Förväntad utveckling

Förväntad utveckling

Kommunen har en ambition att befolkningen ska öka med 1,0 % årligen, vilket under de senaste fem åren uppnåtts, även om det var en avmattning under 2018-2019 då kommunen växte 0,8 %. För år 2023 växte befolkningen med 598 personer (1,35 %) till 44 866 invånare. Det finns ett starkt samband mellan antal färdigställda bostäder och hur många invånare som flyttar in. Under de senaste fyra åren har det färdigställts nära 400 bostäder per år vilket kan jämföras med cirka 200 per år om man ser på ett genomsnitt över de senaste 20 åren. Under 2025-2026 förväntas antalet färdigställda bostäder sjunka kraftigt till ungefär 50 per år vilket gör att den starka befolkningsutvecklingen troligen avmattas. Det råder dock osäkerhet om de senaste årens kraftiga nybyggnation kommer ha en påverkan på även nästkommande år. Givet att lågkonjunkturen vänder förväntas det under den kommande 10-årsperioden vara en fortsatt stark tillväxt i kommunen med ungefär 2000 nya bostäder vilket gör att befolkningen förväntas växa till 48 000 invånare år 2032.

De kommande åren medför fortsatt stora demografiska förändringar. Utvecklingen innebär att en stor grupp invånare kommer upp i åldrar där behovet av stöd och service ökar. Detta gäller för Sverige i allmänhet, men för Ängelholm i synnerhet då andelen äldre är högre här än i riket i stort.

Nya verksamhetslokaler medför ökad upplåning

I Ängelholm pågår även en omfattande renovering av kommunens äldreboenden. Bland annat har Äldreboendet i Åsbytorp rivits och projektering för ett nytt boende pågår. Under sommaren 2024 förväntas också Solängens lokaler bli färdigställda efter omfattande renoveringar på grund av branden 2022. Delar av fastigheterna kommer att bli LSS-barnverksamhet, och en del blir en ny verksamhet inom daglig verksamhet. Under det andra halvåret 2024 förväntas Södrebaljs LSS-boende i Hjärnarp stå klart och kommer då erbjuda sex moderna lägenheter. Redan i januari sker inflyttning av Tegelgårdens nya förskola och näst på tur är en förskola på Karlsgården som kommer så klar under våren 2024. Det pågår även detaljplanearbete kring en ny grundskola i Munka-Ljungby.

Den omfattande utbyggnaden av verksamhetslokaler, via främst AB Ängelholmslokaler, måste till stora delar finansieras via nyupplåning. Det innebär att koncernens resultatutveckling framöver blir mycket känslig för ränteförändringar. I syfte att stärka AB Ängelholmslokalers balansräkning planerar Ängelholms kommun att göra ett ovillkorat aktieägartillskott på 300 mnkr under 2024.

Lågkonjunkturen påverkar byggbranschen

Lågkonjunkturen kommer troligen att påverka flera delar av verksamheten framöver. Till exempel kart- och mätenheten med färre beställningar av nybyggnadskartor, utsättningar och lägeskontroller. Resurser läggs i stället på att kvalitetsförbättra baskartan utifrån flygfoto. Så länge utförarservice har behov av mättjänster kan budgeten hållas.

Förutom den kraftiga nedgången av investeringar i byggbranschen ställer lagstiftaren ökade krav på tillsyn och delger nya uppdrag åt kommunerna. Den 1 januari 2025 börjar ett nytt krav om fastighetsautomation och fastighetsstyrning för större byggnader gälla, för såväl nya som befintliga. Kravet kommer att gälla retroaktivt och Bygglovsenheten har tillsynsansvaret. Flera nya regler och krav kommer att införas 2025: ny regelmodell för buller, retroaktiva krav om laddinfrastruktur för elfordon och Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader. Sammantaget innebär förändringarna ökade krav på kommunen att bedriva tillsyn. Hittills har det krävts två heltidstjänster för att bedriva existerande tillsyn inom ramen för gällande lagstiftning. Tillsynsarbete inom Plan- och bygglagen är aldrig avgiftsfinansierad när rättelse sker och i vilken utsträckning detta kommer att påverka budgeten är svårt att förutse.

Även om det för tillfället är en tillfällig avmattning av nya byggprojekt förväntas Ängelholms kommun fortsatt växa framöver. Med projektet "Stora VA" har Ängelholm tagit ett krafttag för att främja långsiktig utveckling och kunna försörja en kommande befolkningsökning. Behovet av projektledning inom framförallt Stadsmiljö och VA-projekt är fortsatt stort under 2024. Under 2023 har extern finansiering sökts för tre projekt inom samhällsbyggnadsnämndens område som avser att starta under 2024. Ansökan om finansiering för GC-väg Västersjögatan fick avslag men glädjande nog beviljade Trafikverket delfinansiering av gång- och cykelramp och ny bussangöring på stationsområdet med totalt 13,1 miljoner kronor.

Ny översiktsplan

I oktober 2023 tog kommunfullmäktige beslut om att en ny översiktsplan ska tas fram för Ängelholms kommun. Arbetet ska påbörjas så fort som möjligt. För närvarande pågår rekrytering av en översiktsplanerare som ska arbeta med att ta fram den nya översiktsplanen.

