Frågor och svar om Klippanvägens förlängning

Ta del av frågor som ställs och svar som ges om Klippanvägens förlängning och Ängelholmspaketet.

Vad är syftet? Kommer byggnader att rivas? Hur mycket mindre bilar blir det i centrum med den nya vägen? Klippanvägens förlängning är en fråga som engagerar många.

Det kan vara knepigt med alla dessa processer.

Kortfattat kan man säga att detaljplanering är en kommunal angelägenhet och detaljplaner kan bara tas fram av kommunen. Länsstyrelsen har inget mandat att godkänna eller inte godkänna en detaljplan, utan det görs enbart av kommunen. I Ängelholms kommun är det kommunstyrelsen som beslutar om att starta en detaljplan, Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om samråd och granskning. Slutligen är det kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige som antar detaljplanen.

Däremot är Länsstyrelsen en viktig remissinstans, precis som flera andra myndigheter. När detaljplaneförslaget är ute på samråd och granskning lämnar Länsstyrelsen synpunkter på förslaget utifrån deras ansvarsområden, vilket bland annat handlar om statliga intressen, risk och säkerhet, riksintressen eller miljöfrågor. Det är vanligt förekommande att Länsstyrelsen har synpunkter på samrådsförslagen, vilket de även hade på detta samrådsförslaget. Det är dock inte samma sak som att de inte godkänner förslaget.

När detaljplanen väl antas kan Länsstyrelsen välja att överpröva detaljplanen, om de anser att man inte tagit hänsyn till deras synpunkter. Men där är vi inte riktigt ännu, utan det kan ske först när detaljplanen antas.

Syftet med detaljplanen för Klippanvägns förlängning är att med en ny väg minska trafiken som idag går genom centrum. Fler bilar ska gå via Klippanvägens förlängning till stationen, de nya bostadsområdena i Havsbaden och ner till stranden. När fler bilar tar den vägen så minskar trafiken inne i centrum och det kan utveckla Ängelholms centrum till en tryggare plats där det blir tryggare att till exempel cykla och promenera vid Stadsparken.

Beräkningar som gjorts visar att trafiken inne i centrala Ängelholm kommer vara hälften av vad den är idag 2037 om Klippanvägens förläning byggs.

När detaljplanen går ut på samråd, den 30 november, kommer alla utredningar tillgängliggöras på sidan med detaljplaner.
Bland annat finns en trafikutredning som redogör hur trafiken förändras om Klippanvägens förlängning genomförs. Den visar en tydlig minskning av trafik i centrum. Utöver trafikutredningen finns bullerutredning, naturvärdesinventering, dagvattenutredning och miljökonsekvensbeskrivning.

I planhandlingarna finns det redovisat vilka alternativ som är utredda. Där finns också förklaring på varför dessa inte varit aktuella. Här är en bild på de andra alternativen, men planhandlingarna ger en bättre redovisning.

Bilden visar en karta i svartvitt över centrala Ängelholm där vägar som utretts som alternativ till Klippanvägen ritats ut. Karta.Förstora bilden

Kartan visar de olika alternativ till Klippanvägens förlängning som utretts. Läs mer om alternativen i planhandlingarna.

Till stadskärnan räknas hela Ängelholms centrum som ligger innanför Rönne å och avgränsas av Bruksgatan i norr. Det vi menar med att stadskärnan ska vara till för människor och inte för bilar är att om trafiken minskar inne i centrala Ängelholm, genom att fler tar Klippanvägens förlängning och inte vägen via till exempel stadsparken, så kan staden bli en tryggare plats för gångare och cyklister.

Beräkningar visar att år 2037 kommer det att köra 8100 bilar per dygn på vägen.
Samtidigt visar beräkningar att trafiken inne i stadskärnan minskar med hälften om Klippanvägens förlängning byggs.

Nej, inte i detaljplaneprocessen som är aktuell för Klippanvägens förlängning, eftersom att det inte är en del av uppdraget. Men generellt kan man säga att en tunnellösning är betydligt mer komplext och skulle kosta väldigt mycket pengar.

Detaljplanen föreslår att den rondell (cirkulationsplats) byggs vid korsningen Storgatan/Klippanvägen. En trafikutredning har tagits fram som visar på att detta ger goda förutsättningar för både framkomlighet och trafiksäkerhet.

