Budgetavvikelser, driftredovisning

Budgetavvikelser, driftredovisning

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2022 innebar ett budgeterat resultat på -25,8 mnkr för den skattefinansierade verksamheten. Efter det har kommunfullmäktige tagit ett antal beslut som innebär ett sämre budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet för den skattefinansierade verksamheten uppgick vid årsskiftet därför till -33,7 mnkr.

Skriv tabellbeskrivning här

Driftbudget

 

 

 

mnkr

Skatte-finansierad verksamhet

Avgifts-finansierad verksamhet

Summa

Ursprungligt budgetbeslut (resultatnivå) KF 2022-11-14

-25,8

-2,8

-28,6

Ytterligare utgiftsbeslut under året

 

 

 

Ombudgetering från 2022 driftbudget KF 2023-04-24

-2,2

 

-2,2

Effektiviseringar inom måltidsverksamheten KF 2023-05-29

-2,0

 

-2,0

Angående särskilt boende Sommarsol i Vejbystrand
KF 2023-06-19

-3,4

 

-3,4

Finansiering av fortsatt arbete med reservkraft KF 2023-06-19

-0,3

 

-0,3

Ny resultatnivå

-33,7

-2,8

-36,5

Kommunens resultat uppgår till 44,3 mnkr för den skattefinansierade verksamheten, att jämföra med budgeterat resultat på -33,7 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen är därmed 78,0 mnkr. Nämndernas budgetavvikelse uppgår till -0,7 mnkr medan de kommunövergripande posterna och finansförvaltningen har en positiv avvikelse om +78,7 mnkr.

Den avgiftsfinansierade verksamheten inom vatten- och avlopp uppvisar ett underskott om -12,0 mnkr för året. Det kan jämföras med ett budgeterat resultat på -2,8 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på -9,2 mnkr.

Skulden till abonnenterna avseende förutbetalda avgifter inom VA-verksamheten uppgick till 7,2 mnkr vid förra årsskiftet. När skulden är justerad uppgår således resultatet för VA-verksamheten till -4,8 mnkr för år 2023 vilket också är vad som ingår i kommunens resultaträkning.

Resultatnivåmnkr

2023

Resultat Skattefinansierad verksamhet

44,3

Resultat avgiftsfinansierad verksamhet

-4,8

Årets resultat kommunen

39,5

 

Driftredovisning per styrelse/nämnd

 

 

 

 

 

 

 

 

mnkr

Intäkter

Kostnader

Nettoutfall

Netto-budget

Budget-avvikelse

 

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2023

Skattefinansierad verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelse

397,6

377,1

-568,2

-591,5

-170,6

-214,4

-168,6

-2

Miljö- och tillståndsnämnden

9,4

7,3

-25,8

-23,6

-16,4

-16,3

-17,6

1,2

Familje- och utbildningsnämnden

288,2

277,8

-1 618,70

-1 516,10

-1 330,50

-1 238,30

-1 330,70

0,2

Nämnden för omsorg och stöd

374,4

347,4

-1 345,40

-1 235,40

-971

-888

-963,8

-7,2

Samhällsbyggnadsnämnden

455

400,6

-586,8

-519,4

-131,8

-118,8

-129,3

-2,5

Nämnden för kultur, idrott och fritid

14,5

13,1

-177,5

-164,9

-163

-151,8

-163

0

Arbetsmarknadsnämnden

14

0

-84,5

0

-70,5

0

-70,9

0,4

Kommunfullmäktige

0,1

0

-8,1

-6,4

-8

-6,4

-16,4

8,4

Valnämnden

0

1,2

-0,1

-2,2

-0,1

-1

-0,1

0

Överförmyndarnämnden

0

0,1

-4,9

-5,2

-4,9

-5,1

-5,7

0,8

Summa

1 553,20

1 424,60

-4 420,00

-4 064,70

-2 866,80

-2 640,10

-2 866,10

-0,7

Kommunövergripande/finansiering

3 713,50

3 423,70

-802,4

-677,3

2 911,10

2 746,40

2 832,40

78,7

Summa skattefinansierad verksamhet

5 266,70

4 848,30

-5 222,40

-4 742,00

44,3

106,3

-33,7

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA

111,3

103,8

-123,3

-103,9

-12

-0,1

-2,8

-9,2

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

111,3

103,8

-123,3

-103,9

-12

-0,1

-2,8

-9,2

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN

5 378,00

4 952,10

-5 345,70

-4 845,90

32,3

106,2

-36,5

68,8

Nedan följer kommentarer till större avvikelser mellan årets och föregående års utfall samt budget för respektive styrelse/nämnd. Den totala budgetavvikelsen för varje nämnd anges i respektive rubrik.

