Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen utgörs av kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. Med kommunalt koncernföretag avses enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) en juridisk person över vars verksamhet kommunen har ett varaktigt betydande inflytande. Betydande inflytande definieras som mer än 20 % ägande, eller om företaget har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. Företag som samägs med annan kommun och vars verksamhet är en kommunal angelägenhet anses ha särskild betydelse för kommunens verksamhet och utgör därmed ett kommunalt koncernföretag.

De kommunala koncernföretag som ingår i de sammanställda räkenskaperna är kommunens bolag Ängelholms Stadshus AB, som sedan i december 2020 äger 99,99 % av kommunens fastighetsbolag AB Ängelholmshem och dess dotterbolag. Den 1 september 2020 köpte Ängelholms kommun 32,38 % av Ängelholms Flygplats AB genom det nybildade holdingbolaget Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB. Även NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) där kommunen har en ägarandel på 16,0 % ingår. I den sammanställda redovisningen har inte Sydvatten AB (ägarandel 4,5 %) konsoliderats.

Utöver den kommunala förvaltningen finns det även andra verksamheter där kommunen helt eller delvis är ägare. Nedan presenteras Ängelholms kommuns samlade verksamhet. Inga väsentliga förändringar har skett under året.

Ängelholmshemskoncernen

Organisationsskiss över Ängelholmskoncernen

Kommunala koncernföretag

Ängelholms Stadshus AB

I november 2020 togs beslut om att bilda ett moderbolag (holdingbolag) i en av Ängelholms kommun helägd koncern för att kunna driva, leda och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen och dess invånare. I december 2020 förvärvade bolaget 99,98 % av aktierna i AB Ängelholmshem.

Bolagets syfte är att leda, optimera och samordna de verksamheter som bedrivs i dotterbolagen i Ängelholms kommun. Bolagets syfte är att som moderbolag i kommunens koncern utöva styrning och tillsyn över dotterbolagen, i enlighet med aktiebolagslagen och kommunallagen, och att tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Ängelholms kommun. Koncernredovisning upprättas i Ängelholms Stadshus-koncernen, vilket innebär att det inte finns något krav att upprätta koncernredovisning i Ängelholmshemskoncernen. I årsredovisningen hänvisas det därför till Ängelholms Stadshus-koncernen där det tidigare hänvisats till Ängelholmshemskoncernen.

Ängelholms Stadshus-koncernen äger, förvaltar och uppför bostäder och lokaler i syfte att vara en viktig del i Ängelholms utveckling för såväl kommuninvånare som näringsliv. Vid årsskiftet uppgick antalet hyreslägenheter till 3 380, vilket motsvarar 236 500 kvadratmeter och lokalytan uppgick till 204 500 kvadratmeter. Total bostads- och lokalyta uppgår till 441 000 kvadratmeter. Ängelholmslokaler hyr även ut tillfälliga lokaler i form av inhyrda moduler. Dessa har ökat från 5500 kvm 2022 till 7000 kvm 2023.

AB Ängelholmshem

Bra lokaler avsedda för kommunal verksamhet samt attraktiva hyreslägenheter gör Ängelholm attraktivt för både människor och företag. Efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt stor. I takt med att folkmängden i Ängelholms kommun växer ökar också behovet av verksamhetslokaler avsedda för kommunal verksamhet.

AB Ängelholmshems verksamhet består i att förvalta och bygga hyreslägenheter inom Ängelholms kommun. Ängelholmshem är den största ägaren av bostadsfastigheter i Ängelholm och har näst intill 100 % i uthyrningsgrad.

AB Ängelholmslokaler är ett helägt dotterbolag till AB Ängelholmshem som har till uppgift att äga och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. AB Ängelholmslokaler ska också, på uppdrag av och i samråd med kommunen, uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras.

I koncernen ingår också Södra Sjukhusområdets Utveckling AB (vilande) och Ängelholms Fastighetsstruktur AB, ett bolag som har till uppgift att äga, förvalta och avyttra fastigheter i koncernen.

Ängelholms kommun arbetar för att förvärva de utestående aktierna i Ängelholmshem som finns hos andra aktieägare och vid årsskiftet ägde Ängelholms kommun 99,99 % av bolaget 67 735 utav totalt 67 739 aktier.

Kommunala uppdragsföretag

Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB

Ängelholms flygplats AB (ÄFAB) är ett flygplatsbolag som från den 1 september 2020 är helägt av Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB. ÄFAB driver flygplatsen Ängelholm Helsingborg Airport som är belägen i Ängelholms kommun.

Bolaget ägs till största delen av kommuner i Skåne med närhet till Ängelholms flygplats. Vid årsskiftet ägs bolaget av Helsingborgs stad, Ängelholms kommun, Höganäs kommun, Båstads kommun, Båstad Turism & Näringsliv Holding AB, Klippans kommun, Bjuvs kommun och Perstorps kommun. Ängelholms kommuns ägarandel uppgår till 32,38 %.

