10 frågor och svar om Pyttebrons framtid

Varför kan Pyttebron inte bevaras som bro och hur långt har arbetet med Ängelholmspaketet kommit? Här besvaras tio vanliga frågor om bron och om arbetet med den nya vägen, Klippanvägens förlängning, en del av det som är Ängelholmspaketet.

Den får inte plats bredvid den nya vägen som planeras över Rönne å. Klippanvägen som idag slutar vid rondellen vid polishuset, planeras att förlängas över Rönne å. Den nya vägen ska minska trafiken inne i stadskärnan och den ska underlätta för trafiken till stranden, de nya bostadsområdena och stationsområdet.

På platsen för den nya dragningen över ån ligger Pyttebron och det finns inte plats för två broar på platsen.

Den planerade förlängningen av Klippanvägen ska gå över Rönne å.

Vad hindrar att den nya vägen läggs norr om Pyttebron?

Här ligger pumpstationen (A) i vägen på ”havssidan”. Den villa (B) som ligger på ”storgatansidan”, skulle behöva rivas.

Vad hindrar att den nya vägen läggs söder om Pyttebron?

Här ligger det en villatomt på fastigheten Alen 5 (C) på ”havssidan” och vägen skulle behöva gå mycket nära eller göra intrång på fastigheten i form av en slänt eller en mur.

På den södra sidan, ”storgatansidan”, finns det ett parkeringsgarage (D) som ska byggas om till flerbostadshus med plats för 65 bostäder, vilket inte möjliggör plats för en ny väg.

Fyra fastigheter är inringade och  markerade på en flygbild över Pyttebroområdet i Ängelholm. Foto.

A, Pumpsstation. B, Fastighet Kråkan 1. C, Fastighet Alen 5. D, Parkeringsgarage som ska bli flerbostadshus

Ängelholms kommun har utrett om Pyttebron kan flyttas och användas som bro på annan plats än där den är idag. Men det har visat sig mycket svårt att hitta en lämplig plats att placera bron på.

Att flytta Pyttebron söderut längs vattnet, innebär att den ska passera under eller över andra broar. Att flytta bron norrut, där den inte behöver passera broar, bedöms också svårt, det finns inte någon lämplig plats att placera bron på. Vattendjup och utrymmet under de broar som står i vägen måste utredas ytterligare.

Att flytta Pyttebron via land kräver ett specialfordon och en väg som klarar det. Detta finns inte idag oavsett om bron ska flyttas norrut eller söderut. Marken längs ån klarar inte det.

Partierna i styrgruppen för trafikfrågor har lämnat ett gemensamt besked om att det inte är ekonomiskt försvarbart att flytta bron och troligtvis inte ens praktiskt möjligt att flytta bron.

Styrgruppens ställningstagande bygger till stor del på den utredning som Ängelholms kommun tagit fram och som belyser olika alternativ för hur bron kan användas i framtiden.

Beslut kommer att fattas i samband med att Klippanvägens förlängning ska byggas. Det beräknas ta några år innan det kan sättas igång.

Hur bron ska tas till vara framöver som delar har styrgruppen inte tagit ställning till. Men flera politiker i styrgruppen för trafikfrågor har sagt att de gärna vill bevara hela eller delar av bron på en lämplig plats i Ängelholm.

Trafikutredning, bullerutredning, dagvattenhantering, naturvärdesinventering, miljökonsekvensbeskrivning samt genomritning och illustrationsmaterial.

Samtliga utredningar kommer läggas ut på engelholm.se i samband med samråd.

Du kan påverka på det som heter samrådsmöte och genom att skicka in synpunkter under samrådstiden. Datum och inbjudan till samrådsmöte och samrårdstid kommer att annonseras via HD/NST och på kommunens webbplats engelholm.se.

Alla som är direkt berörda, boende, myndigheter med flera får informationen via brev i elektronisk (Kivra) eller vanlig brevlåda.

Du kan också påverka genom att ta kontakt med Ängelholms folkvalda politiker som beslutar om detaljplanen och om trafiken i stort i Ängelholms kommun.

Under kommande samrådstid för Klippanvägens förlängning samlas synpunkter in. När synpunkterna är insamlade bearbetas detaljplanen utifrån dem. Därefter går den ut på granskning och då har allmänheten återigen möjligheten att lämna synpunkter.

Detaljplaneförslaget ska sedan godkännas av kommunstyrelsen innan det antas i kommunfullmäktige.

Den slutgiltiga detaljplanen för Klippanvägens förlängning beräknas bli antagen tidigast under hösten 2021 och först därefter kan arbetet sättas igång.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-23