Ängelholmspaketet består av flera olika satsningar som tillsammans ska skapa en långsiktig hållbar trafiklösning i centrala Ängelholm. På den här sidan kan du läsa mer om Ängelholmspaketet och följa arbetet under de närmaste åren.

Under hösten 2019 fattade en majoritet av Ängelholms politiker beslut om en gemensam avsiktsförklaring som pekar ut en rad åtgärder för att lösa trafikfrågan i centrala Ängelholm. Satsningarna som kallas Ängelholmspaketet, ska enligt beslutet vara långsiktiga och hållbara. Arbetet beräknas pågå under fyra år, fram till 2023.

Arbetet med Ängelholmspaketet leds av en politisk styrgrupp för trafikutveckling. Där finns en representant från varje parti i kommunfullmäktige. Ordförande är Robin Holmberg (M), som också är kommunstyrelsens ordförande. Beslut i de olika delprojekten kommer under arbetets gång att fattas av samhällsbyggnadsnämnden.

Robin Holmberg (M), Liss Böcker(C), Lars Nyander(S), Linda Persson (KD), Anne-Marie Lindén (MP), Eric Sahlvall (L) , Johan Wifralius (SD) och Susanne Sandström (V). Per Olof Jansson (EP), Susanne

10 frågor och svar om Pyttebrons framtid

Varför kan Pyttebron inte bevaras som bro och hur långt har arbetet med Ängelholmspaketet kommit? Här besvaras tio vanliga frågor om bron och om arbetet med den nya vägen, Klippanvägens förlängning, en del av det som är Ängelholmspaketet.

Den får inte plats bredvid den nya vägen som planeras över Rönne å. Klippanvägen som idag slutar vid rondellen vid polishuset, planeras att förlängas över Rönne å. Den nya vägen ska minska trafiken inne i stadskärnan och den ska underlätta för trafiken till stranden, de nya bostadsområdena och stationsområdet.

På platsen för den nya dragningen över ån ligger Pyttebron och det finns inte plats för två broar på platsen.

Den planerade förlängningen av Klippanvägen ska gå över Rönne å.

Vad hindrar att den nya vägen läggs norr om Pyttebron?

Här ligger pumpstationen (A) i vägen på ”havssidan”. Den villa (B) som ligger på ”storgatansidan”, skulle behöva rivas.

Vad hindrar att den nya vägen läggs söder om Pyttebron?

Här ligger det en villatomt på fastigheten Alen 5 (C) på ”havssidan” och vägen skulle behöva gå mycket nära eller göra intrång på fastigheten i form av en slänt eller en mur.

På den södra sidan, ”storgatansidan”, finns det ett parkeringsgarage (D) som ska byggas om till flerbostadshus med plats för 65 bostäder, vilket inte möjliggör plats för en ny väg.

Fyra fastigheter är inringade och  markerade på en flygbild över Pyttebroområdet i Ängelholm.

A, Pumpsstation. B, Fastighet Kråkan 1. C, Fastighet Alen 5. D, Parkeringsgarage som ska bli flerbostadshus

Ängelholms kommun har utrett om Pyttebron kan flyttas och användas som bro på annan plats än där den är idag. Men det har visat sig mycket svårt att hitta en lämplig plats att placera bron på.

Att flytta Pyttebron söderut längs vattnet, innebär att den ska passera under eller över andra broar. Att flytta bron norrut, där den inte behöver passera broar, bedöms också svårt, det finns inte någon lämplig plats att placera bron på. Vattendjup och utrymmet under de broar som står i vägen måste utredas ytterligare.

Att flytta Pyttebron via land kräver ett specialfordon och en väg som klarar det. Detta finns inte idag oavsett om bron ska flyttas norrut eller söderut. Marken längs ån klarar inte det.

Partierna i styrgruppen för trafikfrågor har lämnat ett gemensamt besked om att det inte är ekonomiskt försvarbart att flytta bron och troligtvis inte ens praktiskt möjligt att flytta bron.

Styrgruppens ställningstagande bygger till stor del på den utredning som Ängelholms kommun tagit fram och som belyser olika alternativ för hur bron kan användas i framtiden.

Här finns utredningen om "hanteringen av befintlig bro"länk till annan webbplats

Beslut kommer att fattas i samband med att Klippanvägens förlängning ska byggas. Det beräknas ta några år innan det kan sättas igång.

Hur bron ska tas till vara framöver som delar har styrgruppen inte tagit ställning till. Men flera politiker i styrgruppen för trafikfrågor har sagt att de gärna vill bevara hela eller delar av bron på en lämplig plats i Ängelholm.