När vägen passerar Havsbadsvägen kommer den att koppla samman med Järnvägsgatans nya dragning. Järnvägsgatans ombyggnad är en del av ett annat projekt och detaljplan som heter "Ängelholm 3:136 (Parkeringshus)", mer information med det kan du hitta på:

Enligt detaljplanen behöver inga bostadshus rivas. Den största påverkan kommer från ökade bullernivåer, därför föreslår detaljplanen att bullerskyddande plank ska sättas upp på utvalda ställen för att minska den negativa påverkan.

Inom ramen av planarbetet har alla fastighetsägare som påverkas, och därmed är sakägare, fått information via brev. Om ni inte har fått detta så ska ni återkomma, få då har det blivit något fel i postgången som måste åtgärdas.

Men det som planen föreslår ligger en bra bit fram i tiden. De bullerdämpande åtgärderna som kan krävas är aktuella först när vägen är byggd och trafikeras, då kommer ni att få mer information om hur detta kommer gå till.

Gestaltningen av gatan, hur den kommer att se ut, har inte har hanterats fullt ut i planförslaget. Gestaltning och utseende kommer kommunen arbeta mer med inför nästa granskning av detaljplanen. Alla kommer ha möjlighet att se det förslaget och ge sina synpunkter även där.

På sidan 4 i planbeskrivningen så finns det en ritning på hur vägen skulle kunna se ut. Gällande utfarten mot Havsbadsvägen så kommer den ligga på ungefär samma ställa som Reningsverksvägen idag anknyter, dock något längre norrut.

Ja, på de fastigheter som ligger precis vid vägen och som gränsar till vägen kommer ljuddämpande åtgärder att göras. Plank, nya dörrar och fönster är exempel på det. Det görs bland annat för att minimera eventuella värdeminskningar. På fastigheter som inte blir direkt påverkade av vägens dragning, som ligger en bit bort från vägen, kommer inga sådana åtgärder att göras.

Vi vill gärna att man i första hand använder kommunens e-tjänst. Detta är för att underlätta arbetet för oss, samtidigt som det garanterar att synpunkten hamnar rätt (och i rätt tid) utan att behöva förlita sig på postgången.

Om man behöver hjälp med e-tjänsten kan man ringa kundtjänst på 0431-870 00 så kan de hjälpa en.

Om man inte har möjlighet att använda e-tjänsten så får man självklart skicka in direkt via email till:

eller via post till Planenheten, 262 80 Ängelholm.

I det förslag som vi går ut med nu så är tanken att utfarten mot Havsbadsvägen kommer att flyttas. Det nya läget blir ungefär mellan Pannågatan och Staffligatan.

Efter att detaljplanen varit ute på samråd kommer vi att arbeta vidare med mer detaljer, alltså titta noggrannare på hur utformningen och gestaltningen ska se ut. Därför är det svårt att idag säga exakt hur rondellen kommer att se ut, men antagligen blir något större än rondellen Storgatan/ Vallgatan.

I förslaget som nu är ute på samråd så är det olika bredder längs med gatan, eftersom att förutsättningarna skiljer sig lite längs med sträckan. Dessa finns redovisade på sidan 15 i planbeskrivningen.

Den generella bredden är 6.5 meter körbana, 0,52 meter skiljeremsa och 3.5 meter gång- och cykelväg. Sen skiljer sig disponeringen av dessa lite längs med sträckan. På den östra sidan av ån, närmast stan, är gatan istället utformad med två gång- och cykelvägar så utformningen blir: 2.5 meter gång- och cykelväg, 0,52 meter skiljeremsa, 6.5 meter körbana, 0,52 meter skiljeremsa och 2.5 meter gång- och cykelväg.

Efter samrådet som avslutas den 15 januari kommer vi att titta vidare på dessa frågor och göra en mer detaljerad projektering som tydligare redovisar bredder på vägen med en mer exakt gestaltning.

Riktvärden för fasadbuller ligger på 55 dBa ekvivalent nivå, vi kan se att flera fastigheter beräknas få en bullernivå som överskrider detta värde. Då handlar det om att se till att de rekommenderade nivåerna för bullret inomhus inte överskrids.

Enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 får de rekommenderade inomhusnivåerna för buller inte får överskrida 30 dBa. För att uppfylla detta och se till att inomhusnivåerna hålls under 30dBa föreslår detaljplanen att fasadnära åtgärder i form av fönsterbyten och/eller dörrbyten genomförs för att säkerställa att inomhusbullret blir lägre.