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av kommunikationer med flyg till och från Ängelholm Helsingborgs Airport för invånare, näringsliv och besökare och ska därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt. Därtill ska bolaget säkerställa tillgängligheten för övriga samhällsviktiga flygningar som exempelvis ambulansflyg och brandflyg. Flygplatsen ligger i framkant med tekniska lösningar för ett klimatsmart flyg och ett fossilfritt resande. Målet är att vara en av de ledande flygplatserna i Sverige i klimat- och hållbarhetsfrågor.

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)

NSR är ett avfalls- och återvinningsföretag som ägs av sex kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Ängelholms kommuns ägarandel uppgår till 15,96 %. NSR:s verksamhet grundar sig på ett konsortialavtal som alla ägarkommuner har godkänt. Avtalet gäller till utgången av 2030. Enligt konsortialavtalet ska NSR erbjuda medborgarna i ägandekommunerna ett resurs- och avfallssnålt samhälle genom avfallsminimering, återanvändning och återvinning med ekonomiska och miljövänliga metoder. För att uppnå en bättre miljö och ekonomi ska NSR erbjuda effektiva miljölednings-, avfallshanterings-, och återvinningssystem för det regionala näringslivet. I nordvästra Skåne finns fem återvinningsanläggningar med anläggningen i Helsingborg som huvudanläggning.

Ängelholms Näringsliv AB

Ängelholms Näringsliv AB skapar, tillsammans med Ängelholms kommun, förutsättningar för en positiv hållbar utveckling av näringslivet genom att stödja tillväxt i befintliga företag, söka nyetableringar och stärka förutsättningarna för nyföretagande. Bolagets arbete stärker Ängelholm som platsvarumärke och destination. Ängelholms Näringsliv AB driver Ängelholms Turistcenter som arbetar med produktutveckling, information och gästmottagning.

I Ängelholms Näringsliv AB bedrivs verksamhet inom affärsområdena besöksnäringsutveckling, centrum- och näringslivsutveckling. Ängelholms kommuns ägarandel uppgår till 14,0 % och AB Ängelholmshems ägarandel uppgår till 4,0 %. Resterande ägarandelar är fördelade på lokala företag.

Arenabolaget i Ängelholm AB

Arenabolaget i Ängelholm AB har i uppdrag att utveckla och driva utvecklingen av Ängelholms Arenastad. Fullt utbyggd kommer Arenastaden att innefatta Catena Arena, ishallar för multiträning, multiarena för fotboll och event, träningsplaner för fotboll, friidrottsanläggning, sport- och aktivitetshall, utbyggd parkeringsanläggning, aktivitetspark, sporttorg och kafé, butiker, gym och rehab, yta för konståkning, handbolls- och basketplaner, volleybollhall, innebandy- och badmintonplaner, padel- och tennisplaner, bordtennis samt idrottsmuseum. Målsättningen är att skapa en samlingsplats för många människor. Catena Arena hyrs ut till Rögle BK och är Rögle BK:s officiella hemmaplan. Ängelholms kommuns ägarandel uppgår till 10,6 %.

Sydvatten AB

Sydvatten AB ägs av 17 kommuner i västra Skåne och producerar dricksvatten till nästan en miljon invånare och är därmed en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Dricksvattnet som Sydvatten producerar tas från sjön Bolmen i Småland och Vombsjön i Skåne. Från Bolmen leds vattnet ner till Skåne genom den 8 mil långa Bolmentunneln. Vid behov används Ringsjön som reservvattentäkt. När vattnet når förbindelsepunkterna för respektive delägarkommun ansvarar var och en av kommunerna för den egna lokala distributionen av dricksvattnet. Ängelholms kommun ägarandel uppgår till 4,48 %.

Externa utförare

Delar av kommunens verksamhet bedrivs av externa aktörer. De största beställarna inom kommunen är verksamheter inom huvuduppdragen Hälsa och Lärande och familj. Köp av huvudverksamhet uppgick 2023 till 601,2 mnkr, vilket motsvarar 17,4 % av de totala kostnaderna för kommunen. Under 2022 uppgick köp av huvudverksamhet till 583,7 mnkr.

Skriv tabellbeskrivning här

Köp av välfärdstjänster


UTBILDNING

Förskolan Qavalkad AB

 

Helsingborgs stad

 

Vejbystrands skola och Förskola

 

Ängelholms Montessoriförening Ek För

 

Klippans kommun

 

 

VÅRD OCH OMSORG

Attendo Care AB

 

Adium Omsorg AB

 

Vardaga Äldreomsorg AB

 

Humana Omsorg AB

 

Förenade Care AB

Kommunala nämnder

Ängelholms kommun politiska organisation består av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt 8 nämnder. Kommunstyrelsen och 4 av nämnderna har också arbetsutskott som främst ansvarar för att bereda ärenden för nämnden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har också en styrande funktion där man leder och samordnar utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela Ängelholms kommuns verksamhet.