Utredningsarbetet börjar bli klart. Kommunens planarkitekter gör en sammanfattning och tar fram ett förslag på hur Klippanvägens förlängning ska se ut och genomföras. Detta blir den detaljplan som inom kort ska ut på samråd.

Detaljplanen väntas skickas ut på samråd i slutet av år 2020.

Beslut om detaljplanen fattas av Kommunfullmäktige. Innan det kan ske ska ett arbete med detaljplanen göras där synpunkter från såväl boende som myndigheter ska samlas in. Beslut i Kommunfullmäktige väntas kunna ske tidigast hösten 2021.

Trafikutredning, bullerutredning, dagvattenhantering, naturvärdesinventering, miljökonsekvensbeskrivning samt genomritning och illustrationsmaterial.

Samtliga utredningar kommer läggas ut på engelholm.se i samband med samråd.

Du kan påverka på det som heter samrådsmöte och genom att skicka in synpunkter under samrådstiden. Datum och inbjudan till samrådsmöte och samrårdstid kommer att annonseras via HD/NST och på kommunens webbplats engelholm.se.

Alla som är direkt berörda, boende, myndigheter med flera får informationen via brev i elektronisk (Kivra) eller vanlig brevlåda.

Du kan också påverka genom att ta kontakt med Ängelholms folkvalda politiker som beslutar om detaljplanen och om trafiken i stort i Ängelholms kommun.

Uppgifter till Ängelholms förtroendevalda. länk till annan webbplats

Under kommande samrådstid samlas synpunkter in. När synpunkterna är insamlade bearbetas detaljplanen utifrån dem. Därefter går den ut på granskning och då har allmänheten återigen möjligheten att lämna synpunkter.

Detaljplaneförslaget ska sedan godkännas av kommunstyrelsen innan det antas i kommunfullmäktige.

Den slutgiltiga detaljplanen för Klippanvägens förlängning beräknas bli antagen tidigast under hösten 2021 och först därefter kan arbetet sättas igång.

Vill du veta när saker händer?

Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Det här är målet med Ängelholmspaketet

Så här står det i avsiktsförklaringen som kommunfullmäktige beslutat

  • Stadskärnan är först och främst för människor, inte för bilar.
  • Vi vill utveckla en attraktiv och hållbar stadskärna som är en helhet.
  • Vi vill skapa plats för människor och möten i stadskärnan.
  • Vi vill ta tillvara stadens läge vid havet och utveckla tillgången till stranden för både invånare och besökare.
  • Vi vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter.
  • Vi vill lösa trafikförsörjningen till Resecentrum, de nya bostadsområdena och till havet.
  • Gröna områden är viktiga i stadsbilden.

Avsiktsförklaringen i sin helhet

Nyheter om Ängelholmspaketet

Frågor och svar

Ställ en egen frågalänk till annan webbplats

Vad är Ängelholmspaketet?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Vad är syftet med att genomföra Ängelholmspaketet?
Gärna svar på vad som har lett fram till beslut om att genomföra Ängelholmspaketet (bakgrund) och varför man gör det.
Vad kommer de olika insatserna att leda till?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Vilka områden berörs av Ängelholmspaketet?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Hur ser tidsplanen ut?
Vad är tidsplanen? Svara på när det startar och när det slutar/beräknas vara klart. Hur länge ska de olika projekten i Ängelholmspaketet pågå?
Kommer jag som invånare eller besökare att påverkas av de olika byggprojekten?
Buller? Avstängningar? Kan jag cykla, gå, köra bil, åka buss?
Vad kostar det?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Vem betalar för det?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Vilka genomför byggprojekten?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Hur arbetar ni hållbart med Ängelholmspaketet?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Kan jag vara med och påverka?
Finns det någon slags medborgardialog eller liknande?
Var kan jag få information om Ängelholmspaketet och de olika delprojekten?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.
Hur fattas beslut kring delarna i Ängelholmspaketet?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque pellentesque nisl, et vehicula justo egestas et. Ut non justo lectus. Suspendisse dignissim ac nisl eget ultrices. Proin fringilla fringilla arcu, at ullamcorper dolor vestibulum ac. In imperdiet justo eu libero elementum elementum. Suspendisse libero est, consequat ut dignissim nec, consectetur id urna. Nullam elementum fringilla justo, id scelerisque ante congue non. Nullam condimentum velit eu lectus aliquet volutpat. Nunc ornare mauris a maximus vulputate. Pellentesque bibendum aliquet enim. Fusce semper ligula at purus ultricies, a aliquam ex sollicitudin. Proin bibendum fringilla neque, volutpat ultrices augue blandit quis. Nunc ut efficitur leo, sit amet pretium urna. Vivamus vel dolor orci. Aliquam fermentum elit ut augue euismod mattis. Donec id venenatis urna, a cursus libero.