Skydd och asyl för personer från Ukraina

EU:s medlemsstater har aktiverat massflyktsdirektivet. Direktivet innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.

To you who are a refugee

If you are applying for a residence permit with temporary protection you need to contact The Swedish Migration Agency.

Massflyktsdirektivet

Personer som flytt från Ukraina eller annat land kan ansöka om tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Detta görs hos Migrationsverket.

Bostäder till asylsökande

Det är Migrationsverkets uppdrag att erbjuda bostad till alla som söker asyl i Sverige. Därför samarbetar Ängelholms kommun med Migrationsverket för flyktingmottagande här i Ängelholm.

Ängelholms kommun tar emot flyktingar från Ukraina och ansvarar för att ordna boenden. Kommunen anordnar boenden genom att hyra lägenheter av olika fastighetsägare. Kommunen får statlig ersättning för att anordna boenden.

Lag om jämnare fördelning

Sedan den 1 juli 2022 gäller lagstiftning som syftar till att åstad­komma en jämn fördelning över landet av boende­platser för skydds­behövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s mass­flykts­direktiv.

Samtliga landets kommuner ska ta emot flyktingar från Ukraina som anvisas från Migrationsverket enligt lagen om en jämnare fördelning av vissa skyddsbehövande.

Alla anvisningar sker genom Migrationsverket.

Om du tagit emot en person eller familj som inte kan bo kvar hos dig - kontakta Migrationsverket

Har du tagit emot en person eller en familj hos dig som inte kan bo kvar hos dig måste personen/familjen kontakta Migrationsverket för att få nytt boende. Det finns inga garantier för att Migrationsverket erbjuder boende i Ängelholms kommun men man kan framföra önskemål om vilken kommun man vill komma till.

Om du tagit emot ett barn utan vårdnadshavare – kontakta Migrationsverket

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska registreras hos Migrationsverket. Det är därför viktigt att du som tagit emot ett sådant barn säkerställer att det är gjort. Det gäller oavsett om barnet kommit hit på egen hand eller i sällskap av en vuxen som inte är barnets vårdnadshavare. Även barn med föräldramedgivande ska registreras. Har du hjälpt barnet med transporten till Sverige men inte kan ge barnet ett boende och ombesörja registreringen hos migrationsverket så ska du kontakta socialtjänstens mottagning 0431-46 95 12.

När barnet är registrerat hos Migrationsverket kontaktar de socialtjänsten. Socialtjänsten gör sedan en första bedömning för att säkerställa att barnet är i trygga händer. Därefter kan lösningarna se olika ut – barn som reser tillsammans med närstående får oftast fortsätta göra detta tills man fått en anvisning till en kommun.

Om barnet inte kan bo med dem som det rest till Sverige med placeras barnet i jourfamiljehem eller HVB i avvaktan på kommunplacering. När barnet anvisats till en kommun ansvarar socialtjänsten i aktuell kommun för att utreda och besluta om hur barnet ska bo och tas om hand under vistelsen i Sverige. Anledningen till att barnet behöver registreras är för att se till att de hamnar hos någon som kan tillgodose deras behov.

Det är också viktigt att se till att barnet inte utsätts för någon som vill dem illa. Barnet behöver även få en God man utsedd som har i uppgift att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, såväl personliga som ekonomiska och rättsliga.

HVB, Familjehem eller jourhem

Stannar barnet i Ängelholm kan det bli aktuellt med placering på kommunens HVB, i familjehem eller jourhem. Vill du bli familjehem eller jourhem kan du anmäla ditt intresse, se länken nedan. Då gör socialtjänsten en utredning och bedömer om du är lämplig som jourhem eller familjehem åt barnet.

Oro vid misstanke om barn och vuxna som far illa

Det finns indikationer på att kvinnor och barn som flyr krig riskerar att bli föremål för olika former av utnyttjande. Om du ser något som gör dig orolig över så kan du göra en orosanmälan genom att ringa mottagningssekreterarna. Är det akut ska du alltid vända dig till polisen.

Mottagningssekreterarna hjälper dig med ärenden och ger dig råd i frågor som rör barn och ungdomar. Telefontid vardagar 09.00–12.00. Övrig tid kan du göra en digital orosanmälan eller ringa kundtjänst.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-28