Investerings- och exploateringsverksamhet

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2023 uppgår totalt till 331,9 mnkr. I tabellen nedan framgår kommunfullmäktiges budgetbeslut under året gällande investeringsbudgeten.

Investeringsbudget

 

 

 

Mnkr

Skattefinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet

Summa

Ursprungligt budgetbeslut KF 2022-11-14

194,3

71,5

265,8

Beslut om ombudgetering av anslag från 2022
KF 2023-04-24

49,3

10,8

60,1

Angående särskilt boende Sommarsol i Vejbystrand
KF 2023-06-19

6,0

 

6,0

Summa investeringsbudget

249,6

82,3

331,9

Helårsutfallet för årets nettoinvesteringar, exklusive investeringar i exploateringsprojekt, uppgår till 219,6 mnkr, vilket är 112,3 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen mot budget för de skattefinansierade investeringarna uppgår till 78,2 mnkr. För den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten uppgår avvikelsen till 34,1 mnkr.

Investeringsnivån för 2023 är något högre än för 2022 för både den skattefinansierade verksamheten och den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten

Diagrammet är exklusive investeringar i exploateringsprojekt

De största investeringsutgifterna under 2023 har varit Gång- och cykelbro vid Hembygdsparken (30,3 mnkr), Errarpsvägen (16,4 mnkr) och Ny temalekplats (15,0 mnkr).

I tabellen redovisas investeringsnivå och budgetavvikelse för respektive nämnd. I nämndernas årsrapporter finns mer att läsa om varje nämnds investeringsredovisning.


Investering per styrelse/nämnd

 

 

 

 

 

mnkr

Inkomster

Utgifter

Utfall

Budget helår 2023

Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen

0,0

5,2

5,2

20,0

14,8

Miljö- och tillståndsnämnden

0,0

0,2

0,2

0,5

0,3

Familje- och utbildningsnämnd

0,0

20,2

20,2

22,1

1,9

Nämnden för omsorg och stöd

0,0

3,2

3,2

12,0

8,8

Samhällsbyggnadsnämnden

15,3

142,9

127,6

179,8

52,2

Nämnden för kultur, idrott och fritid

2,8

17,7

14,9

14,8

-0,1

Arbetsmarknadsnämnden

0,0

0,1

0,1

0,4

0,3

Summa skattefinansierad verksamhet

18,1

189,5

171,4

249,6

78,2

 

 

 

 

 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA

0,3

48,5

48,2

82,3

34,1

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

0,3

48,5

48,2

82,3

34,1

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN

18,4

238,0

219,6

331,9

112,3

 

 

 

 

 

 

Investeringar i exploateringsområden

 

20,9

20,9

 

 

Totala investeringar

258,9

240,5

 

 

 

 

 

 

Enligt kassaflödesanalysen

 

 

 

 

 

Investering i immateriella anläggningstillgångar

 

 

1,1

 

 

Investering i materiella anläggningstillgångar

 

 

239,4

 

 

Totala investeringar

240,5

Exploateringsverksamheten omfattar utgifter om 28,4 mnkr och 6,8 mnkr i inkomster. Nettoinkomsterna uppgår således till -21,6 mnkr. Den budgeterade nettoinkomsten för 2023 var +13,0 mnkr.

De budgeterade inkomsterna var 60,4 mnkr att jämföra med utfallet om 6,8 mnkr. De negativa avvikelserna mot budget på inkomstsidan beror i huvudsak på att slutregleringen för försäljningen av Parkskolan samt en försäljning på Fridhem kommer ske först efter årsskiftet.

De budgeterade utgifterna uppgår till 47,4 mnkr att jämföra med utfallet om 28,4 mnkr. På utgiftssidan är det framför allt projekten Bussangöring vid stationsområdet och Järnvägsgatans förlängning som bidrar till de lägre utgifterna. Utgifterna kommer i huvudsak först 2024–2025 för dessa projekt.


