Eget dricksvatten och egen brunn

Om du inte är ansluten till det kommunala VA-nätet har du sannolikt egen brunn. Här hittar du information om vad du behöver veta om egen brunn och hur du tar hand om den på bästa sätt.

Ta regelbundet prover på dricksvattnet

Det är viktigt att sköta om sin enskilda dricksvattenbrunn och ta prover på sitt dricksvatten. Det är du som är fastighetsägare eller brunnsägare som ansvarar för din brunn. Om det uppstår något problem är det också du som ansvarar för att lösa det. Tänk på att alltid anlita professionella och fackkunniga personer om något behöver åtgärdas.

När du ska göra dricksvattenanalyser ska du vända dig till en aktör som är ackrediterad för dricksvattenanalyser, till exempel laboratorier som SGS Analytics eller Eurofins. På deras respektive webbplatser finns mer information om hur du gör för att ta vattenprover. Här beställer du också särskilda provtagningsflaskor som du behöver till provet. Ta provet samma dag som du lämnar in det.

Verksamhet med eget dricksvatten

Bedriver du livsmedelsverksamhet där ditt dricksvatten kommer från en egen brunn? Eller är du ansvarig för en samfällighet eller annan verksamhet där ni använder eller tillhandahåller dricksvatten från enskild brunn? Då behöver du registrera den som livsmedelsanläggning.

För en brunn som används av en fastighet för en eller två familjer behöver du lämna prover vart tredje år. Om brunnen förser fler hushåll med vatten ska du ta prover en gång om året. Eftersom barn är mer känsliga är det extra viktigt att regelbundet lämna prover.

Tänk på att:

  • Vattenkvaliteten kan variera under året och därför är det bra att ta prover under olika årstider. Till exempel på våren efter snösmältning, eller på hösten och våren då det kommer stora mängder regn.

Vid en normal analys kontrolleras bakterier och kemiska ämnen. Om du har en borrad brunn kan det vara bra att även mäta radonhalten. Vattnet bedöms sedan som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Anmärkningarna kan vara hälsomässigt (h), estetiskt (e) eller tekniskt (t) grundade.

Tips:

  • Om du misstänker att du har för hög halt av bakterier kan du koka upp vattnet innan du dricker det eller använder det till matlagningen. Bakterierna dör vid cirka 70 grader. Förvara i kylen i några dagar.

Livsmedelsverket har tagit fram allmänna råd och försiktighetsmått för dricksvatten. I dessa finns även riktvärden för hur mycket av vissa kemiska ämnen och mikroorganismer som vattnet bör innehålla för att vara ett bra dricksvatten. Läs mer om dricksvattenkvalitet, egen brunn och vatten

Har du några frågor är du välkommen att kontakta miljöenheten via kommunens kundtjänst.

Mer läsning om egen dricksvattenbrunn

Exempel på laboratorier du kan vända dig till som är ackrediterade för vattenanalyser kan du hitta på livsmedelsverkets webbplats. Sveriges geologiska undersökningar, SGU, har också bra information om brunnar och dricksvatten på sin webbplats.

Du som har en privat eller samfällighetsägd dricksvattenbrunn kan bidra med information för att vi i framtiden ska vara bättre rustade mot vattenbrist.

De senaste årens torka har inneburit att många privata brunnsägare har fått brist på vatten i sin brunn. I vissa fall har det också påverkat vattenkvaliteten. Om det finns tillgänglig information om vattensituationen och vattenkvaliteten i brunnar kan vi bli bättre på att förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrist och planera den lokala vattenförsörjningen.

Brunnsarkivet

Nu kan du som brunnsägare rapportera in uppgifter till Brunnsarkivet, ett nationellt register hos Sveriges geologiska undersökningar, SGU. Arkivet används för att identifiera brunnar inom ett visst område. Du kan rapportera in både nya brunnar och uppdatera data om brunnar som redan finns i arkivet.

Brunnsarkivet används idag för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds- eller anmälningsärende till nya brunnar i samma område. Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten, eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka.

Du registrerar din brunn på SGU genom att fylla i ett formulär på myndighetens webbplats.

Fyller på ett vattenglas från kranen. Foto.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-26