka in någon handling eller har du fått ett meddelande från oss att vi saknar något för att kunna handlägga din ansökan? Det finns flera sätt att komplettera din ansökan.

Handlingar saknas eller behöver förbättras

En begäran om komplettering är ett brev från oss där det står vilka handlingar som saknas för att din ansökan ska räknas som fullständig.

Komplettera via vår e-tjänst

Du kan komplettera din ansökan via vår e-tjänst. Du hittar den via länken överst på sidan under "Digitala tjänster och blanketter på denna sida".

Vilka handlingar krävs i just ditt ärende?

Beroend epå vad du ska bygga behöver du också skicka in vissa typer av ritningar och handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan. Ska du göra något av nedanstående åtgärder? Ta då en titt så att du har allt innan du ansöker.

När du vill ha bygglov och startbesked för en bygglovspliktig altan behöver du via e-tjänsten lämna in handlingar enligt nedan.

Fasadritning i skala 1:100

Fasadritningen ska visa altanens placering mot husets fasad. Du ska redovisa hela husfasaden i ritningen och altanen ska vara måttsatt i höjdled från marknivå.

Planritning i skala 1:100

Planritningen ska visa det befintliga huset och den nya altanen. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

Situationsplan i skala 1:400

Situationsplanen ska baseras på ett utdrag ur kommunens kartbas och ska visa mått på altanens alla sidor samt avstånd mellan altanen och de tre närmaste fastighetsgränserna.

Fler handlingar kan behövas

Handläggaren som tar emot ditt ärende kan behöva kontakta dig för att begära in ytterligare handlingar för att kunna belsuta om bygglov.

När du vill ha bygglov och startbesked för att byta färg på en byggnad behöver du via e-tjänsten lämna in handlingar enligt nedan.

Foto

Ett nytaget foto på den befintlig byggnaden.

Fler handlingar kan behövas

Handläggaren som tar emot ditt ärende kan behöva kontakta dig för att begära in ytterligare handlingar för att kunna belsuta om bygglov.

När du vill ha ett startbesked för ny eller ändrad eldstad eller ny eldstad och skorsten behöver du via e-tjänsten lämna in handlingar enligt nedan.

Fasadritning

Fasadritningen ska visa skorstenens placering och höjd över takytan. Ritningen ska redovisa hela fasaden, skorstenen ska mynna över nock och höjden ska vara minst en meter över taktäckningen, takgenomföringen. Höjden anges från den kortaste skorstenssidan, alltså sidan mot taknock.

Planritning

Planritningen över hela byggnaden ska visa eldstadens placering och rummets funktion (kök, vardagsrum).

Prestandadeklarationer

Prestandadeklarationen för eldstad ska visa att modellen uppfyller högsta tillåtna värden för utsläpp av kolmonoxid (CO) samt nivåerna för lägsta tillåtna verkningsgrad, enligt Boverkets Byggregler. Prestandadeklaration ska även lämnas in för ny skorsten.

Invänta startbesked och slutbesked

Du får inte påbörja arbetet med att sätta in eldstaden innan du har fått ett skriftligt startbesked från oss. Innan du börjar använda eldstaden måste den godkännas av en skorstensfejarmästare och du skall ha fått ett skriftligt slutbesked från oss.

Elda rätt!

Vid eldning i en lokal eldstad, braskamin, öppen spis eller kakelugn är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Många upplever att de får problem med andningen. Att röken slår ner hos grannarna kan bero på att husen ligger tätt, att skorsten är för låg, att det finns höjdskillnader i terrängen eller att man eldar på ett felaktigt sätt. Om vi får in klagomål om störande rök så kan vi besluta om restriktioner i eldandet.

När du vill ha ett förhandsbesked behöver du via e-tjänsten lämna in handlingar enligt nedan.

Situationsplan i skala 1:400

Situationsplanen ska visa ett kartutdrag över tomten med nybyggnaden inritad i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Du ritar sedan själv in tänkt ny fastighetsgräns, tänkt byggnad med mått till tomtgränserna, in- och utfart, biluppställningsplats, placering av avfallskärl, dagvattenhantering samt om vatten och avlopp löses kommunalt eller enskilt.

Kort beskrivning av projektet

Beskrivningen ska innehålla information om byggnadens storlek och hustyp (enbostadshus, flerbostadshus eller annan användning än bostad) och tomtens storlek.

Fler handlingar kan behövas

Handläggaren som tar emot ditt ärende kan behöva kontakta dig för att begära in ytterligare handlingar för att kunna belsuta om bygglov.

När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga en mur eller ett plank behöver du via e-tjänsten lämna följande handlingar:

Fasadritning i skala 1:20

Fasadritningen ska visa muren eller planket med nuvarande och nya marknivåer inritade samt med murens/plankets höjd och längd måttsatt.

Sektionsritning i skala 1:20

Sektionsritningen är en vertikal genomskärning av muren/planket som ska visa hur den är uppbyggd.

