Kommunstyrelsen och arbetsutskott

Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige, och har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsens uppgifter och ansvar

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har också en styrande funktion där man leder och samordnar utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela Ängelholms kommuns verksamhet.

Kommunstyrelsen har vidare ansvaret för:

 • den ekonomiska förvaltningen
 • personalpolitiken
 • näringslivs- och turismfrågor
 • Kommunal vuxenutbildning och SFI
 • Trygghet och säkerhet
 • Kommunikation
 • Evenemang och sponsring
 • Fysisk planering
 • Mark och exploatering
 • Lokalfrågor
 • Renhållning
 • Kommunal författningssamling
 • Kommunens vapen

Kommunstyrelsen fungerar som krisledningsnämnd om så är aktuellt.

Kommunstyrelsens presidium

Ordförande: Robin Holmberg (M)
1:e vice ordförande: Liss Böcker (C)
2:e vice ordförande: Lars Nyander (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Under kommunstyrelsens finns det arbetsutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen, dessa är:

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Kommunstyrelsens personalutskott
 • Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott
 • Kommunstyrelsens samverkansutskott

Krisledningsnämnden

Om en extraordinär händelse inträffar kan Krisledningsnämnden aktiveras. I Ängelholms kommun består krisledningsnämnden av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-26