Då behövs en kontrollansvarig

För det mesta när du ansöker om lov måste du ange vem som ska vara kontrollansvarig för det du planerar att göra. Här hittar du mer om när de behövs, och när det inte behövs, en kontrollansvarig.

Kontrollansvarig ska hjälpa till att upprätta den kontrollplan som byggherren sedan ska följa, och måste vara certifierad av Boverket, och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras.

Det är alltid vi som avgör om det behövs en kontrollansvarig i ditt ärende, men här kan du se i vilka ärenden det normalt behövs och inte behövs. Om du är osäker kan du alltid kontakta oss för rådgivning.

När måste jag ange kontrollansvarig?

Du måste vanligtvis ange kontrollansvarig i din lovansökan när du söker lov för:

 • En ny bostad eller lokal
 • En tillbyggnad som innehåller våtutrymmen
 • En tillbyggnad som är större än 25 kvadratmeter
 • För alla fritidshus, även om bruttoarean är mindre än 50 kvadratmeter
 • Takkupor som medför ingrepp i takstolar eller behov av avväxlingar
 • Balkong
 • Stödmurar vid stora höjdskillnader eller högt jordtryck
 • Ny takkonstruktion
 • Skärmtak vars spännvidd är större än 5 meter
 • Ändring av en byggnad, om ändringen är så omfattande att den utlöser följdkrav och därmed utgör en ombyggnad
 • Ändring av en byggnad som berör konstruktionen av byggnadens bärande delar där berörd spännvidd överstiger 4 meter
 • En anläggning för vattenförsörjning eller avlopp inuti en byggnad
 • När du ska installera eller göra en väsentlig ändring av en hiss. Detta gäller dock inte mindre hissar, till exempel hiss som installeras som bostadsanpassning
 • Underhåll av byggnad eller ett byggnadsverk som har särskilt bevarandevärde och som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplanen eller i områdesbestämmelser.

När behöver jag inte ange kontrollansvarig?

Tänk på att behovet av kontrollansvarig kan bero på en rad olika faktorer. I vissa fall kan du därmed behöva ange kontrollansvarig även för nedanstående ärenden. Kontakta oss om du vill vara säker på vad som gäller i just ditt fall.

Om du inte angett en kontrollansvarig i ett ärende där kommunen bedömer att det behövs, tar en handläggare kontakt med dig.

Vanligtvis behöver du inte ange kontrollansvarig när du ansöker om lov för:

 • Tillbyggnad med en bruttoarea mindre än 25 kvadratmeter, som inte berör några bärande delar i den befintliga byggnaden och som inte ska innehålla våtutrymmen
 • Altaner
 • Plank och murar
 • Inglasning av uteplatser eller balkonger
 • Takkupor som inte berör takstolar eller medför behov av avväxlingar
 • Skärmtak vars spännvidd är mindre än 5 meter
 • Nya fönster och dörrar i befintliga väggar, som inte berör konstruktionen av de bärande delarna i byggnaden
 • Åtgärder som innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, eller åtgärder som på annat sätt påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt. Observera dock att det inte gäller om det handlar om en så kallad särskild värdefull byggnad.
 • Rivning av mindre byggnader där inget farlig avfall uppkommer
 • När du söker bygglov för ändring av en byggnad men det bara är byggnadens planlösning som påverkas avsevärt av ändringen
 • När du ska installera eller göra en väsentligt förändring av en eldstad, en rökkanal eller en anordning för ventilation i en byggnad
 • För en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp inom en tomt
 • När du ska göra underhållsåtgärder på ett byggnadsverk med särskild bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • Nybyggnad och ändring som berör uthus, garage och andra små byggnader, till exempel uthus, bodar, carportar, transformatorstationer och liknande, vars bruttoarea inte är större än 50 kvadratmeter.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-08