Hållbar utveckling

Idag lever vi i Sverige som om vi hade fyra jordklot och det måste vi ändra på. Vi har alla ett ansvar för hållbar utveckling. Du gör säkert redan medvetna val för att leva mer hållbart och tillsammans kan vi göra stor skillnad. Här kan du läsa om hur Ängelholms kommun tar ansvar för hållbar utveckling.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbarhet och hållbar utveckling är begrepp som kan ha olika betydelse för olika personer. Ängelholms kommun använder Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Hållbar utveckling består i sin tur av tre delområden som hänger ihop med varandra och som ibland kallas för ”Tripple Bottom Line” eller ”People planet profit”. Dessa tre delområden är: 

Ekologisk, eller miljömässig hållbarhet, innefattar allt som rör planetens förmåga att upprätthålla liv i alla dess former. Detta innefattar bland annat klimatsystemets stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiversitet och ekosystemtjänster (till exempel pollinering och fotosyntes). Vi måste bevara våra ekosystem och inte tära på planetens resurser för kommande generationers skull.

Social hållbarhet är en av tre dimensioner av hållbarhet, där miljömässig och ekonomisk hållbarhet är de andra två dimensionerna. En hållbar utveckling behöver vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. I propositionen 2017/18:249 beskrivs att social hållbarhet handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. Att arbeta med social hållbarhet handlar om att arbeta för en god och jämlik hälsa genom att förbättra människors livsvillkor och livsmiljö.

Den mest vedertagna definitionen av ekonomisk hållbarhet är en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital.

Nyheter inom Hållbar utveckling

Ängelholms kommun om ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktiges beredning 2 har på uppdrag av kommunfullmäktige gjort ett förarbete till en ny hållbarhetsplan i samband med att kommunens miljöplan gick ut 2021. Ambitionen för den nya hållbarhetsplanen föreslås vara:

”I Ängelholms kommun ska det vara lätt att leva hållbart. Vi är klimatneutrala, gynnar biologisk mångfald och värnar om ett gott liv för människor och natur.”

Ambitionen ligger i linje med Parisavtalet så klimatförändringen begränsas till 1,5 graders uppvärmning. Detta innebär att Ängelholm ska vara en klimatneutral kommun till 2035.

I förarbetet pekar beredningen ut tre prioriteringar:

 • En hållbar livsstil - cirkulär ekonomi, resor och transport, konsumtion
  I Ängelholms kommun arbetar vi tillsammans för att bidra till en klimatneutral kommun. Det ska vara lätt för invånarna att göra hållbara och hälsosamma val. Vår miljöpåverkan från transport och resor samt konsumtion ska minska, och vi ska satsa på förnyelsebar energi. Vi behöver gå från linjär ekonomi till cirkulär för att klara klimatmålen.
 • Ett hållbart landskap- bekämpa invasiva arter, bevara åkermark, skydda natur och vatten. Ängelholm arbetar med tydliga rutiner för bevarandet av jordbruksmark och för att förbättra vattenkvaliteten i kommunen. Vi gynnar den biologiska mångfalden genom att motverka spridning av invasiva arter och att kontinuerligt utöka skyddet för natur och vatten. Naturen får mer plats till exempel genom att våtmarker restaureras, gräsmattor blir ängsmark och grönstruktur som integreras i våra samhällen. Tillgängligheten till natur för invånarna ska främjas.
 • Ett hållbart samhälle - miljöanpassat byggande, planprioritering, miljökrav i upphandlingar Ängelholm har ett miljöanpassat byggande med en tydlig planprioritering. Vi driver marknaden mot mer hållbara produkter och tjänster genom att ständigt utveckla miljökraven i kommunens upphandlingar.

Förarbetet är färdigt och ligger till grund för den ny planen för ekologisk hållbarhet som ska tas fram av tjänstepersoner. Beslut om den nya planen för ekologisk hållbarhet väntas fattas i kommunfullmäktige i oktober 2022.

Ängelholms kommun om social hållbarhet

På uppdrag av kommunfullmäktige har beredning 2 tillsammans med tjänstemän tagit fram en färdplan mot social hållbarhet. För att ta reda på vad Ängelholmarna tycker har intervjuer gjorts som följts upp med en enkätundersökning. Den 26 september 2022 presenterade beredningen färdplanen ”Socialt bokslut” som pekar ut sex områden inom social hållbarhet som beredningen föreslår att kommunen ska fokusera på.

Kommunfullmäktige har beslutat att beredningens uppdrag är slutfört. Senast den 23 maj förväntas kommunstyrelsen återkoppla om hur kommunen ska gå vidare med färdplanen för social hållbarhet i Ängelholms kommun.