Kommunstyrelsen (-2,0 mnkr)

År 2022 tillhörde vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd Kommunstyrelsen. Från och med 2023 ingår dessa verksamheter i Arbetsmarknadsnämnden.

Det finns en effektiviseringspost i kommunstyrelsens budget på 5,0 mnkr som inte är fördelad. Posten bidrar med motsvarande negativa budgetavvikelse i utfallet. I budgeten för 2023 fick kommunstyrelsen en tillfällig budgetförstärkning på 9,6 mnkr för att möta förväntade kostnadsökningar på el. Det innebar en total budget för el på 16,5 mnkr. Utfallet landade på 13,2 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse om 3,3 mnkr.

Miljö- och tillståndsnämnden (+1,2 mnkr)

Under 2022 förelåg beslut om reducering av avgifter på grund av pandemin. Reduceringarna fanns inte kvar år 2023 vilket medför att intäkterna är totalt 2,1 mnkr högre. Personalvakanser är huvudförklaringen till budgetavvikelsen.

Familje- och utbildningsnämnden (+0,2 mnkr)

Familje- och utbildningsnämndens verksamheter visar sammantaget en positiv budgetavvikelse motsvarande 0,2 mnkr. Inom nämndens verksamhetsområde finns dock stora budgetavvikelser. Den demografiska resursfördelning som tillfördes verksamhetsområdet förskola/skola har inte behövt nyttjas fullt ut inom utbildningsverksamheterna då antalet elever och barn under året inte ökat i den takt som förutspåddes i befolkningsprognosen. Däremot har behov hos barn och unga inom individ- och familjeverksamheten ökat markant under de senaste åren. Utöver detta har ökad social oro även påverkat gymnasieverksamheten som tvingats tillsätta extra resurser. Det redovisade överskottet inom förskola/skola tillsammans med övergripande budgetreserv kan därmed ses väga upp ett underskott inom individ och familj och gymnasieskolan.

Budgetavvikelser per verksamhetsområde


mnkr

2023

Övergripande sektor/nämnd

+7,9

Förskola/skola

+10,1

Gymnasieskola

-8,9

Individ och familj

-8,9

Nämnden för omsorg och stöd (-7,2 mnkr)

Inom nämndens ansvarsområde redovisas stora variationer mellan verksamheterna gällande budgetavvikelser.

Verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning redovisar en negativ avvikelse på -16,3 mnkr. Stora delar av den negativa avvikelsen kan kopplas till den externa verksamheten gällande personlig assistans samt boendeplaceringar för vuxna och barn. Orsaken till detta är en fortsatt volymökning av assistansärenden samt nya placeringsärenden.

Särskilt boende redovisar en negativ avvikelse –11,5 mnkr. Underskottet förklaras i huvudsak av en högre kostnad för externa placeringar (korttid) samt genom en högre bemanning än budgeterat på flera av de särskilda boendena. Vidare redovisar Bo bra hemma ett underskott på -3,4 mnkr, som beror på bemanningssituationen, medan Uppdrag och stöd redovisar en budget i balans. De samlade underskotten vägs till stora delar upp av de prestationsbaserade statsbidrag som nämnden blivit beviljad och som fördelas mellan åren 2023 respektive 2024. Överskott redovisas också gällande statsbidraget för förstärkt äldreomsorg.

Samhällsbyggnadsnämnden (-2,5 mnkr)

Huvudförklaringen till budgetavvikelsen är att kostnaderna för färdtjänst steg kraftigt på grund av att Skånetrafiken ingick ett förlängningsavtal som avsevärt fördyrade transporterna (-2,1 mnkr). Bygglovsenheten redovisar också en budgetavvikelse på -1,8 mnkr. Det förklaras av ett stort tapp för intäkterna från bygglov, 2,4 mnkr lägre än 2022. Den ekonomiska nedgången i byggbranschen gjorde att antalet bygglovsärenden var cirka 200 färre än 2022. Personalvakanser och kapitalkostnadsavvikelser på grund av senarelagda investeringar förbättrar budgetavvikelsen.

