Anslutning till det kommunala VA-nätet

Digitala tjänster för denna sida

Ängelholms kommun ansvarar för det allmänna vatten- och avloppsnätet. Om du vill ansluta dig till det kommunala nätet behöver du lämna in en anmälan till VA-enheten på Ängelholms kommun.

Vattenförsörjningen och avloppshanteringen är en viktig förutsättning för ett fungerande samhälle. Ängelholms kommun är VA-huvudman och ansvarar för distribution av vatten, avledning och rening av spillvatten samt avledning av dagvatten i de allmänna VA-anläggningarna.

Lämna in en VA-anmälan

Enligt Allmänna bestämmelser för brukare av Skåne Nordvästs kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, ska fastighetsägare som önskar ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen lämna in en VA-anmälan till huvudmannen innan anslutning sker. Detta för att kunna bestämma förutsättningar för anslutning samt avgifter för anslutningen.

Du gör din VA-anmälan via e-tjänsten högst upp på sidan. Kommunens VA-enhet granskar din anmälan och lämnar ett yttrande, därefter får du svar.

En ändring av din anordning kräver också en anmälan

Ska du bygga till eller bygga om din fastighet som innebär en ändring av anordning för vattenförsörjning, spillavlopp eller dagvatten/takavvattning, behöver du lämna en VA-anmälan. En ombyggnad eller tillbyggnad kan innebära att du får betala en kompletterande anläggningsavgift.

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster är ett geografiskt område inom vilka kommunen ansvarar för en viss vattentjänst. De olika typer av vattentjänster som finns är vatten, spillvatten och dagvatten.

Omfattning och storlek på verksamhetsområden för de olika vattentjänsterna kan därför variera. Oftast sammanfaller verksamhetsområden för vatten och spillvatten, men verksamhetsområdet för dagvatten skiljer sig och är betydligt mindre.

De geografiska områden som blir verksamhetsområden för en eller flera av vattentjänsterna beslutas av kommunfullmäktige. VA-huvudmannen ordnar därefter de vattentjänster som verksamhetsområdet avser.

Fastigheter utanför kommunens vattentjänstområde

Är fastigheten belägen utanför kommunens verksamhetsområde för allmänna vattentjänster har fastigheten ingen rättighet att kräva anslutning till den allmänna VA-anläggningen.

Fastigheten kan efter särskild prövning, eventuellt medges anslutning om förutsättningar för detta finns i det enskilda fallet. VA-huvudman gör alltid en bedömning om en inkoppling kan ske utifrån kapacitet och belastning på det allmänna ledningsnätet. Detta så att anslutningen utanför verksamhetsområde inte medför en negativ påverkan på VA-huvudmannens ansvar och skyldigheter inom verksamhetsområdet.

Bedömer VA-huvudman att en inkoppling kan ske, upprättas ett avtal mellan kommunen och fastighetsägaren. I detta avtal regleras vad som ska gälla för anslutningen och vilka avgifter som ska betalas. En förbindelsepunktskarta ingår i avtalet och kartan visar den geografiska gränsen mellan kommunens ansvar och fastighetsägarens ansvar.

Om du vill ansluta en fastighet trots att den är belägen utanför verksamhetsområde? Ta kontakt med kommunens VA-enhet.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-28