Strandskydd

Digitala tjänster för denna sida

Syftet med strandskyddet är att alla människor ska kunna ta sig ner till stränder längs hav, sjöar och andra vattendrag. Strandskyddet är också ett sätt att bevara det naturliga växt- och djurlivet som finns längs våra stränder.

Här gäller strandskyddet

Strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. På särskilt känsliga platser kan strandskyddszonen utökas till 300 meter. Det är förbjudet att bygga eller göra ändringar i miljön inom ett strandskyddsområde, med några få undantag.

Strandskyddsbestämmelserna gäller generellt för bland annat byggnader och anläggningar som uppförts 1975 eller senare.

Karta över strandskyddsområden

Länken nedan går till en karta som visar vilka områden inom Ängelholms kommun som omfattas av strandskydd. Mellan de röda heldragna eller streckade linjerna gäller strandskyddsbestämmelser. 

Använd +/- för att förstora eller förminska kartbilden och använd sökfunktionen för att se om din fastighet ligger inom strandskydd.

 • Tänk på att: Kartan över strandskyddsområden är inte heltäckande utan ger en översiktlig bild av var det finns strandskydd i Ängelholms kommun. Det finns strandskyddade områden som inte pekats ut i kartan. Avgränsningarna som syns i kartan är inte juridiskt bindande.

Det här gäller inom strandskyddat område

Strandskyddslagstiftningen är en så kallad förbudslagstiftning som innebär att du inom ett strandskyddat område inte får:

 • Uppföra nya byggnader.
 • Ändra byggnad eller byggnads användning. Det är till exempel att göra om förråd till fritidshus, inreda en sjöbod till boende eller göra en stor tillbyggnad.
 • Göra förberedelsearbeten. Till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga, eller bygga en väg.
 • Uppföra anläggning eller anordning som avhåller allmänheten. Exempel: brygga, växthus, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
 • Vidta åtgärder som kraftigt försämrar eller väsentligt förändrar för växter och djur. Det kan vara muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden, eller att anlägga en pir.

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Om du ansöker om dispens är det Miljö- och tillståndsnämnden som, om det finns särskilda skäl (enligt 7 kap 18 c § miljöbalken) kan bevilja dispens.

Men bara för att det finns särskilda skäl betyder det inte att du får per automatik får dispens. Det du har tänkt bygga eller anlägga måste också stämma överens med strandskyddets båda syften, det vill säga att allmänhetens tillgång till strandområdet inte försämras, och att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Här följer några exempel på särskilda skäl.

Sex särskilda skäl att kunna bevilja dispens

 • Området har lagligt tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte
 • Området är väl avskilt från stranden av till exempel järnväg, bebyggelse eller annan exploatering
 • Området behövs för en anläggning som måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område (samlokalisering av bryggor eftersträvas)
 • Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte tillgodoses utanför strandskyddat område (ej bostäder)
 • Området behöver användas för att tillgodose ett allmänt intresse och behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddat område (infrastruktur/naturvård)
 • Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika)

Äger du inte fastigheten där åtgärden ska utföras?

Ska du utföra en åtgärd som innebär att någon annans fastighet berörs bör du få åtgärden godkänd av fastighetsägaren innan du lämnar in dispensansökan.

Vad kostar en strandskyddsdispens?

En avgift enligt fastställd timtaxa tas ut för handläggning och prövning av din dispensansökan. Du behöver betala en avgift för handläggningen oavsett om du blir beviljad dispens eller inte.

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk, yrkesfiske och renskötsel undantagna från förbuden inom strandskydd. Om du är osäker på om det du planerar att göra omfattas av undantaget eller inte kan du kontakta miljöenheten via kommunens kundtjänst.

Även om du har fått bygglov, betyder det inte automatiskt att du har fått dispens från strandskyddsreglerna, eftersom det är olika lagar som styr. Du måste ansöka om strandskyddsdispens separat.

Du kan behöva strandskyddsdispens för sådant som inte kräver bygglov. Det gäller till exempel vid uppförande av en friggebod eller brygga. Grundregeln är att alla ändringar inom strandskyddat område kräver dispens.

Strandskydd går före servitut

Ett servitut upphäver inte lagen om strandskydd. Även om det finns ett servitut, behöver du alltså söka dispens från strandskyddet.

Mer att tänka på kring strandskydd

Ibland kan du också behöva andra tillstånd när du ska bygga eller ändra. Du behöver till exempel lämna in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen om du ska bygga en pir eller brygga, muddra eller utföra andra åtgärder i vatten.

 • Om du däremot ska anlägga en mindre brygga i Rönne å ska anmälan om vattenverksamhet skickas till Ängelholms kommun.

Ska du göra något som ger upphov till utsläpp och störningar i omgivningen, till exempel en avloppsanläggning, behöver du söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet hos Länsstyrelsen.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-14