Hur styrs kommunen?

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag. Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott. Det finns ca 160 förtroendevalda i Ängelholms kommun.

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska man dels:

 • ha fyllt 18 år senast på valdagen

dels uppfylla något av villkoren att man är:

 • svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen
 • medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island som man har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar
 • medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år

Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag.

Kommunfullmäktige styr och beslutar

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Under kommunfullmäktige finns två beredningar som arbetar med strategiska, långsiktiga frågor som berör fler än en nämnd.

Det här gör kommunfullmäktige

 • Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service.
 • Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
 • Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
 • Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen utses av fullmäktige

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Det här gör kommunstyrelsen

 • Leder och samordnar arbetet inom kommunen.
 • Ansvarar för kommunens ekonomi.

Politikerna arbetar i olika nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. I Ängelholms kommun finns följande nämnder: Familje- och utbildningsnämnden, Nämnden för omsorg och stöd, Samhällsbyggnadsnämnden, Nämnden för kultur, idrott och fritid, Miljö- och tillståndsnämnden, Krisledningsnämnden, Valnämnden samt Överförmyndarnämnden. Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna.

Det här gör nämnderna

 • Ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen inom sitt respektive ansvarsområde
 • Förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
 • Genomför beslut som fattas i fullmäktige

Kommunallagen

Kommunallagen styr kommunernas och regionernas verksamhet. Kommuner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens geografiska område och dess medborgare. Kommunerna styrs också av andra lagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen med mera.

Det kommunala självstyret

Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att:

 • fatta självständiga beslut
 • ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter

Medborgardialog och folkinitiativ

Genom medborgardialog kan politiker tillsammans med medborgare diskutera inriktningar och prioriteringar för kommunen. Det sker på många olika sätt men syftar till att lyssna in varandras åsikter och förbereda hållbara politiska beslut. Förutom olika former av medborgardialoger finns så kallade medborgarförslag och folkinitiativ.

Medborgarförslag

I Ängelholms kommun har du som folkbokförd medborgare rätt att väcka (starta) ett ärende i kommunfullmäktige genom att lämna in ett medborgarförslag. Ärendet måste gälla en fråga inom kommunens ansvarsområde.

Folkinitiativ

Det förstärkta folkinitiativet innebär att en rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det.

Kontroll, tillsyn och revision

Kommunerna har ansvar för den interna kontrollen. Det finns statliga tillsynsmyndigheter som granskar och stödjer kommunernas arbete. Kommunerna ansvarar dock själva för tillsyn av till exempel brandsäkerhet och avfallshantering.

Alla kommuner har en egen revision. Revisorerna är ett demokratiskt kontrollorgan som varje år granskar måluppfyllelse, ekonomi och intern kontroll.

Att överklaga kommunens beslut

Det går att överklaga beslut som till exempel byggnadslov eller socialt bistånd. Det kallas förvaltningsbesvär.

Om man tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som går emot regler har medborgare i kommunen rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Det kallas laglighetsprövning.

Kommunens verksamheter

Till sin hjälp att utföra alla de uppgifter som kommunen ska sköta så har den politiska organisationen en kommunorganisation bestående av tjänstepersoner. Hit hör alla chefer, lärare, undersköterskor, ekonomer, handläggare och alla andra som är anställda i Ängelholms kommun.

Under de senaste åren har en ny kommunorganisation vuxit fram. Den har formats tillsammans med politiker, kommunens chefer och medarbetare från kommunens olika verksamheter. Syftet: att skapa en organisation som är lättrörlig, anpassningsbar och flexibel utifrån medborgarnas behov och förändringar i omvärlden. Arbetet har resulterat i en agil kommunorganisation för utveckling och service, med helt nya krav på chefers och medarbetares förmåga att kommunicera och samarbeta över verksamhetsgränser.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-04