Ett nytt Stadshus för alla

Inom några år, med sikte på 2028, ska ett nytt stadshus stå klart i Ängelholm. Vi vill öppna upp dörrarna, erbjuda en mötesplats för alla invånare och samla många av kommunens verksamheter på ett ställe, för bättre service.​

  Visualisering av det nya stadshuset som ritats av Liljewalls Arkitekter. Illustration.

Visualisering av det nya stadshuset som ritats av Liljewalls Arkitekter. Illustration: Liljewall Arkitekter

Arbetsliv och samhälle förändras på 50 år

Senast ett stadshus byggdes i Ängelholm var för nästan 50 år sedan. Uppdraget att ge offentlig service och omsorg till kommuninvånarna och driva utveckling för framtiden ligger fast. Men samtidigt har mycket hänt för hur arbetslivet ser ut och organiseras under de 50 år som passerat.

I juni 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om att bygga ett nytt stadshus i Ängelholm. I slutet av 2023 avgjordes en arkitekt- och entreprenörstävling om hur det nya stadshuset ska se ut och byggas.

Samla många verksamheter under ett tak

Det nya stadshuset ska samla fler av kommunens verksamheter under ett och samma tak. Beslutet grundar sig i en kartläggning och en behovsanalys men också utifrån ett invånarperspektiv.

Idag arbetar cirka 220 personer i stadshuset. I det nya stadshuset finns det behov för fler och det ska bli arbetsplats för cirka 500 personer. Därutöver har man tagit höjd för ytterligare 100 personer om behovet skulle uppstå.

Stadshuset ska rymma delar av kommunens huvuduppdrag, Hälsa, Lärande och Familj, Samhälle och Servicestöd. Kommunledning och förtroendevalda kommer också att samlas i huset. Det finns även en ambition att Statens servicecenter ska finnas där.

Stadshuset mer än en arbetsplats

Stadshuset ska bli mer än en arbetsplats! Det ska vara en plats för många, för dig som är på besök, för din förening, för företag och för barn, unga, vuxna och äldre. En mötesplats för alla.

Arkitekt- och entreprenadtävling för nytt stadshus i Ängelholm

Plats och detaljplan för det nya stadshuset

Med läget precis intill stationen blir stadshuset till en modern och hållbar samlingspunkt med plats för mer och för fler.

Stationsområdet med kvarteren inritade. Stadshuset är inritat i den vita cirkeln som en prototyp för att visa på platsen. Illustration.

En illustration av Stationsområdet med kvarteren inritade. Stadshuset är inritat i den vita cirkeln som en prototyp för att visa på platsen.

Stationsområdet är området för nya stadshuset

Stationsområdet är området som ligger kring järnvägsstationen, Järnvägsparken och Sockerbruksskolan och som sträcker sig hela vägen bort till Havsbadsvägen. Just nu pågår omvandlingen av Stationsområdet från gammal industrimark till en grön och hållbar stadsdel. Byggnationen sker i två etapper och flera delprojekt är igång. Målet är att uppföra 2 700 bostäder tillsammans med ett stadshus, kontors- och affärslokaler.

Storlek och läge för stadshuset

Området där det nya stadshuset kan komma att ligga är 5600 kvadratmeter stort, 75 procent av den ytan får enligt förslaget bebyggas med kontor. Hur det nya stadshuset ska se ut är ännu inte bestämt men högsta tillåtna byggbara yta och högsta tillåtna totalhöjd anges i detaljplanen.

Det nya Stadshuset kommer att ligga på Stationsområdet, strax intill Ängelholms järnvägsstation. Området ska inom de närmsta 10-15 åren omvandlas till en stadsdel med plats för olika typer av verksamheter och 2700 bostäder.

Detaljplan för området

Detaljplanen som gäller heter " Ängelholm 3:136 mfl." Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2022 att anta detaljplanen för del av Ängelholm 3:136 m fl. Den har ännu inte vunnit laga kraft.

Lek för demokrati- ett projekt med barn på platsen

Ängelholms barn och unga har varit med i en konstnärlig process om demokrati, arkitektur, stad, design och lek. Platsen för projektet har varit platsen för Ängelholms nya stadshus och i fokus stod barn och ungas rätt att vara med och forma den offentliga miljön.

Sidinformation

Publicerad:
2022-12-08