Exploateringsredovisning

 

 

 

mnkr

Utfall
2023-12-31

Budget
helår 2023

Avvikelse

Inkomster

6,8

60,4

-53,6

Utgifter

-28,4

-47,4

19,0

Nettoinkomster

-21,6

13,0

-34,6

 

Investeringsprojekt över 10 mnkr i kommunen

Färdigställda projekt under 2023, över 10 mnkr

 

 

 

 

 

 

mnkr

Total budget

Ackumulerat utfall tom 2023-12-31

Avvikelse

Budget 2023

Utfall 2023

Avvikelse

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

 

 

 

 

 

 

91970 - Asfaltplan

13,7

12,9

0,8

13,7

12,9

0,8

91103 - Ny lokal, Intraprenad

10,0

11,1

-1,1

1,4

1,9

-0,5

93939 - Svedjegatan m.fl.

11,9

13,6

-1,7

0,2

0,2

0,0

99116 - Avloppsreningsverk

152,5

153,6

-1,1

1,0

1,1

-0,1

91801 - Ny temalekplats

15,0

17,6

-2,6

12,4

15,0

-2,6

93710 - VA underhållsplan

22,0

5,1

16,9

22,0

5,1

16,9

 

 

 

 

 

 

 

Nämnden för kultur, idrott
och fritid (NKIF)

 

 

 

 

 

 

96205 - Vejbystrands IP

9,5

10,6

-1,1

4,4

5,5

-1,1


Pågående projekt, över 10 mnkr

 

 

 

 

 

 

 

 

mnkr

Total budget

Ackumulerat utfall tom 2023-12-31

Kvarstår

Beräknad totalutgift

Beräknad avvikelse

Budget 2023

Utfall 2023

Av-vikelse

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

 

 

 

 

 

 

 

 

90156 - Gång- och cykelbro vid Hembygdsparken

39,2

48,4

-9,2

47,5

-8,3

22,5

30,3

-7,8

90164 - Arenastaden

24,1

14,3

9,8

24,1

0,0

5,5

4,3

1,2

90256 - Växthustomten

13,2

3,5

9,6

13,2

0,0

4,4

1,5

2,9

91926 - Stortorget

13,0

10,5

2,5

13,0

0,0

3,0

2,5

0,5

91945 - Ny vägförbindelse över Rönneå

138,6

8,4

130,1

138,6

0,0

18,8

5,3

13,5

93602 - S:a Strövelstorp Sjöcronav m fl

11,4

10,9

0,5

11,4

0,0

5,8

6,1

-0,3

93630 - Errarpsvägen

19,6

17,6

2,0

19,6

0,0

11,3

16,4

-5,0

93935 - Haradal VA

32,0

19,8

12,2

30,1

1,9

10,4

9,6

0,7

93940 - Västersjögatan

12,5

0,6

11,9

12,6

-0,1

0,5

0,6

-0,1

93942 - Lindagatan, Munka

13,9

0,1

13,7

13,9

0,0

0,5

0,1

0,4

99101 - S1-Ängelholmsvägen

33,0

10,0

23,0

28,5

4,5

14,8

9,3

5,6

99102 - Stora VA S4 Strövelstorp-Ängelholm

47,0

30,9

16,1

32,9

14,1

3,1

0,4

2,7

99130 - Vattenverket tryckstegring m.m.

16,0

1,6

14,4

10,6

5,4

5,0

0,8

4,2

99131 - Tryckledning Spannarp-Härninge

11,0

4,5

6,5

9,5

1,5

2,6

1,1

1,5

99300 - VA-plan i omvandlingsområden

27,5

0,2

27,3

27,7

-0,2

1,5

0,2

1,3

Investeringsprojekt över 50 mnkr i kommunala bolag

Inga projekt på över 50 mnkr har färdigställts under 2023 i de kommunala bolagen.

När det gäller investeringarna i AB Ängelholmshem har möjligheterna att nyproducera bostäder kraftigt begränsats i rådande ansträngda ekonomiska läge där en kombination av högränteläge och historiskt höga produktionskostnader mer eller mindre hämmat bostadsmarknaden. Kommande period kommer huvudsakligen satsningar på förtätning inom befintligt bestånd göras. En variation av bostäder som speglar behoven bidrar till att göra Ängelholms kommun attraktiv för människor och företag, vilket skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av kommunen. Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 bostäder per år i snitt. En plan för perioden 2020 till 2030 är framtagen. I dagsläget finns inte heller några pågående investeringsprojekt över 50 mnkr.

