Planer och policys för VA

Här hittar du information om olika styrdokument för vatten och avlopp i Ängelholms kommun.

Dagvattenpolicy

"Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun" är ett styrdokument som redovisar riktlinjer för dagvattenhantering: hur avledning, uppsamling och eventuell rening av dagvatten ska ske i planlagt område och områden som omfattas av lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) i Ängelholms kommun.

Mer om kommunens dagvattenpolicy

Framför allt förespråkas öppen, lokal dagvattenhantering i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart dagvattensystem, där belastningen på recipienter och ledningsnät minimeras.

Dagvattenpolicyn är anpassad till Ängelholms miljöplan 2014–2021, som anger mål och riktlinjer för Ängelholms kommuns miljöarbete.

Arbetet med att ta fram policyn har utförts av en kommunövergripande organisation med representanter från flera verksamheter inom kommunen.

Dagvattenpolicyn är ett levande dokument och ska aktualiseras varje mandatperiod.

VA-plan för Ängelholms kommun

Ängelholms kommun har tagit fram en VA-plan som omfattar hela kommunens geografiska område. Syftet med VA-planen är att få en heltäckande långsiktig planering av kommunens VA-försörjning både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för VA.

VA-planen innehåller tre delar, en nulägesbeskrivning, en plan för den allmänna anläggningen samt en plan för VA-försörjning utanför nuvarande verksamhetsområde.

Planen har arbetats fram under 2013 och 2014 av en kommunövergripande arbetsgrupp, en styrgrupp från tjänstemannasidan samt en politisk styrgrupp.

Här hittar du VA-planen med alla bilagor

VA-policy

I policyn anges övergripande riktlinjer för planering av vatten och avlopp i kommunen. På så vis ska policyn vara vägledande i alla kommunala VA-frågor, och tillsammans med gällande översikts-, miljö- och VA-plan utgöra underlag för kommunens övergripande planering. Policyn är framtagen i samverkan mellan politiker och tjänstemän.

Granskning av vattentjänstplan Ängelholms kommun

Förslag till Vattentjänstplan, Ängelholms kommun

Syftet med vattentjänstplanen är att redovisa kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen innehåller också kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att allmänna VA-anläggningar ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Här hittar du allt material som rör Ängelholms kommuns vattentjänstplan. Vattentjänstplanen med fem stycken bilagor samt en samrådsredogörelse, allt material i PDF-format.

Om du vill lämna ett yttrande

Om du vill tycka till om planen kan du lämna ett yttrande. Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och innehålla namn, adress och fastighetsbeteckning.

  • Senast den 28 maj 2024 behöver vi ha ditt yttrande, antingen per mejl eller vanlig post.

Märk ditt brev eller skriv i mejlets ämnesrad "Yttrande vattentjänstplan".

Postadress:

VA-enheten
Ängelholms kommun
262 80 Ängelholm

Mejladress:

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-25