Allt detta finns redovisat i bullerutredningen som går att hitta under planhandlingar på:

Någon 3D-modell överområdet, eller andra mer detaljerade illustrationer finns inte just nu. Efter samrådet kommer vi jobba vidare med mer detaljerad projektering av gatan där vi mer kommer titta på gestaltning och utformning. Parallellt med planprocessen pågår också arbetet med en arkitekttävling för hur den nya bron som ska ersätta Pyttebron ska se ut. Så det är möjligt att mer illustrationsmaterial kan publiceras längre fram

Det mest övergripande är Trafikplan för Ängelholm 2011-2020.

Något större rådslag eller samrådsmöte är inte planerat inom detta samrådet.
Istället för att anordna fysiska möten har vi valt att fokusera på att synas digitalt med flera informationsfilmer och kommunikationskanaler, den här sidan med frågor och svar är en del i det arbetet.

Så här gör du din röst hörd

Ställ en fråga

Under samrådstiden är det lätt att ställa en fråga i ett formulär på webben eller via telefon. Inom några dagar får du ett svar. Ställ gärna en fråga innan du lämnar en formell synpunkt.

Lämna en formell synpunkt på planförslaget

En formell synpunkt innebär att den som lämnar synpunkten vill att något förändras i planförslaget. Synpunkten tas med i arbetet med det fortsatta arbetet med detaljplanen. Alla synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning. Skicka in dem till Planenheten via kommunens e-tjänstportal. Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 15 januari 2021.

Chatta med ansvariga politiker och tjänstepersoner

En livechatt kommer ge möjlighet att chatta med ansvariga och få svar direkt. Datum för livechatt kommer annonseras på webben, Facebook och i HD/NST.

Eller bara slå en signal

Det går mycket bra att ringa ansvariga politiker och tjänstepersoner för att prata, diskutera och ställa frågor. Via kommunens kundtjänst får du svar på hur du lättast kontaktar de som är ansvariga för detaljplanen för Klippanvägens förlängning.

Kontakt:

Detaljplanen reglerar inte vad som ska hända med båtstugorna och området kring båtklubben, det området ligger till största delen utanför planområdet. Men det är cirka fem stugor utmed vägen som kan komma att beröras.

I samrådsförslaget kan man se att Klippanvägens dragning kan komma att påverka de stugorna som står närmast vägen. I ritningarna som finns i planbeskrivningen redovisas det att gång- och cykelvägen hamnar så att cirka fem stugor skulle behöva flyttas.

Men den juridiskt bindande plankartan reglerar dock inte hur gång- och cykelvägen ska dras, det finns alltså möjlighet att efter samrådet och i projekteringsfasen titta på andra lösningar för att bevara stugorna. Det är dock viktigt för kommunen att göra avvägningar mellan stugornas bevarande, trädens bevarande och trafiksäkerhet.

Miljön kring båtplatsen har ett stort värde och ska så långt det är möjligt bevaras den och tillgängliggöras. Under arbetets gång kommer Ängelholms kommun ha en löpande kontakt med båtklubben så att vi finner en lösning som är så bra som möjligt för alla parter.

En ny bro behöver byggas för att befintlig Pyttebro inte klarar av att trafikeras med fordonstrafik.

Vi är medvetna om att detaljplanens genomförande och Klippanvägens förlängning innebär negativa konsekvenser för området, vilka konsekvenser det är och hur vi ska arbete för att minimera dom framgår främst i miljökonsekvensbeskrivningen. Den hittar du bland planhandlingarna.

Syftet med projektet är att förbättra trafiksituationen i stadskärnan, för att öppna upp för utveckling och en mer trafiksäkrare miljö.

Sett ur ett större perspektiv bedöms Ängelholmspaketet medföra positiva konsekvenser för Ängelholms kommun.

Det har gjorts utredningar för alternativa lösningar, där en koppling vid Luntertun är en. Utredningarna visar att Klippanvägens förlängning är den lösning som bäst uppfyller kraven och ger störst effekt. I planhandlingarna, främst miljökonsekvensbeskrivningen, finns det redovisat vilka alternativ som är utredda. Där finns också förklaring på varför dessa inte varit aktuella.