Utdrag ur kartbas i skala 1:400

En situationsplan baserad på ett utdrag ur kommunens kartbas som visar din fastighet. Rita in föreslagen mur/plank och måttsätt i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Ange också avstånd till tomtgränsen.

Fler handlingar kan behövas

Handläggaren som tar emot ditt ärende kan behöva kontakta dig för att begära in ytterligare handlingar för att kunna belsuta om bygglov.

Nybyggnad

När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga en ny byggnad, behöver du bifoga följande handlingar i din ansökan.

Du gör både ansökan och lämnar handlingarna via e-tjänsten högst upp på sidan.

Fasadritning i skala 1:100

Fasadritningen ska visa byggnadens fasader från alla väderstreck. Ritningen ska visa nuvarande och nya marknivåer från tomtgräns till tomtgräns samt takvinkel (i grader från horisontalplanet).

Planritning i skala 1:100

Planritningen ska visa alla våningsplan och vilka funktioner de olika rummen har, till exempel mötesrum, kontor, produktion, omklädningsrum. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad och tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen ska visa rumshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer.

Nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta i skala 1:400

En nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över fastigheten med byggnaden inritad och måttsatt i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartan ska också visa mått på byggnadens alla sidor samt avstånd mellan byggnaden och de tre närmaste fastighetsgränserna. Ange också byggnadens höjd i plushöjd för den färdiga golvnivån. Rita också in murar och plank med längd och avstånd till tomtgränsen.

Om den nya byggnaden uppförs utanför detaljplan behöver du istället en förenklad nybyggnadskarta.

Kontrollansvarig

Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning. Du kan själv hitta certifierade KA på Boverkets webbplats.

Tänk på att du måste kontakta KA innan du fyller i anmälan.

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna ska göras och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer ett byggnadsarbete (så kallad byggherre) ska ta fram ett förslag till en kontrollplan med stöd av den kontrollansvarige.

För startbesked ska du också lämna in:

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningarna ska visa husets uppbyggnad. Ritningarna ska visa tekniska delar och viktiga byggnadsdetaljer. Fullständiga konstruktionsritningar ska omfatta grund-, bjälklags- och takplan samt sektion genom grund, väg, bjälklag och tak.

VA-anmälan

Du ska fylla i en VA-anmälan om byggnaden ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Redovisning av dagvattenhantering

I en redovisning av dagvattenhantering visar du hur du tänker ta hand om regn- och smältvatten som inte kan tränga ner i marken.

VVS-ritningar

VVS-ritningar ska visa installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation.

Energiberäkning

Energiberäkningen ska beskriva husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer som fläktar och motorer.

Färdigställandeskydd (kopia på bevis)

Ett färdigställandeskydd kan vara en försäkring eller en bankgaranti. Den ska skydda dig som beställer ett byggnadsarbete (byggherre) om byggentreprenören skulle gå i konkurs och inte kan slutföra bygget. Ett färdigställandeskydd behövs inte om du bygger åt dig själv, om du bygger till ett fritidshus eller om vi bedömer att det inte behövs något färdigställandeskydd.

Fler handlingar kan behövas

Handläggaren som tar emot ditt ärende kan behöva kontakta dig för att begära in ytterligare handlingar för att kunna belsuta om bygglov.

När du vill ha bygglov och startbesked för att sätta upp en skylt behöver du via e-tjänsten lämna in handlingar enligt nedan.

Fasadritning i skala 1:100

Fasadritningen ska visa skyltens läge på fasaden, ritad i skala 1:100. Hela fasaden ska redovisas. Du ska också ange höjd över marken.

Detaljritning

Detaljritningen ska visa skylten måttsatt och ritad i lämplig skala (förslagsvis 1:20 eller 1:50). Antal skyltar, material, skylttyp, storlek och eventuell belysning ska framgå.

Situationsplan i skala 1:400

Situationsplanen ska visa ett kartutdrag över din fastighet med skyltplatsen markerad i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor.

Fler handlingar kan behövas

Handläggaren som tar emot ditt ärende kan behöva kontakta dig för att begära in ytterligare handlingar för att kunna belsuta om bygglov.

Om du behöver bygglov eller startbesked för att montera solceller eller solpaneler så behöver du lämna in följande handlingar.

Situationsplan

En enkel situationsplan som visar din fastighet. Markera var solcellerna/solpanelerna ska placeras.

Fasadritning i skala 1:100

På fasadritningen ska solcellernas/solpanelernas placering ritas in och måttsättas.

Sektionsritning i skala 1:100

På sektionsritningen ska solcellerna/solpanelerna ritas in för att visa hur anläggningen ska monteras, exempelvis om de följer takets lutning eller är uppvinklade.

Produktbeskrivning

Produktbeskrivning eller produktblad på anläggningen.

Fler handlingar kan behövas

Handläggaren som tar emot ditt ärende kan behöva kontakta dig för att begära in ytterligare handlingar för att kunna belsuta om bygglov.

