Väsentliga personalförhållanden

Väsentliga personalförhållanden

God service av hög kvalitet till kommunens invånare förutsätter kompetenta medarbetare som har rätt förutsättningar att utföra sina uppdrag och som mår bra under tiden. Vi behöver därför ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Att på olika sätt attrahera och utveckla våra medarbetare är centralt i den nya plan för kompetensförsörjning som tagits fram och beslutats av Kommunstyrelsen. Planen utgår från SKR:s nio strategier för kompetensförsörjning och kopplar ihop dessa med kommunens mål. Planen riktar sig till samtliga verksamheter i Ängelholms kommun och ska ge vägledning och inspiration i arbetet med att initiera och genomföra olika insatser för att attrahera och behålla rätt kompetens.

Antal medarbetare kommunkoncernen    
 Antal medarbetareAntal Årsarbetare
 2022202320222023
Huvuduppdrag Hälsa114211871 0241068
Huvuduppdrag Lärande och familj165216731 4231460
Huvuduppdrag Samhälle460458405423
Huvuduppdrag Kommunledning och kommundirektör130140120130
Totalt kommunen3 3843 4582 9723 082
     
Ängelholmshem AB46484244
Ängelholmslokaler AB44514348
Totalt kommunkoncernen3 4743 5573 0573 174

Antalet medarbetare avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med en anställning om mer än tre månader. Mätdatumet är den 31 december. Antal årsarbetare är beräknat på total utförd arbetstid under året (exkl. frånvaro) omräknat till heltid.

Kompetensförsörjningsprognos

Kompetensförsörjningsprognosen visar på behovet av nyrekrytering för att ersätta de medarbetare som slutar. Prognosen för de kommande tio åren bygger på antaganden om pensionsavgångar baserat på nuvarande åldersstruktur, samt förväntad omsättning till följd av egna uppsägningar. Det förväntade rekryteringsbehovet under tioårsperioden uppgår till drygt 2 800 personer. Prognosen avser tillsvidareanställd personal och bygger på oförändrad omfattning och bemanning av den kommunala verksamheten. Utöver bemanningen med tillsvidareanställd personal finns också ett avsevärt rekryteringsbehov för att täcka vakanser vid frånvaro.

Prognosen avser tillsvidareanställd personal och omfattar pensionsavgångar och antagande om egna uppsägningar. Den tar inte hänsyn till förändringar i omfattningen av den kommunala verksamheten under prognosperioden.

Heltid som norm

I huvuduppdragen arbetar man kontinuerligt med heltid som norm och andelen med heltid och eller höjd sysselsättningsgrad ökar i nästan alla aktuella befattningsgrupper. I den stora gruppen undersköterskor/vårdbiträden har den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda under året ökat från 90,1 % till 91,2 %.

Chefsutveckling

Ledarfilosofin är utgångspunkten för de satsningar som nu görs på chefsutveckling i kommunen. En viktig del i chefsutvecklingen är det nu påbörjade chefsutvecklingsprogrammet CUP. Syftet är att rusta alla kommunens chefer inför framtidens utmaningar och att bli ännu bättre ledare. Programmet kommer att pågå under de närmaste åren och alla kommunens chefer ska genomgå detta. Syftet med programmet är att skapa en långsiktig utveckling och kulturförflyttning för hela organisationen i visionens anda och med inriktning på agilitet och ett tillitsbaserat ledarskap. Kommunen har ett samarbete med Karlstads Universitet kring innehåll och upplägg.

Visionsdagar och stadsrunda

I maj genomfördes årets största medarbetarevent. Under två eftermiddagar träffades totalt ca 2 800 medarbetare för att inspireras i resan mot Vision 2035. På programmet var inspirationsföreläsningar och utställningar där kommunen visade upp hur man tänker nytt och gör det möjligt i vardagen. Vid lägereldar möttes medarbetare över verksamhetsgränserna för att ha dialog om hur vi tillsammans kan utveckla kommunen och vårt arbete. Stadsrundan, som även den gick i visionens tecken, genomfördes i början av september och lockade runt 300 medarbetare till rörelse och samvaro i skön gemenskap.

Medarbetarundersökning

I arbetet mot vårt gemensamma arbetsmiljömål “Alla chefer och medarbetare har förutsättningar att utföra sitt uppdrag och må bra under tiden” har en kommungemensam medarbetarundersökning genomförts genom en enkät med 22 frågor. Nära 2 700 medarbetare valde att göra sin röst hörd genom att svara på enkäten, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 82,5 %. Enkäten omfattade bland annat SKR:s frågor om Hållbart medarbetarengagemang (HME). Totalindexet för HME landade på 77. Ett APT-material har tagits fram för att arbetsplatserna ska arbeta med sitt resultat utifrån frågeställningarna vad fungerar bra och vad behöver utvecklas. Under våren 2024 kommer också ett stödmaterial om friskfaktorer att utarbetas för att fortsatt förbättra och utveckla arbetsmiljön.

Sjuktalsutveckling

Sjuktaltalet har under året varierat starkt med högst sjuktal i mars och november. Totalt för hela året är sjuktalet på en lägre nivå än 2022. För 2023 är sjukfrånvaron räknad i timmar i förhållande till anställningstid 5,7 % (2022 6,1 %).