Nämnden för kultur, idrott och fritid (±0 mnkr)

Personalvakanser i olika delar av verksamheten innebar ett överskott, särskilt inom biblioteksverksamheten. Även kapitalkostnadsbudgeten noterade överskott, vilket berodde på att vissa investeringsprojekt förskjutits i tid och därmed inte genererat avskrivningar. Dessa överskott omsattes i huvudsak för underhåll på idrottsplatserna.

Arbetsmarknadsnämnden (+0,4 mnkr)

År 2022 tillhörde vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd Kommunstyrelsen. Från och med 2023 tillhör dessa verksamheter Arbetsmarknadsnämnden.

Nämnden har positiva budgetavvikelser till följd av att Vuxenutbildningen har beviljats 1,6 mnkr mer i statsbidrag än beräknat för året. Utöver detta visar Arbetsmarknadsenheten tillsammans med den övergripande enheten överskott. Negativa avvikelser finns för Ekonomiskt bistånd där ärendemängden sedan år 2019 ligger på ett förhöjt läge med cirka 80 individer jämfört med budget, -3,5 mnkr.

Kommunfullmäktige (+8,4 mnkr)

Kommunfullmäktige har sammanlagt en positiv avvikelse mot budget om 8,4 mnkr. Överskottet beror till största del på att reserverade medel för nya lokaler inte behöver tas i bruk i den omfattning så som budgeterats (+3,9 mnkr) och att de medel som reserverades i budget 2023 för ökade elkostnader inte behöver användas (+3,8 mnkr).

Valnämnden (±0,0 mnkr)

Intäkter och kostnader påverkas av att det var val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige år 2022. År 2023 var det inga allmänna val. Ingen avvikelse mot budget.

Överförmyndarnämnden (0,8 mnkr)

Överskottet beror framför allt på att arvodeskostnaderna för ställföreträdarna är lägre än budgeterat. Arvodeskostnaderna till ställföreträdarna har också minskat jämfört med år 2022.

Kommunövergripande poster och finansiering (+78,7 mnkr)

Skatteintäkterna och de kommunövergripande generella statsbidragen uppgick till 2 930,3 mnkr för år 2023. Det är 58,6 mnkr högre än budgeterat och 157,2 mnkr högre än för år 2022. Utfallet för skatteunderlaget är 49,8 mnkr högre än budgeterat och de generella statsbidragen är 8,8 mnkr högre än budgeterat.

Orealiserade vinster för kommunens finansiella placeringar (pensionsmedel) uppgår till +22,5 mnkr. Aktieutdelningen från Ängelholmshem blev 9,2 mnkr, vilket är 4,7 mnkr högre än budgeterat. Ingen överskottsutdelning från Kommuninvest har skett i år. Utdelningen var budgeterad till 2,5 mnkr, vilket genererar motsvarande underskott. Räntenetto är 16,1 mnkr högre än budgeterat.

Kommunens pensionskostnader är sammanlagt 31,8 mnkr högre än budgeterat. Nettokostnaderna för arbetsgivaravgifter, personalomkostnader och förändring av semesterlöneskulden är 2,1 mnkr lägre än budgeterat.

Försäkringsersättning för branden på Södra sjukhusområdet har genererat ett överskott om 10,4 mnkr. Kostnadsökningarna är i dessa fall redan täckta genom budgetförstärkningar. Totalt har kommunen fått 26,0 mnkr i försäkringsersättning. En kostnad för förlikning i en upphandlingsprocess ingår i resultatet om 7,0 mnkr.

Kommunen har fått statsbidrag i form av elstöd för perioden september 2021 - oktober 2022 om totalt 9,6 mnkr. 4,0 mnkr av dessa berör VA-verksamhetens anläggningar och dessa medel har fördelats dit. Resterande 5,6 mnkr redovisas som överskott eftersom nämnderna har fått budgetkompensenation för ökade elkostnader (80 % av den beräknade kostnadsökningen).

Samhällsbyggnadsnämnden, VA (-9,2 mnkr)

Den avgiftsfinansierade verksamheten inom vatten- och avlopp uppvisar ett underskott om -12,0 mnkr för året. Det kan jämföras med ett budgeterat resultat på -2,8 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på -9,2 mnkr. Årets budgetavvikelse förklaras framför allt av dels ökade elkostnader och högre räntekostnader.

Skulden till abonnenterna avseende förutbetalda avgifter uppgick till 7,2 mnkr vid förra årsskiftet. När skulden är justerad uppgår således resultatet för VA-verksamheten till -4,8 mnkr för år 2023.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023