Implementering av instruktion för problematisk frånvaro

Lärande och familj har under 2023 arbetat fram en kommunövergripande instruktion för arbetet med problematisk skolfrånvaro. Instruktionen vänder sig till personal inom Lärande och familj som på något sätt kommer i kontakt med eller själv arbetar i grundskolan med att främja skolnärvaro, förebygga eller åtgärda problematisk skolfrånvaro. Syftet är att skapa ett likvärdigt, systematiskt och vetenskapligt arbetssätt för att på så sätt främja elevers närvaro, förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro.

Problematisk skolfrånvaro är inte en och samma sak utan det är ett symptom för olika bakomliggande orsaker eller behov. En gemensam nämnare är elevers mående som beskrivs som ett problem för hela gruppen frånvarande elever. Därför är det av stor vikt att ett aktivt arbete kring elevers trygghet, trivsel och välmående i skolan regelbundet sker. Under 2024 kommer denna instruktion att implementeras inom skolans verksamheter.

Campus Ängelholm

Genom samarbete med Högskolan i Halmstad ska det 2025 finnas högskoleutbildningar placerade i Ängelholm. Ett centrum för högre utbildningar i ett Campus-område med förutsättningar för ett attraktivt studentliv. Den målsättningen har föreningen Ängelholms Akademi som består av över 30 företag inklusive Ängelholms kommun och Båstad kommun. Platsen är ”Södra sjukhusområdet”, där man börjar så smått i befintliga lokaler innan nya ändamålsenliga byggnader för undervisning och studentboende är på plats. För tillfället går det att ansöka till två YH-utbildningar för Coachande ledarskap och kommunikation i praktiken samt Rådgivare bank och placering.

Kommunen tar över Flygmuseet

Från och med årsskiftet tar kommunen över driften av Ängelholms Flygmuseum – och kommunen kan stoltsera med både ett järnvägsmuseum och ett flygmuseum! Ängelholms flygmuseum, beläget ute på gamla F10 och Valhall park är en viktig del av Ängelholms historia.

Fokus på agilt och tillitsbaserat ledarskap

Under två år framåt ska samtliga chefer gå ett chefsutvecklingsprogram för att stärkas i agilit och tillitsbaserat ledarskap. Syftet är att rusta chefer inför framtidens utmaningar. Programmet har en stark medarbetarkoppling och ska bidra till utvecklingen av verksamheterna och skapa en långsiktig utveckling och kulturförflyttning för hela organisationen i visionens anda. Först ut under våren är cheferna som sitter i de olika huvuduppdragens ledningsgrupper.

Kommunens kollektivavtal ska förhandlas

Det kommer bli en spännande avtalsrörelse inför årets löneöversyn när alla kollektivavtal om lön och anställningsvillkor ska förhandlas. SKR och de fackliga organisationerna har ambitionen att vara klara med nya avtal senast den 31 mars och därefter klargörs vilka förutsättningar som gäller för årets löneöversyn.

Förväntade kostnadsökningar i verksamheterna

Ökade spänningar mellan stormakter gör den globala handeln mer osäker vilket riskerar att driva upp priser och förlänga leveranstider vilket fördyrar både drift- och investeringsprojekt som ska genomföras. Tillsammans med en förväntad sämre konjunktur i Sverige fortsätter det att ställa höga krav på fortsatta effektiviseringar av verksamheterna. Smartare arbetssätt och utvecklade processer men även andra lösningar behövs för att klara välfärdsuppdraget som exempelvis ett ökat samarbete med civilsamhället.

Lagstiftningar och nationella utredningar

Under 2024 ska en ny Socialtjänstlag presenteras och arbetet påbörjas för omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Om det i den nya lagstiftningen ställs ”ska-krav” på att kommunerna måste arbeta förebyggande, kommer fler att kunna prioritera mer långsiktiga satsningar. En annat viktigt förslag i utredningen om nya Socialtjänstlagen är att socialtjänsten ska främja jämställda levnadsvillkor – inte bara jämlika. Just nu genomför SKR ett pilotprojekt om jämställd socialtjänst tillsammans med FoU Välfärd Värmland och FoU Socialtjänst i Västerbotten.

Den 1 januari 2025 börjar ett nytt krav om fastighetsautomation och fastighetsstyrning för större byggnader gälla, för såväl nya och befintliga. Kravet kommer att gälla retroaktivt och Bygglovsenheten har tillsynsansvaret. Flera nya regler och krav kommer att införas 2025: ny regelmodell för buller, retroaktiva krav om laddinfrastruktur för elfordon och Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader. Sammantaget innebär förändringarna ökade krav på kommunen att bedriva tillsyn. Hittills har det krävts två heltidstjänster för att bedriva existerande tillsyn inom ramen för gällande lagstiftning. Tillsynsarbete inom Plan- och bygglagen är aldrig avgiftsfinansierad när rättelse sker och i vilken utsträckning detta kommer att påverka budget är svårt att förutse.

Den framtida utvecklingen inom överförmyndarområdet hänger till stora delar på om delar av regeringsutredningen Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36) förverkligas och när i tiden det i så fall sker. Utredningens förslag kan innebära större eller mindre förändringar i lagstiftning, organisation, tillsyn, ansvar och arbetssätt nationellt och lokalt, men just nu finns inga indikationer på att man arbetar aktivt med förslagen på nationell nivå. Trots det har såväl nämnden som enheten tagit intryck av utredningens intentioner att på fler och nya sätt sätta huvudmannens insyn och inflytande i fokus.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023