Arbetsmarknadsnämnden

Ansvarar för arbetsmarknad och sysselsättningsfrågor med kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. Detta innefattar kommunens gymnasiala vuxenutbildningar samt arbetet med arbetsmarknadsinsatser i samverkan med näringsliv, föreningsliv och andra samhällsaktörer.

Miljö- och tillståndsnämnden

Ansvarar för natur-, miljö- och hälsofrågor i kommunen. Detta innebär ansvar för tillsyn och kontroller av till exempel livsmedelshantering, alkoholservering och tobaksförsäljning. Nämnden ska också genomföra och följa upp kommunens miljöplan och naturvårdsprogram.

Familje- och utbildningsnämnden

Ansvarar för all skolverksamhet, förutom Komvux. Vidare ansvarar nämnden för individ- och familjeomsorg (exklusive försörjningsstöd), familjerådgivning, familjecentraler, familjerätt och psykiatri. Syftet med att nämnden har ansvar för både utbildnings- och sociala frågor är att skapa en helhetssyn för medborgarnas bästa och att stöd till individen och familjen finns samlat.

Nämnden för omsorg och stöd

Ansvarar för en bra kommunal häls- och sjukvård, omsorg om funktionsnedsatta samt verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS). I nämndens ansvarsområde ingår att ansvara för hemtjänsten, särskilda boenden och personlig assistans.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvar för kommunens infrastruktur, byggande, trafikfrågor och är den nämnd som arbetar fram förslag till detaljplaner. Samhällsbyggnadsnämnden har ett brett ansvar för frågor om nybyggnation, samhällsbyggande och fysisk planering i Ängelholms kommun. Detta innebär allt från att ta fram förslag till detaljplaner och fatta beslut om bygglov, till att sköta kommunens gator, vatten- och avloppsledningar, parker och stränder.

Nämnden för idrott, kultur och fritid

Ansvarar för kommunens bibliotek, idrottsanläggningar, föreningsbidrag, kulturskola och evenemang. Nämnden fattar bland annat beslut om kommunens fritidsgårdar, bidrag till föreningar och kulturstipendier.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över de tre olika ställföreträdarskapen godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap som vissa individer omfattas av då de saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan.

Valnämnden

Valnämnden är lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till regionfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande folkomröstning.

Visar Kommunfullmäktige, beredningar, revision, kommunstyrelsen och nämnderna i ett organisationsschema.

Bild Ängelholms kommuns nämnder

Skriv tabellbeskrivning här

Kommunfullmäktiges mandatfördelning

 

 

 

2018 - 2022

2022 - 2026

Moderaterna

15

15

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

12

14

Sverigedemokraterna

9

9

Centerpartiet

4

3

Kristdemokraterna

2

3

EngelholmsPartiet

3

2

Liberalerna

3

2

Vänsterpartiet

1

2

Miljöpartiet de gröna

2

1

Totalt

51

51

Regionala samarbeten

Familjen Helsingborg

Kommunsamarbetet Familjen Helsingborg består av elva kommuner som samarbetar för tillväxt, effektivitet och utveckling. Kommunerna som har ett gemensamt samarbetsavtal är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Familjen Helsingborgs samarbete leds av en styrelse bestående av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsledaren från respektive kommun.

I samarbetet finns ett 40-tal kunskapsnätverk och arbetsgrupper med tjänstemän från medlemskommunerna och ett 30-tal samarbetsorganisationer. Det finns också ett gemensamt sekretariat som koordinerar ärenden, projekt och nätverk. Samarbetets grundfinansiering består av medlemsavgifter som uppgår till 21 kr per invånare.

HR-Servicecenter

Sedan 2014 har HR-servicecenter hanterat löne- och pensionsadministration samt förvaltning av gemensamma IT-baserade stödsystem i Familjen Helsingborg. Nuvarande samverkande parter är kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och vissa kommunala bolag.

Räddningstjänsten Skåne nordväst (RSNV)

Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) är ett kommunalförbund som startade sin verksamhet den 1 januari 2015. Den politiska målsättningen är att på ett effektivt sätt använda resurserna för att arbeta förebyggande och upprätthålla en god utryckningsberedskap. Bjuv, Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga kommuner är medlemmar i förbundet. Från och med 2024 ingår även Båstad kommun i förbundet.

Hälsostaden

Ängelholms kommun och Region Skåne har sedan 2013 ett samarbete genom projekt Hälsostaden. Projektet är ett samarbete mellan kommunal verksamhet, primärvård och specialistvård i Region Skåne. Genom Hälsostaden har en gemensam organisation för Region Skånes vård och kommunens omsorg skapats, en så kallad sömlös sjukvård, för att förbättra patienternas vardag. Målet med samarbetet är att öka tillgängligheten med vård och omsorg på rätt nivå och förbättra patientflödet mellan sjukhus, primärvård och kommunen.

Samordningsförbundet NNV Skåne

Samordningsförbundet NNV Skåne bildades i januari 2018. Förbundet finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och de fem kommunerna Båstad, Klippan, Perstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska återfå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta och därigenom öka sin möjlighet till egen försörjning.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023