Bra att veta när du ska starta livsmedelsverksamhet

Innan du startar din livsmedelsverksamhet är det viktigt att du är väl förberedd, har tillräcklig kunskap och att alla rutiner är på plats. Här under har vi listat sånt du behöver tänka på innan du startar.

Att starta och driva en verksamhet kräver ofta många olika tillstånd och kontakt med flera olika myndigheter. När du ska starta en livsmedelsverksamhet ska du ofta registrera verksamheten hos kommunen, men här hittar du en checklista på vad du behöver tänka på innan du startar.

Checklista för livsmedelsverksamhet

  • Lokalen ska ha rätt tillstånd.

Du kan behöva söka bygglov för bland annat ändrad användning av lokal och skyltar. Du kan också behöva göra en anmälan om du exempelvis ska installera eller väsentligt ändra ventilation eller vatten- och avloppsledningar.

  • Lokalen ska ha bra förutsättningar.

För att du ska kunna hantera livsmedel och upprätthålla en god livsmedelshygien kräver det att lokalerna är inredda och utformade för detta. Lokalens samtliga utrymmen ska ha tillräckligt med plats för det som de ska användas till. Lokalens utrustning och inredning ska också klara av att hantera det som du ska utföra, vara i gott skick och även vara enkla att rengöra.

  • Maten ska vara säker.

När du startar din livsmedelsverksamhet ska reglerna för livsmedelsverksamheter följas. Ansvaret att tillverka, servera, sälja och marknadsföra säker mat är ditt. Ingen ska behöva bli sjuk av maten du säljer eller serverar och inte heller lurad av hur du presenterar den.

  • Du behöver ha kontroll, egenkontroll.

För att du ska kunna ha en fungerande och säker livsmedelsverksamhet behöver du redan från start ha tillräcklig kunskap om hygien och hantering samt rutiner för hur din verksamhet ska kunna uppfylla de krav som ställs till dig som livsmedelsföretagare. Att ha en egen kontroll för just din livsmedelsverksamhet är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet.

  • Personalen ska ha kunskap om hygien och säker hantering.

Det är ditt ansvar att se till att alla som arbetar i din verksamhet har tillräckliga kunskaper i bland annat hygien och livsmedelssäkerhet. Det betyder att alla ska ha rätt och tillräcklig kunskap om livsmedelslagstiftningen och de regler som gäller för just den livsmedelshantering som sker i din verksamhet.

Du behöver känna till hur verksamheten ska hantera avfall och sköta återvinningen p rätt sätt. Det är viktigt både för hygienen i din verksamhet och för miljön i stort.

  • Vad rädd om avloppet, spola inte ner fett och matrester.

Spillvatten från livsmedelsverksamheter innehåller vanligtvis mycket organiskt material och fett. Om fett och matrester spolas ner i avloppet kan fettet stelna och leda till stopp i ledningarna. Det kan i sin tur leda till stora och kostsamma problem för både fastighetsägare och det kommunala ledningsnätet.

  • Ta reda på vad som gäller för serveringstillstånd.

Vill du servera alkohol i din verksamhet måste du ha tillstånd för detta. Tänk på att ansöka om detta i god tid.

Tänk på att du kan behöva lämna in en rapport om att verksamheten använder köldmedium.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-30