Invasiva arter

Här hittar du information om invasiva arter, hur du känner igen dem och vad du ska göra om du hittar dem. Du kan också läsa om hur kommunen arbetar med invasiva arter i Ängelholm.

Ett hot mot den biologiska mångfalden

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

Så bör du agera

Ansvaret för att bekämpa invasiva arter ligger på dig som fastighetsägare, vilket betyder att kommunen som regel bara bekämpar invasiva växter på kommunal mark. Vissa arter finns med på EU:s lista över invasiva arter. De är fastighetsägaren enligt lag skyldiga att bekämpa. Men även andra invasiva växter är viktiga att bli av med eftersom de vållar stora problem i naturen. Att bekämpa invasiva arter tar tid, och oavsett bekämpningsmetod behöver man oftast upprepa det flera gånger, ibland under många år. Läs därför här om hur du känner igen och bekämpar dessa växter på bästa sätt.

Upptäcker du invasiva arter på någon annans mark är det bra om du rapporterar in det på Artportalen eller invasivaarter.nu. Här kan både privatpersoner, ideella organisationer och myndigheter ta del av informationen. Om de växer på kommunens mark kan du felanmäla det via kommunens webbplats.

Undvik spridning

Invasiva växter ska aldrig slängas som trädgårdsavfall. De sprider sig lätt via frön eller rotskott och ska därför förpackas i tätförslutna soppåsar. Lägg det i restavfallet hemma och på återvinningscentralen kontaktar du personalen och berättar att du har invasiva växter som du vill slänga.

Så arbetar kommunen med invasiva arter

Vi jobbar både förebyggande och ser till att vi inte planterar arter som kan bli invasiva i framtiden och med aktiv bekämpning. Flera arter har redan fått stor spridning i vår natur och där prioriterar vi så att bestånd i de mest känsliga områdena, så som naturreservat och andra naturområden hanteras först.

När vi bekämpar invasiva arter arbetar vi efter skötselplaner. Det gör att vi kan följa upp arbetet under lång tid, vilket krävs för att arterna inte ska kunna komma tillbaka. Vi är en giftfri kommun och strävar därför efter att bekämpa med andra metoder än kemiska. Kemiska bekämpningsmedel orsakar stora skador på övrigt djur- och växtliv som vi vill bevara, samtidigt som den långvariga effekten på de invasiva arterna är okänd.

Förhindra spridning av invasiva arter vid gräv- och markarbeten

Det finns situationer då risken för att sprida invasiva arter ökar. Det är till exempel grävarbeten, slåtter av vägrenar, ledningsdragningar eller när man flyttar maskiner, jord eller jordmassor. Om du ska utföra något arbete i marken i närheten av ett bestånd med invasiva växter, ska du tänka på hur du bäst förebygger eventuell spridning.

Innan du börjar gräva ska du ta reda på om det finns invasiva arter i närheten. I Artportalen kan du söka efter redan rapporterade fynd.

  • Även om du inte hittar något rapporterat fynd i Artportalen så kan det fortfarande finnas invasiva arter på platsen. Därför ska du alltid kontrollera platsen själv.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-26