Tillbyggnad

När du vill ha bygglov och startbesked för att göra en tillbyggnad behöver du via e-tjänsten lämna in handlingar enligt nedan.

Fasadritning i skala 1:100

Fasadritningen ska visa tillbyggnadens placering mot husets fasad. Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas och tillbyggnaden ska vara tydligt markerad. Visa nuvarande och nya marknivåer samt takvinkel (i grader från horisontalplanet).

Planritning i skala 1:100

Planritningen ska visa det befintliga huset och den nya tillbyggnaden. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen ska visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer.

Förenklad nybyggnadskarta i skala 1:400

En förenklad nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över fastigheten med byggnaden inritat och måttsatt i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Kartan ska också visa mått på byggnadens alla sidor samt avstånd mellan byggnaden och de tre närmaste fastighetsgränserna.

Kontrollansvarig

Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till en kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning. Du kan själv hitta certifierade KA på Boverkets webbplats. Tänk på att du måste kontakta KA innan du fyller i anmälan.

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna ska göras och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer ett byggnadsarbete (så kallad byggherre) ska ta fram ett förslag till en kontrollplan med stöd av den kontrollansvarige.

Inför ett startbesked behövs också följande handlingar:

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningarna ska visa husets uppbyggnad. Ritningarna ska visa tekniska delar och viktiga byggnadsdetaljer. Fullständiga konstruktionsritningar omfattar grund-, bjälklags- och takplan samt sektion genom grund, väg, bjälklag och tak.

Färdigställandeskydd (kopia på bevis)

Ett färdigställandeskydd kan vara en försäkring eller en bankgaranti. Den ska skydda dig som beställer ett byggnadsarbete (byggherre) om byggentreprenören skulle gå i konkurs och inte kan slutföra bygget. Ett färdigställandeskydd behövs inte om entreprenadkostnaden understiger 10 prisbasbelopp, om du bygger åt dig själv, om du bygger till ett fritidshus eller om vi bedömer att det inte behövs något färdigställandeskydd.

VVS-ritningar

VVS-ritningarna visar installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation.

Energiberäkning

En energiberäkning beskriver husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer.

Fler handlingar kan behövas

Handläggaren som tar emot ditt ärende kan behöva kontakta dig för att begära in ytterligare handlingar för att kunna belsuta om bygglov.

När du vill ha bygglov och startbesked för att ändra användning och ändamål för en byggnad (bostad, komplementbyggnad eller verksamhet) behöver du via e-tjänsten lämna in handlingar enligt nedan.

Fasadritning i skala 1:100

Fasadritningen ska visa alla fasader som påverkas av ändringen genom att fönster, dörrar och portar tillkommer eller flyttas eller genom att fasaderna ändras på annat sätt.

Planritning i skala 1:100

Planritningen ska visa befintlig och ändrad planlösning för berörda våningsplan. Ritningen ska vara måttsatt så att storleken på den ändrade ytan går att räkna ut.

Situationsplan i skala 1:400

En karta över din fastighet som visar vilken byggnad som ändringen avser. Om bara delar av byggnaden berörs markerar du det.

Verksamhetsbeskrivning

  • För ändrad verksamhet i en byggnad behövs en verksamhetsbeskrivning.

Kontrollansvarig

För större projekt krävs en kontrollansvarig KA. Utsedd KA ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till en kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning. Du kan själv hitta certifierade KA på Boverkets webbplats. Tänk på att du måste kontakta KA innan du fyller i anmälan.

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna ska göras och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer ett byggnadsarbete (så kallad byggherre) ska ta fram ett förslag till en kontrollplan med stöd av den kontrollansvarige.

Fler handlingar kan behövas

Handläggaren som tar emot ditt ärende kan behöva kontakta dig för att begära in ytterligare handlingar för att kunna belsuta om bygglov.

När du behöver startbesked för att göra en invändig ändring som påverkar VA, brandskydd, bärande konstruktion, planlösning eller ventilation i en byggnad behöver behöver du via e-tjänsten skicka in följande handlingar:

Planritning i skala 1:100

Planritningen ska visa den hur var ändringen sker.

Konstruktionsritning i skala 1:100

Konstruktionsritningarna ska visa husets uppbyggnad. Ritningarna ska visa tekniska delar och viktiga byggnadsdetaljer. Fullständiga konstruktionsritningar ska omfatta grund-, bjälklags- och takplan samt sektion genom grund, väg, bjälklag och tak.

Kontrollansvarig

Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till en kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning. Du kan själv hitta certifierade KA på Boverkets webbplats. Tänk på att du måste kontakta KA innan du fyller i anmälan.

Förslag till kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna ska göras och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. I enklare ärenden kan du själv ta fram en kontrollplan.

Konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning

Avväxlingen i den bärande väggen ska du visa i en konstruktionsritning.

Fler handlingar kan behövas

Handläggaren som tar emot ditt ärende kan behöva kontakta dig för att begära in ytterligare handlingar för att kunna belsuta om bygglov.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-03