Balanskravsresultat

Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunallagens krav på ekonomisk balans (kommunallagen 8 kap. 4 §) innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren. Kommunen har inget balanskravsunderskott från tidigare år.

Vid beräkningen av balanskravsresultatet ska årets resultat rensas från poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Det gäller till exempel realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster i värdepapper. Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar avser försäljning av maskiner och inventarier (0,6 mnkr) samt försäljning av mark och byggnader (0,2 mnkr). Placering av kommunens värdepapper har resulterat i orealiserade vinster på totalt 22,6 mnkr.

Balanskravsutredning

 

 

mnkr

2022

2023

Årets resultat enligt resultaträkningen

106,3

39,5

Reducering av samtliga realisationsvinster

-7,1

-0,8

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

18,4

-22,6

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

117,6

16,1

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-62,0

-

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

 

 

Årets balanskravsresultat

55,6

16,1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 16,1 mnkr, vilket innebär att kommunallagens balanskrav har uppfyllts. Kommunen förfogar över en resultatutjämningsreserv (RUR) på 235,4 mnkr som kan nyttjas under lågkonjunktur. Ingen ytterligare reservering till resultatutjämningsreserv kan göras under 2023.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023