Parkeringsböter

Digitala tjänster för denna sida

Här kan du läsa om vad som gäller för avgifter vid olovlig parkering, felparkering. Du kan få antingen en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift.

Så fungerar parkeringsövervakningen

Ängelholms kommun har anställda parkeringsvakter som ansvarar för parkeringsövervakningen på gatumark och kommunens parkeringar på tomtmark. Syftet med övervakningen är i första hand att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet, samt att övervaka det begränsade antalet parkeringsplatser och främja tillgången till dem.

En huvuduppgift för parkeringsvakterna är att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser och i övrigt uppträda på ett serviceinriktat sätt. Övervakningen ska vara förebyggande så att du som trafikant ska känna till och enkelt kunna följa reglerna.

Parkeringsanmärkning - felparkering på gata

En parkeringsanmärkning skrivs ut då parkeringen varit felaktig på gatumark, det vill säga gator och allmänna vägar. Om du har synpunkter på en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen för att bestrida anmärkningen.

Om du får en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift ska du betala den senast 8 dagar från utfärdandet. Om du inte gör det får du en betalningspåminnelse.

Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning kontaktar du polisen

Polismyndigheten
Parkeringsbestridande
205 90 Malmö

Blankett och information för bestridande hittar du på Polisens webbplats

Interbank Payments (Betalning från utlandet)

In the case that foreign remittances are required, the European interbank system may request certain codes for the transfer of money. The following codes and information are applicable for remitting funds to Transportstyrelsen.

IBAN CODE: SE4712000000012810117683
SWIFT/BIC-kod: DABASESX
OCR Nr: (This number must be entered om the payment)
Danske bank
SE-103 92 STOCKHOLM
Sweden

Kontrollavgift - felparkering på kommunens parkeringar på tomtmark

En kontrollavgift skrivs ut om du parkerat felaktigt på tomtmark, alltså parkeringshus, gårdsparkering eller liknande. Lagen som reglerar avgiften är Lagen om kontrollavgift för olovlig parkering SFS (1984:318). Tomtmark är kvartersmark och parkeringsupplåtelser sker enligt civilrättslig lagstiftning.

Om du har fått en kontrollavgift av Ängelholms kommun kan du överklaga den hos oss. Du måste ha mycket goda skäl för att vi ska godkänna din överklagan. Om du har fått en kontrollavgift som du inte överklagar ska du betala den senast 8 dagar från utfärdandet. Annars får du en påminnelse, och precis som med andra uteblivna betalningar kan det i längden leda till inkassokrav.

För att överklaga en kontrollavgift använder du e-tjänsten som du hittar i det gula fältet högst upp på sidan.

Om du överklagar en kontrollavgift utställd av Ängelholms kommun ska du inte betala den innan ärendet har utretts. När du har lämnat in en överklagan tar det ungefär 10 dagar för handläggning innan vi återkommer till dig i ärendet.

Interbank Payments/ Betalning från utlandet

In the case that foreign remittances are required, the European interbank system may request certain codes for the transfer of money. For remitting funds to Ängelholms kommun, dial us +46(0)431-87000 for more information or send email.

Så överklagar du kontrollavgift hos kommunen

Använd e-tjänsten för att överklaga, du hittar den högst upp på sidan. Läs först igenom punkterna nedan.

Vid överklagande av kontrollavgift ansöker man om rättelse direkt hos kommunen genom att skriva till oss och ange ärendenummer, registreringsnummer, ägare av fordonet och telefonnummer. Kontrollavgiften kravstoppas under utredningstiden. Kontrollavgiften ska inte betalas förrän ärendet avgjorts. Ni får skriftligt besked till ägaren av bilen eller till den som begärt rättelse.

 • Normalt medger nedanstående punkter inte att kontrollavgiften avskrivs, om inte kvitto, intyg mm kan visas.
 • Biljett saknas. Att i efterhand uppvisa parkeringsbiljett, kvitto eller parkeringstillstånd som saknats medför normalt inte att kontrollavgiften avskrivs.
 • Parkeringsautomaten är ur funktion. Om parkeringsautomaten är ur funktion behöver du välja en annan betalningsmetod, till exempel SMS.
 • Lastning och lossning. Rättspraxis är att om aktivitet inte förekommit vid bilen anses bilen vara parkerad. Om du flyttat ska du med överklagan bifoga kopia på kontraktet som visar tidpunkten för flytten.
 • Har du köpt ett otympligt föremål ska du bifoga kvitto som visar att tidpunkten för ditt inköp överensstämmer inom rimliga gränser med tidpunkten då kontrollavgiften skrivits.
 • Sjukhusbesök. Då du själv eller nära anhörig har varit tvungen att akut uppsöka sjukhus ska det styrkas med intyg eller kvitto från sjukhuset.
 • Om bil eller registreringsskylt är stulen ska polisanmälan bifogas.
 • Vid tekniskt fel på bilen som du inte kunnat förutse behöver du bifoga kvitto från verkstaden.

Avgifter vid felparkering

Hur mycket det kostar för olika typer av överträdelser bestäms i trafikförordningen (1998:1276) och varierar beroende på vilken förseelse det rör sig om.

Avgiften är 900 kronor om du har stannat eller parkerat ett fordon

 • På allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng
 • På gång- eller cykelbana
 • Mot färdriktningen
 • På eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart
 • I en vägkorsning
 • I ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik (exempelvis en bussfil)
 • För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss typ av trafik eller vissa fordon
 • Inom ett område eller på en plats där fordon inte får stanna eller stå parkerade
 • Enligt antecknad överträdelse

Avgiften är 600 kronor om du har parkerat ett fordon

 • Framför infarten till en fastighet som gör att det är svårt för andra fordon att ta sig in eller ut från fastigheten
 • På en huvudled
 • På en gågata eller i ett lågfartsområde
 • Inom ett område eller på en plats där fordon inte får stå parkerade
 • Enligt antecknad överträdelse

Avgiften är 500 kronor om du har parkerat ett fordon

 • Med ett eller flera hjul utanför en uppställningsplats eller markerad parkeringsplats (utanför linjerna)
 • Längre en 24 timmar i följd på vardagar, räknas inte på en vardag som är före söndag eller annan röd dag
 • Utan att giltig parkeringsbiljett eller parkeringstillstånd är synlig och läsbar
 • Utan att tiden på parkeringsskiva eller liknande är rätt inställd
 • På fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering
 • Längre tid än vad som är tillåtet på platsen
 • Utan att kunna visa att du betalat avgift för parkeringen
 • Utan att du har använt parkeringsskiva eller liknande

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-15