Vad betyder hållbar utveckling?

Hållbarhet och hållbar utveckling är svåra begrepp som kan ha olika betydelse för olika personer. Ängelholms kommun använder Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Hållbar utveckling består av tre delområden:

 • Ekologisk hållbarhet
 • Social hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktiges beredning 2 har på uppdrag av kommunfullmäktige gjort ett förarbete till en ny hållbarhetsplan i samband med att kommunens miljöplan gick ut 2021. Ambitionen för den nya hållbarhetsplanen föreslås vara:

”I Ängelholms kommun ska det vara lätt att leva hållbart. Vi är klimatneutrala, gynnar biologisk mångfald och värnar om ett gott liv för människor och natur.”

Ambitionen ligger i linje med Parisavtalet så klimatförändringen begränsas till 1,5 graders uppvärmning. Detta innebär att Ängelholm ska vara en klimatneutral kommun till 2035.

I förarbetet pekar beredningen ut tre prioriteringar:

 • En hållbar livsstil - cirkulär ekonomi, resor och transport, konsumtion
  I Ängelholms kommun arbetar vi tillsammans för att bidra till en klimatneutral kommun. Det ska vara lätt för invånarna att göra hållbara och hälsosamma val. Vår miljöpåverkan från transport och resor samt konsumtion ska minska, och vi ska satsa på förnyelsebar energi. Vi behöver gå från linjär ekonomi till cirkulär för att klara klimatmålen.
 • Ett hållbart landskap- bekämpa invasiva arter, bevara åkermark, skydda natur och vatten.
  Ängelholm arbetar med tydliga rutiner för bevarandet av jordbruksmark och för att förbättra vattenkvaliteten i kommunen. Vi gynnar den biologiska mångfalden genom att motverka spridning av invasiva arter och att kontinuerligt utöka skyddet för natur och vatten. Naturen får mer plats till exempel genom att våtmarker restaureras, gräsmattor blir ängsmark och grönstruktur som integreras i våra samhällen. Tillgängligheten till natur för invånarna ska främjas.
 • Ett hållbart samhälle - miljöanpassat byggande, planprioritering, miljökrav i upphandlingar
  Ängelholm har ett miljöanpassat byggande med en tydlig planprioritering. Vi driver marknaden mot mer hållbara produkter och tjänster genom att ständigt utveckla miljökraven i kommunens upphandlingar.

Förarbetet är färdigt och ligger till grund för den ny planen för ekologisk hållbarhet som ska tas fram av tjänstepersoner. Beslut om den nya planen för ekologisk hållbarhet väntas fattas i kommunfullmäktige i oktober 2022.

Beredningens förarbete till hållbarhetsplan Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges beredningar Länk till annan webbplats.

Social hållbarhet

Beredning 2 har även fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en färdplan mot social hållbarhet. Färdplanen ska innehålla en målbild och prioriteringar för social hållbarhet i Ängelholms kommun. Politiker och tjänstemän har tillsammans gjort en kartläggning som identifierar både utmaningar och möjligheter på området.

Var med och påverka - svara på enkät om social hållbarhet

Vad betyder social hållbarhet för dig och vilka frågor tycker du är viktigast på området? Var med och påverka kommunens arbete inom social hållbarhet genom och svara på vår digitala enkät senast den 15 augusti.

Till enkäten (tillgänglig till och med 15/8 2022) Länk till annan webbplats.

I ”Årsplan för fullmäktiges beredningar 2022”, som antogs av kommunfullmäktige i november 2021, ska beredningen arbeta vidare med färdplanen med fokus på politiska viljeyttringar.

Projektplan - Färdplan mot social hållbarhet Länk till annan webbplats.

Årsplan för fullmäktiges beredningar 2022 Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges beredningar Länk till annan webbplats.

Ekonomisk hållbarhet

I ”Årsplan för fullmäktiges beredningar 2022”, som antogs av kommunfullmäktige i november 2021, ska politiker i beredning 1 påbörja arbetet med ekonomisk hållbarhet. Beredningen ska utreda frågan genom att omvärldsbevaka och kartlägga hur Ängelholms kommun kan arbeta med till exempel sociala investeringsfonder, flerårsbudget och cirkulär ekonomi.

Årsplan för fullmäktiges beredningar 2022 Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges beredningar Länk till annan webbplats.