Ängelholms kommun om ekonomisk hållbarhet

I november 2021 fick beredning 1 i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda och analysera frågan om hur Ängelholms kommun kan arbeta med ekonomisk hållbarhet. Den 26 september 2022 presenterade beredningen sin slutrapport för kommunfullmäktige som i sin tur beslutade beredningens uppdrag slutfört och att rapporten ska överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beslut om och hur, förslagen ska genomföras.

Målsättningar för Ängelholms kommuns hållbarhetsarbete

Ängelholms kommun arbetar med hållbar utveckling utifrån de globala målen i Agenda 2030 och Sveriges nationella miljömål och folkhälsopolitiska mål.

De globala målen i Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål som spänner över stora samhällsutmaningar. Fram till 2030 har världens länder förbundit sig att tillsammans genomföra en samhällsförändring som leder till att nå de globala målen och en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen.

Genom de globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Inget mål kan uppfyllas på bekostnad av ett annat och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna nås.

De nationella miljömålen

De nationella miljömålen är riktmärken för miljöarbetet i Sverige och visar vägen mot hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030.

De nationella folkhälsopolitiska målen

Det folkhälsopolitiska ramverket består av ett övergripande, nationellt folkhälsopolitiskt mål och åtta målområden. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Politiska beslut i Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har länge arbetat med hållbarhetsfrågor som på senare år har samlats under begreppet hållbar utveckling. Här är politiska beslut som fattats i Ängelholms kommun sedan FN:s generalförsamling antog Agenda 2030 med de globala målen 2015.

En jämlik kommun

2017 fick kommunfullmäktiges beredningar i uppdrag att arbeta med frågor under begreppet hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Beredning Omsorg fick i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en långsiktig målbild för en jämlik kommun. Beredningen tog fram och presenterade slutrapporten "En jämlik kommmun" för kommunfullmäktige i september 2018 med målbilden:

"Ängelholms kommun ska arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter på lokal nivå för en jämlik och socialt hållbar kommun som bidrar till Agenda 2030."

I slutrapporten presenteras förslag på hur kommunen kan arbeta för att nå målbilden. Här är förslagen som presenteras i slutrapporten:

 1. Se de mänskliga rättigheterna som grundläggande och låt dem genomsyra vår verksamhet.
 2. Använd rättighetsprinciperna icke-diskriminering, jämlikhet, delaktighet, inkludering, transparens och ansvar för att göra mänskliga rättigheter i all vår verksamhet.
 3. Skapa delaktighet och involvera fler aktörer från både det offentliga, privata och civila samhället.
 4. Nyttja potentialen i vår agila service- och utvecklingsorganisation som liksom människorättsperspektivet innebär att sätta individen istället för organisationen i centrum.
 5. Arbeta in mänskliga rättigheter i styrdokument som reglementen, mål och verksamhetsplaner för nämnder, styrelser och bolag för struktur.
 6. Våga ta steget mot ett perspektivskifte.
 7. Se till att det finns möjlighet för rättighetsbärare att utkräva ansvar om deras rättigheter inte tillgodoses eller blir kränkta.
 8. Sätt den enskilda människan och hennes rättigheter i centrum i uppföljning och analys.

Kraftsamling och politisk viljeriktning

I juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut (§125) om en politisk viljeriktning där Ängelholms kommun kraftsamlar och inleder ett nytt arbete för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med Agenda 2030 som grund. En övergripande färdplan ska tas fram om hur vi skapar bästa former för en långsiktig arbetsprocess för hållbar utveckling i Ängelholms kommun.

Ängelholms koldioxidbudget

I Parisavtalet har världens länder enats om att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

Våra koldioxidutsläpp lagras i atmosfären och driver den globala temperaturökningen. FN:s klimatpanel har beräknat den mängd koldioxid som återstår att släppa ut om vi ska efterleva Parisavtalet. Denna mängd brukar kallas vår globala koldioxidbudget.

Genom ett samarbete mellan Klimatsekretariatet och forskare vid Uppsala universitet och vid Tyndall Center for Climate Change Research i Storbritannien, har den globala koldioxidbudgeten anpassats till lokal nivå. Här kan du se Ängelholms andel av den globala budgeten:

Hållbarhetsavtal Ängelholm

Driver du företag och vill ta nästa steg i er hållbarhetsresa? Tveka inte att skriva på vårt hållbarhetsavtal som vi har tagit fram med Ängelholms Näringsliv. Tillsammans kan vi göra stor skillnad för hållbar utveckling i Ängelholms kommun!

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-08