Se också den fjärde frågan uppifrån på denna sida "Vilka alternativ har undersökts".

Inga bostadshus kommer att behöva rivas enligt föreslagen detaljplan.

Ritningarna som tagits fram har utgått från nuvarande förutsättningar. Vi har valt att inte ha med framtida bebyggelse eftersom att vi i dagsläget inte vet om, när och hur nya fastigheter bebyggs. Eftersom att vi känner till projektet har vi dock med det i tankarna såklart och anpassat dragningen så att denna detaljplan inte gör intrång på fastigheten där parkeringsgaraget idag står.

När vi jobbar vidare med detaljplanen är det möjligt att det planerade huset illustreras i materialet, under förutsättningen att det projektet kommit längre.

Möjligheten att bygga en upphöjd bro har utretts i tidigare skeden. Främst för att kunna göra en överfart över Storgatan. Detta är inte aktuellt eftersom att det innebär en ökad kostnad, samt att det innebär stora intrång och rivningar på Fastigheten Kråkan 1 (Danielslundsgatan 1). Att bygga den nya bron över Pyttebron skulle innebära ännu större påverkan på stadsbilden, samt högre kostnader.

Ja, en förening kan lämna synpunkter via e-tjänsten. Välj ”företag” så kommer det rätt. Framöver ska vi se över så att detta framgår tydligare.

Grönområdet på den gamla Växthustomten ska utvecklas till en mer parkliknande miljö, det projektet kan du följa här:

Besökare i parken kommer märka av trafikbullret från vägen. Förhoppningen är att platsen ska bli så bullerfri som möjligt, men helt befriad är inte troligt.

Något förslag om att bygga bostäder på platsen är inte aktuellt.

Klippanvägens förlängning blir en genare och smidigare väg till Stationen och havet, främst för trafik från norr och öst. För att fler ska välja denna väg kommer det såklart även att skyltas om.

Genom trafikutredning och beräkningar framgår det hur Klippanvägens förlängning påverkar trafikrörelserna i staden. Utredningar visar att det kommer bli hög belastning på den nya vägen, och en stor minskning på de gamla vägarna.

Trafikutredningen finns tillgänglig på hemsidan för mer information. Det går även att utläsa trafiksiffror i bullerutredningen som även finns tillgänglig bland handlingarna.

Detaljplanen för Klippanvägens förlängning omfattar en del av Växthustomten, där vi i denna detaljplan planlägger den ytan som PARK med möjlighet att anlägga gång- och cykelstig. Den totala ytan som planläggs på Växthustomten är ca: 3500 kvm, det innefattar hela parkremsan som sträcker sig genom båtklubben.

I detaljplanen B40 från år 1937 är den gamla Växthustomten planlagd som ”Allmän plats”. På sådana bestämmelser är det möjligt att uppföra parker och mindre anläggningar som tillhör platsens funktion vilket kan vara redskap, förråd och toaletter. Större byggnader kan kräva ny detaljplan.

Enligt trafikberäkningarna som gjorts i projektet beräknas det inte ske en generell ökning av trafik, utan att det handlar om en förflyttning av trafik. Klimatpåverkan som uppstår genom att träd fälls ska kompenseras genom andra åtgärder, så som nyplantering av träd.

Detaljplanen konstaterar att genomförandet innebär en negativ påverkan på rekreation, detta kan du läsa om i miljökonsekvensbeskrivningen där det också föreslås åtgärder för att minimera påverkan.

Den stora avvägningen har i detta fall skett genom att de positiva effekterna som detaljplanen, och Ängelholmspaketet i helhet, medför utanför planområdet överväger de negativa.

Rekreationsmöjligheter kommer fortsättningsvis finnas i området, där gamla Växthustomten ska utvecklas. Andra rekreationsområden finns också i närheten, till exempel Hembygdsparken och Nybroskogen. bedömningen är att det även fortsättningsvis ska finnas god tillgång på rekreationsmöjligheter i Ängelholm.

Bild från ovan över Rönne å och över de delar av Ängelholm där Klippanvägens förlängning  planeras. I bilden är den planerade sträckningen inritad med vit penna. Mycket grönska. Foto.

En bild över Klippanvägens planerade sträckning och hur den kopplas ihop med Havsbadsvägen och Järnvägsgatan, som också ska förlängas.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-23