Verksamhet med eget dricksvatten

Bedriver du livsmedelsverksamhet där ditt dricksvatten kommer från en enskild brunn? Eller är du ansvarig för en samfällighet eller annan verksamhet där ni använder eller tillhandahåller dricksvatten från enskild brunn? Här hittar du information om vad som gäller.

I vissa fall kan du som driver verksamhet eller ansvarar för en samfällighet också servera eller tillhandahålla dricksvatten från egen brunn. Då räknas du som livsmedelsleverantör och behöver ha koll på lagstiftningen.

Då behöver du registrera din brunn som en dricksvattenverksamhet

Det finns ett antal fall när du behöver anmäla din brunn eller vattenverk för registrering eftersom det räknas som livsmedelsanläggning.

 • Om den försörjer fler än 50 personer eller producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn.
 • Om vattnet används i en livsmedelsverksamhet som exempelvis i ett café eller en restaurang.
 • Om vattnet används i en kommersiell verksamhet som exempelvis en camping, B&B, vandrarhem eller friluftsanläggning.
 • Om vattnet används i en offentlig verksamhet som exempel i skola och förskola.

Gör din anmälan i så god tid som möjligt. Senast två veckor innan dricksvattenanläggningen ska användas behöver kommunen ha din anmälan.

Så gör du din registrering av dricksvatten

Du registrerar din verksamhet hos kommunen, använd e-tjänsten högst upp på sidan. Förbered dig noga genom att läsa igenom avsnitten nedan.

När du skickar in anmälan för att registrera din dricksvattenanläggning så behöver du bifoga:

 • Ert förslag till undersökningsprogram, provtagningar
 • Er faroanalys
 • Fullmakt, om det är en annan person än firmatecknare som skickar in anmälan

Din ansökan tas emot av handläggare som ska fastställa undersökningsprogrammet och faroanalysen. Om de dokumenten saknas kontaktar kommunen dig för att du ska komplettera din anmälan.

Du betalar en engångsavgift för registreringen som motsvarar kostnaden för en timmes arbetstid.

Alla avgifter för handläggning och tillsyn beslutas av Ängelholms kommunfullmäktige och uppdateras inför varje nytt kalenderår.

För mer detaljerade uppgifter, kontakta en livsmedelsinspektör på Änghelholms kommun.

Om du har startat en verksamhet utan att vara registrerad riskerar du att få betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiften baseras på en procent av verksamhetens årliga omsättning.

Årsomsättningen gäller för hela ditt företag, inte bara den del som innefattar livsmedelsverksamheten. Avgiften kan som lägst bli 5 000 kronor och som högst 75 000 kronor. Kommunal-, statlig- och landstingsverksamhet får betala ett fast belopp på 40 000 kronor i sanktionsavgift.

Om du tar över en verksamhet utan att en ny anmälan är gjord, blir sanktionsavgiften en halv procent av årsomsättningen, lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor. Kommunal-, statlig- eller landstingsverksamhet betalar 40 000 kronor.

Kraven på din verksamhet kan variera något beroende på omfattning och utformning av brunn samt vilka reningssteg ni har. Detta beror i sin tur på vilka risker som finns runtomkring brunnen, exempelvis om den är placerad nära jordbruk eller avloppsanläggningar.

Generellt kan man säga följande:

 • Det finns krav på att regelbundet ta mikrobiologiska och kemiska prover på vattnet från brunnen för att kontrollera att de gränsvärden som finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten inte överskrids. Frekvensen på provtagningen anges i det undersökningsprogram som ni tar fram inför starten.
 • Om det upptäcks problem med dricksvattnet så är ni skyldiga att utreda och vidta åtgärder.
 • Ni är skyldiga att informera kunder om det blir problem med dricksvattnet, exempelvis om ni är en samfällighet som förser flera hushåll med dricksvatten.
 • Ta fram en faroanalys för er dricksvattenverksamhet om ni producerar mer än 10 kubikmeter eller försörjer fler än 50 personer.
 • Se till att anläggningen uppfyller de krav som ställs på bland annat utrustning och rengöring.

Du är ansvarig för att vattnet du använder i din verksamhet är hälsosamt och rent.

Innan du startar din verksamhet är det därför viktigt att du tar kontakt med ägaren till brunnen eller vattenverket så att de får möjlighet att registrera sig hos kommunen. Du behöver också kontrollera att de kontrollerat att dricksvattnet uppfyller kvalitetskraven.

Kommunen kontrollerar att alla som driver dricksvattenverksamhet ser till att dricksvattnet är hälsosamt och rent. Bland annat kontrolleras att du undersöker vattnet enligt undersökningsprogrammet och att du vidtar åtgärder om du uppmärksammar kvalitetsbrister.

Det är du som verksamhet som betalar för att vi kommer ut och gör kontroll av din dricksvattenverksamhet. Vi kommer ut regelbundet enligt ett intervall som beror på vissa faktorer i din verksamhet:

 • Hur mycket vatten din dricksvattenverksamhet producerar
 • Var vattnet kommer ifrån/tas ifrån (exempelvis grundvatten/ytvatten)
 • Hur många reningssteg ni behöver för att vattnet ska bli rent och hälsosamt

Vi använder oss av en nationell modell framtagen av Livsmedelsverket där vi genom att bland annat lägga in ovan nämnd information får ut en kontrollfrekvens.

I en kontroll ingår alltid tid för förarbete, kontrolltid samt efterarbete.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-03