Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

 

Tabell över kassaflödesanalys, jämförelse år 2022 och 2023.

Kassaflödesanalys

 

 

 

 

 

mnkr

Not

Kommunkoncernen

Kommunen

 

 

2023

2022

2023

2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat

62,5

150,5

39,5

106,3

Justering för ej likviditetspåverkande poster

31

215,5

312,3

254,4

340,4

Övriga likviditetspåverkande poster

32

3,8

-4,8

3,8

3,1

Poster som redovisas i annan sektion

33

-11,4

-16,9

-8,6

-11,5

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

 

 

 

 

 

Ökning(-)/minskning(+) av periodiserade anslutningsavgifter

7,0

10,1

7,0

10,1

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar

 

137,0

-152,4

27,3

-111,1

Ökning(-)/minskning(+) av förråd och varulager

-7,0

11,0

-7,1

11,5

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder

 

122,2

43,5

156,4

59,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

529,5

353,3

472,7

408,6

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar

 

-1,1

-6,8

-1,1

-6,8

Investering i materiella anläggningstillgångar

 

-545,8

-406,1

-239,4

-227,8

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

8,74

14,2

0,9

8,1

Förvärv av finansiella tillgångar

-4,44

-17,6

-4,3

-17,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-542,6

-416,3

-243,9

-244,1

 

 

 

 

 

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

 

 

 

 

Nyupptagna lån

 

900,0

1162,3

900,00

831,5

Utlämnat lån Ängelholmshem

 

-

-

-600,0

-540,0

Utlämnat lån Ängelholmslokaler

 

-

-

-300,0

339,3

Amortering av skulder för finansiell leasing

-16,8

-16,6

-182,0

-197,9

Amortering av långfristiga skulder

 

-1009,9

-768,0

-135,0

-215,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

-126,8

377,7

-317,0

217,9

 

 

 

 

 

 

Årets kassaflöde

-139,9

314,8

-88,2

382,4

Likvida medel vid årets början

783,4

468,6

579,1

196,7

Likvida medel vid årets slut

643,4

783,4

490,9

579,1

 

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023