Målsättningar för Ängelholms kommuns hållbarhetsarbete

Ängelholms kommun arbetar med hållbar utveckling utifrån de globala målen i Agenda 2030 och Sveriges nationella miljömål och folkhälsopolitiska mål.

De globala målen i Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål som spänner över stora samhällsutmaningar. Fram till 2030 har världens länder förbundit sig att tillsammans genomföra en samhällsförändring som leder till att nå de globala målen och en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att främja fred och rättvisa.
 • Att lösa klimatkrisen.

Genom de globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Inget mål kan uppfyllas på bekostnad av ett annat och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna nås.

De globala målen i Agenda 2030 (FN:s utvecklingsprogram UNDP) Länk till annan webbplats.

Globala målen i Agenda 2030 (FN:s utvecklingsprogram UNDP). Illustration.

De nationella miljömålen

De nationella miljömålen är riktmärken för miljöarbetet i Sverige och visar vägen mot hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030.

De nationella miljömålen (Sveriges miljömål) Länk till annan webbplats.

De nationella folkhälsopolitiska målen

Det folkhälsopolitiska ramverket består av ett övergripande, nationellt folkhälsopolitiskt mål och åtta målområden. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

De nationella folkhälsomålen och målområden (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Politiska beslut i Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har länge arbetat med hållbarhetsfrågor som på senare år har samlats under begreppet hållbar utveckling. Här är politiska beslut som fattats i Ängelholms kommun sedan FN:s generalförsamling antog Agenda 2030 med de globala målen 2015.

En jämlik kommun

2017 fick kommunfullmäktiges beredningar i uppdrag att arbeta med frågor under begreppet hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Beredning Omsorg fick i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en långsiktig målbild för en jämlik kommun. Beredningen tog fram och presenterade slutrapporten "En jämlik kommmun" för kommunfullmäktige i september 2018 med målbilden:

"Ängelholms kommun ska arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter på lokal nivå för en jämlik och socialt hållbar kommun som bidrar till Agenda 2030."

I slutrapporten presenteras förslag på hur kommunen kan arbeta för att nå målbilden. Här är förslagen som presenteras i slutrapporten:

 1. Se de mänskliga rättigheterna som grundläggande och låt dem genomsyra vår verksamhet.
 2. Använd rättighetsprinciperna icke-diskriminering, jämlikhet, delaktighet, inkludering, transparens och ansvar för att göra mänskliga rättigheter i all vår verksamhet.
 3. Skapa delaktighet och involvera fler aktörer från både det offentliga, privata och civila samhället.
 4. Nyttja potentialen i vår agila service- och utvecklingsorganisation som liksom människorättsperspektivet innebär att sätta individen istället för organisationen i centrum.
 5. Arbeta in mänskliga rättigheter i styrdokument som reglementen, mål och verksamhetsplaner för nämnder, styrelser och bolag för struktur.
 6. Våga ta steget mot ett perspektivskifte.
 7. Se till att det finns möjlighet för rättighetsbärare att utkräva ansvar om deras rättigheter inte tillgodoses eller blir kränkta.
 8. Sätt den enskilda människan och hennes rättigheter i centrum i uppföljning och analys.

Slutrapport 2018 - En jämlik kommun Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges beredningar Länk till annan webbplats.

Kraftsamling och politisk viljeriktning

I juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut (§125) om en politisk viljeriktning där Ängelholms kommun kraftsamlar och inleder ett nytt arbete för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med Agenda 2030 som grund. En övergripande färdplan ska tas fram om hur vi skapar bästa former för en långsiktig arbetsprocess för hållbar utveckling i Ängelholms kommun.

Beslutsprotokoll kommunfullmäktige juni 2020 Länk till annan webbplats.

Ängelholms koldioxidbudget

I Parisavtalet har världens länder enats om att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1.5 grader.

Våra koldioxidutsläpp lagras i atmosfären och driver den globala temperaturökningen. FN:s klimatpanel har beräknat den mängd koldioxid som återstår att släppa ut om vi ska efterleva Parisavtalet. Denna mängd brukar kallas vår globala koldioxidbudget.

Genom ett samarbete mellan Klimatsekretariatet och forskare vid Uppsala universitet och vid Tyndall Center for Climate Change Research i Storbritannien, har den globala koldioxidbudgeten anpassats till lokal nivå. Här kan du se Ängelholms andel av den globala budgeten:

Ängelholms koldioxidbudget Länk till annan webbplats.