Cykelplan 2015-2025

Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska främjas i stationsområdet och kommunens cykelplan är vägledande i det arbetet.

Ängelholms kommun har en cykelplan

Cykelnätet behöver vara enklare, säkrare och tydligare för att få fler att cykla mer. Vårt fokus ligger på att prioritera cykeln som ett hållbart trafikslag och knyta ihop de större tätorterna i kommunen. Ambitionen är att minska antalet bilresor genom skapa fler cykelvägar och bättre anslutningar till målpunkter. För att kunna påverka behovet av transporter och färdmedelsval ska mobility management användas.

Cykelplanen är ett strategiskt kommunövergripande styrdokument som ska användas som ett underlag för planering av cykelvägar, cykelåtgärder samt drift och underhåll. Cykelplanen innehåller även en cykelparkeringsnorm. Cykelplanen ska användas som ett underlag för beslut gällande cykeltrafiken i kommunen samt utgöra un­derlag för huvuduppdragens budget- och verksamhetsplanering.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24