Färdigställda projekt under 2023, över 50 mnkr

 

 

 

mnkr

Beslutad totalutgift

Ackumulerat utfall tom 2023-12-31

Avvikelse

AB Ängelholmshem

 

 

 

Inga färdigställda projekt över 50 mnkr under 2023.

 

 

 

 

 

 

 

AB Ängelholmslokaler

 

 

 

Inga färdigställda projekt över 50 mnkr under 2023.

 

 

 

Pågående projekt, över 50 mnkr

 

 

 

mnkr

Beslutad totalutgift

Ackumulerat utfall tom 2023-12-31

Avvikelse

AB Ängelholmshem

 

 

 

Inga pågående projekt över 50 mnkr under 2023

 

 

 

AB Ängelholmslokaler

 

 

 

Fridhem skola

302

0

302

Munka Ljungby grundskola

240

1

239

Åsbytorps Vårdboende

208

11

197

Kungshaga vårdboende

281

25

256

Söndrebaljs skola

216

1

215

Tegelgårdens fsk

79

77

2

Rönnegymnasiet - H-huset

250

0

250

Fridhem förskola

61

8

53

Hjärnarp LSS

52

51

1

Klockaregårdens förskola

57

7

49

Villanskolan (rivning tidigare skola)

56

4

52

Under de kommande tre åren beräknas Ängelholms kommuns befolkning öka med drygt 700 människor per år. En växande befolkning kräver nya lokaler för kommunal service. Välfungerande sådana bidrar till Ängelholms kommuns attraktivitet för de människor som vistas och verkar där, vilket skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av kommunen. AB Ängelholmslokaler har därför under året påbörjat många pågående projekt över 50 mnkr för att kunna täcka upp de behov som finns i kommunen.

Under 2023 påbörjades utbyggnad av Össjö skola, ombyggnad av Vejbybadet, Omställning av Karlsgården till förskola samt nyproduktion av LSS-boende i Hjärnarp. Samtliga fyra projekt kommer att stå redo att tas i bruk till sommaren 2024.

Under andra halvåret 2023 annonserades förfrågningsunderlag för fyra större nyproduktionsentreprenader (Åsbytorps vårdboende, Kungshaga vårdboende, Villanskolan Skyddsrum samt Klockaregårdens förskola). Ingen av upphandlingarna hade vid utgången av 2023 resulterat i undertecknade entreprenadkontrakt då samtliga tilldelningar antingen dragits tillbaka för omprövning av anbud eller ligger för överprövning hos Förvaltningsrätten.

Två nya förskolor, Fridhems förskola och Össjö förskola, har under 2023 avropats via ADDAs ramavtal och förväntas byggstartas under 2024.

Inför terminsstart hösten 2023 flyttades delar av Söndrebaljs skola till paviljonger för att kunna åtgärda omfattande ventilationsproblem. Efter en förstudie utförd under 2022 togs i februari 2023 beslut om att riva skolan och uppföra nya mer ändamålsenliga lokaler. Paviljongetableringen kommer därför under 2024 att utökas för att kunna inrymma hela skolan under tiden ny skola byggs.

För att möta behovet av förskolor och skolor har paviljonger etablerats på fastigheter som enligt detaljplanen tillåter skolverksamhet i väntan på nya detaljplaner. Planarbetet är nu ifatt och det förväntas under 2024 finnas antagna och lagakraftvunna detaljplaner.

AB Ängelholmslokaler planerar i samråd med Ängelholms kommun att uppföra tre nya förskolor som enligt målsättningen ska stå färdiga att tas i bruk innan utgången av 2025 samt tre nya skolor för ibruktagande under 2026 och 2027 dels för att utöka kapaciteten, dels för att ersätta tillfälliga paviljonger som avvecklas successivt. AB Ängelholmslokaler planerar också i samråd med Ängelholms kommun att utöka Rönnegymnasiet med ytterligare ca 350 elever i form av nybyggnad, preliminärt ibruktagande 2027.

Vidare planerar AB Ängelholmslokaler i samråd med Ängelholms kommun att uppföra två särskilda boenden med målsättning att driftsätta under 2026. Under 2024 kommer även förstudie för ytterligare ett nytt särskilt boende utföras, samt fortsatt arbete med gruppboenderenovering av sju befintliga boenden. Under 2024 kommer renoveringsstart ske för två av dessa.

 

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023