Kommunala vattentjänster och avgifter

Ängelholms kommun ansvarar för den allmänna VA-anläggningen och erbjuder därmed olika vattentjänster. Här hittar du information om VA-tjänster, avgifter och längst ner en ordlista med vanliga begrepp.

De olika tjänsterna är dricksvatten och avloppsvatten. Avloppsvatten kan även delas upp i spillvatten och dagvatten. Dessa vattentjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, ett verksamhetsområde.

Om din fastighet är belägen inom detta verksamhetsområde har vi skyldigheter och rättigheter mot varandra. Mer om dessa rättigheter och skyldigheter hittar ni i ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av Skåne Nordvästs kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA.

Allmänna bestämmelser

ABVA står för allmänna bestämmelser om vatten och avlopp. De reglerar förhållandet mellan dig som VA-abonnent inom din kommuns verksamhetsområde och huvudmannen. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Ängelholm är kommunen.

Fakturafrågor?

Har du du frågor om din faktura är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst. Fakturan för vatten och avlopp skickas ut kvartalsvis.

VA-taxan

Kommunfullmäktige har antagit en VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2009.

Taxan består av två huvuddelar, anläggningsavgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift tas ut vid anslutning till det allmänna ledningsnätet. Avgiften finansierar kommunens investeringar i renings- och vattenverk samt ledningsnät.

Anläggningsavgift för "bostadsfastighet" ansluten till spill-, dag-, och dricksvatten (normal villa 150 kvm, tomtarea 800 kvm)

Avgifter från VA-taxan

Avgifter från VA-taxan
AvgiftKronor
Servisavgift31 200
Förbindelsepunktsavgift41 600
Lägenhetsavgift20 800/lgh
Tomtyteavgift19,50/kvm

Samtliga priser är inklusive moms och följer konsumentprisindex med juni 2008 som basmånad.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften betalas av den som nyttjar de allmänna vattentjänsterna. Avgiften finansierar bland annat rening av spillvatten och produktionen av dricksvatten.

Kostnad = fast avgift* (kr/år) + brukningsavgift (kr/kubikmeter)

Fast avgift

2 960 kr/år (* avser normal villa)

Kostnad för olika vattenmätare
VA5 Qn 2,5 är 2 960 kronor per år (2 368 kr + moms. Villa/hus)
VA12 Qn 6 är 16 496 kronor per år (13 197 kr + moms. Flerfamiljshus)
VA20 Qn 10 är 41 466 kronor per år (33 173 kr + moms. Verksamheter/industrier)

Rörlig avgift

Den 1 januari 2024 justerades den rörliga avgiften och är nu följande:

34,315 kr/kubikmeter (varav 10,81 kr/kubikmeter för vatten och 23,505 kr/kubikmeter för spillvatten)

Dagvattenavgift
Är din fastighet ansluten till allmän dagvattenledning betalar du även en dagvattenavgift.

415 kr/år (upp till 2000 kvadratmeter tomtyta)

  • Alla prisuppgifter är inklusive moms.

Ordlista med vanliga begrepp

Dricksvatten – det vatten som kommer ut din tappkran. Vatten du kan dricka direkt ur kranen

Spillvatten – det vatten som bildas när vi går på toaletten, tvättar och diskar.

Dagvatten – regn och/eller snö som faller på hårdgjorda ytor, till exempel hustak, gator, uppfarter och parkeringsplatser. Även dräneringsvatten från husgrunder räknas som dagvatten.

Servisledning – den eller de ledningar som går från huvudledning i gatan fram till din fastighet.

Förbindelsepunkt - punkt för inkoppling av fastighetens Va-installation till den allmän Va-anläggning. Förbindelsepunkten är normalt 0,5 meter utanför fastighetens tomtgräns

Vill du veta mer om avgifter och taxan kontakta VA-avdelningen via kommunens kundtjänst.

Dagvatten måste också tas om hand

Nederbörd i form av regn eller snö hamnar på våra gator och tak. Vattnet kallas då för dagvatten. Från de hårdgjorda ytorna leds dagvattnet via dagvattenledningar till sjöar och vattendrag, till den så kallade recipienten. Detta kretslopp fungerar alldeles utmärkt, men kan ibland alltså leda till att recipienten förorenas. Läs till exempel om vad som gäller för biltvätt via länken nedan.

Visst dagvatten leds även till avloppsnätet. Då kallar man det ofta för ovidkommande vatten. Ovidkommande vatten är sådant som egentligen inte kräver någon rening och därmed belastar reningsverkens kapacitet i onödan. Kanske har du som fastighetsägare blivit uppmanad att se till att det dagvatten och dränvatten som uppkommer på din fastighet inte belastar spillvattensystemet. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till så att du är korrekt ansluten mot det allmänna ledningsnätet.

Om miljöfarliga ämnen kommer ner i avloppsledningarna kan det leda till förödande effekter, beroende vilket avloppssystem som det når. Antingen i avloppsreningsverket eller i det vattendrag som ledningen mynnar.

Beställning av vattenavstängning eller vattenpåsläpp

Beställningen görs via e-tjänsten som du hittar högst upp på sidan.

Enligt gällande VA-taxa tas en avgift ut på 440 kr + moms för avstängning och påsläpp av vatten. Det är endast kommunen som har behörighet att stänga och öppna serviceventilen i gatan till er fastighet.

Meddela kommunens VA-enhet i god tid

För att kunna hjälpa er på bästa sätt behöver vi få veta önskad tidpunkt för avstängning eller påsläpp minst fyra arbetsdagar innan planerad avstängning.

  • Avstängning av vatten görs normalt måndag till torsdag mellan klockan 08.00 och 14.30.

Inga planerade avstängningar under storhelg och semester

Tänk på att under sommarveckorna 28, 29, 30, 31 och 32 samt under julhelgen veckorna 51, 52 och 1 utför vi inga planerade avstängningar.

Vid akuta avstängningar till följd av vattenläckor hänvisas ni till kommunens kundtjänst.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-26