Sjukfrånvaro Ängelholms koncern  
%20222023
Huvuduppdrag Hälsa87,8
Huvuduppdrag Lärande och familj5,44,9
Huvuduppdrag Samhälle5,24,5
Huvuduppdrag Kommunledning och kommundirektör1,61,6
Totalt Ängelholms kommun6,15,7
   
Ängelholmshem AB4,17,1
Ängelholmslokaler AB7,28,2
Totalt Ängelholmshemskoncernen6,15,7

 

Sjukfrånvaro Ängelholms kommun

%20222023
Total sjukfrånvaro6,15,7
Varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)3030,9
Sjukfrånvaro för kvinnor6,66,2
Sjukfrånvaro för män4,54
Sjukfrånvaro i åldersgruppen -29 år5,15,9
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30 - 49 år5,24,8
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50+ år7,26,6

 

Rekryteringar

Under året har rekryterats ny huvuduppdragschef till huvuduppdrag Hälsa samt ny HR-chef.

Personalomsättning

Kompetensförsörjningen handlar både om att attrahera nya medarbetare, och att våra befintliga medarbetare trivs och stannar hos oss. Personalomsättningen är ett mått på hur stor del av våra medarbetare som på egen begäran lämnar sin anställning i kommunen. Personalomsättningen har minskat under 2023. Personalomsättningen, definierad som antal egna uppsägningar och pensionsavgångar i förhållande till antal tillsvidareanställda, uppgår till 8,3 % (9,7 %). Andelen egna uppsägningar har minskat och uppgår till 6,6% (7,5 %) och andelen avgångar med pension har minskat till 1,7 % (2,2 %).

Personalomsättning  
%20222023
Ledningsarbete10,46,1
Administration10,410,1
Vård- och omsorgsarbete11,110,7
Skol- och barnomsorgsarbete8,16,5
Kultur- och fritidsarbete3,313
Teknikarbete11,25
Totalt9,78,3

 

Optimeringsprojekt HRSC

De nio samverkande kommunerna kring gemensam lönehantering har genomfört en ny upphandling av lönesystem. Utvärderingen resulterade i att befintlig leverantör Visma vann upphandlingen. Då inte någon implementation av nytt system och ny leverantör är aktuellt kommer i stället fokus att läggas på att utveckla befintligt system. Ett optimeringsprojekt har inletts i syfte att optimera det digitala stödet, och underlätta för chefer och medarbetare, ge en ökad kvalité och skapa en mera kostnadseffektiv administration. Ett antal arbetsgrupper har påbörjat och kommer att arbeta med optimeringen under hela 2024 och driftstart för nytt optimerat lönesystem är satt till slutet av 2024.

Familjen Helsingborg

Inom ramen för traineeprogrammet har rekryterats två traineer till Ängelholms kommun - en utredare till huvuduppdrag Samhälle och en jurist till huvuduppdrag Lärande och familj. Ett antal chefer har ingått i mentorsprogrammet i familjesamarbetet, och på så sätt bidragit till både sin egen och andra chefskollegors utveckling. Positivt är också att många av de chefer som tidigare ställt upp som mentorer, också väljer att gå in i nya mentorskap.

Löneöversyn

Inför årets löneöversyn har huvuduppdragen arbetet med att ta fram yrkesgrupper, som prioriterats utifrån marknad och löneläge. Löneöversynsprocessen har utvecklats så att huvuduppdragschefer varit mera involverade i överläggningar och avstämningar med de fackliga organisationerna. Genom den nya processen har avstämning med facken kunnat senareläggas vilket inneburit att tidsperioden för lönesamtal kunnat förlängas och cheferna fått mera tid till att hålla lönesamtal. Utvecklingen har mottagits positivt av de inblandade. Den årliga löneöversynen fick ett genomsnittligt utfall på 3,3 %.

Arbetsrättsutbildningar

Verksamheternas ledningsgrupper har erbjudits arbetsrättsutbildningar och genom HR:s försorg har genomförts utbildningen ”Arbetsrätt i praktiken” i flera chefsgrupper.

Arbetad tid och personalkostnader

Andelen arbetad tid utförd av timavlönade (korttidsanställda mindre än tre månader) har väsentligt minskat och utgör under året 6,5 % (2022 7,4 %). Även andelen mertid har minskat och utgör 1,1 % (2022 1,4 %) av den totala arbetade tiden.

Arbetad tid

 

 

timmar

2022

2023

Månadslön

4 826 091

5 067 225

Timlön

391 163

358 593

Mertid (fyllnad/övertid)

72 751

60 826

Summa arbetad tid

5 290 004

5 486 643

 

Frånvarotid

 

 

timmar

2022

2023

Semester, ferie och uppehåll

685 585

710 115

Sjukfrånvaro

422 186

395 532

Föräldraledighet, vård av sjukt barn

306 048

255 006

Tjänstledighet, övrig frånvaro

212 627

223 744

Summa frånvarotid

1 626 446

1 584 397

 

Personalkostnader Ängelholms kommun

 

 

mnkr

2022

2023

Löner, anställda

1 297,20

1 383,00

Ersättning, övriga uppdragstagare

16,7

15,1

Ersättning, förtroendevalda

8,6

9,8

Summa lön och ersättning

1 322,50

1 407,90

 

 

 

Arbetsgivaravgifter med mera

403,5

433,2

Pensionskostnader

103,7

223,8

Löneskatt på pensioner

24,9

46,8

Totalt

1 854,60

2 111,70

 

Nyckeltal över personalstatistik
Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023