Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I Ängelholms kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Med den kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, holdingbolaget, samt kommunens nämnder och helägda bolag (Ängelholms Stadshuskoncernen). I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad.

Styrningen och uppföljningen är, så långt det är möjligt med hänsyn till verksamhetens art och lagstiftning, utformad med syftet att styra på ett likartat sätt oberoende av vilken verksamhet eller juridisk organisationsform som berörs. I detta avsnitt beskrivs utformningen av strukturen för styrning och uppföljning inom Ängelholms kommunkoncern.

Ängelholms kommuns politiska organ består av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt 9 nämnder med olika ansvarsområden. Tjänsteorganisationen består av en Kommundirektör samt fyra huvuduppdrag som bland annat genomför besluten åt nämnderna.

Ängelholms kommun arbetar med en målbaserad styrmodell som sträcker sig från kommunens vision till aktivitetsplaner för medarbetare.

Ängelholms styrkedja börjar med en vision som beskriver en önskad framtidsbild att sträva mot och inspireras av. Den ger en bild av vart kommunen är på väg och har tagits fram tillsammans med kommunens invånare och näringsliv. Visionen kan användas av alla i Ängelholm; kommunen, invånare, föreningsliv och näringsliv.

I samband med ny mandatperiod utarbetar de styrande partierna en framtidsförklaring där de beskriver vad som ska genomföras under mandatperioden.

Kommunfullmäktige, vårt högsta beslutande organ, beslutar i maj månad om ramar för budget samt fastställer gemensamma utvecklingsmål. Målen styr satsningar och prioriteringar, och gäller för samtliga nämnder och styrelser. Följande utvecklingsmål är beslutade av kommunfullmäktige:

  • Hållbart samhälle
  • Inkludera invånare
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Starkt företagsklimat

Under hösten beslutar nämnderna om en detaljbudget samt tydliggör vad målen innebär för deras verksamheter och medarbetare. De har även möjlighet att skapa egna mål utöver kommunfullmäktiges utvecklingsmål.

Parallellt med att Kommunfullmäktige fastställer budgeten för hela kommunen i november månad arbetar huvuduppdragen med övergripande verksamhetsplaner som sammanfattar nästa års prioriteringar utifrån vad som beslutats politiskt. Verksamheterna tar även hänsyn till sitt grunduppdrag och andra styrande dokument när de prioriterar vad de behöver arbeta med under året. Respektive verksamheten eller enhet tar även fram aktivitetsplaner som är mer detaljerad än verksamhetsplanen och riktar sig till medarbetarna.

Uppföljning av ekonomi och verksamhet

Resultat och utvärderingar rapporteras löpande under året i samband med de ordinarie uppföljningarna av ekonomi och verksamhet. Ekonomisk rapport innebär att driftbudgeten följs upp och prognoser görs för kommunens samtliga verksamheter. För april månad görs även en uppföljning av investeringsbudgeten, exploateringsbudgeten och en rapportering från koncernföretagen.

Skriv tabellbeskrivning här

Period

Rapport

Efter februari

Ekonomisk rapport per februari

Efter april

Ekonomisk rapport per april

Efter juni

Ekonomisk rapport per juni

Efter augusti

Delårsbokslut

Efter oktober

Ekonomisk rapport per oktober

Efter december

Årsredovisning

Delårsbokslut innefattar delarna i den ekonomiska rapporten för april samt en uppföljning av nämndernas mål. En periodisering av den ekonomiska redovisningen sker också. För respektive nämnd skapas även en mer fördjupad delårsrapport.

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning. Det övergripande syftet är att informera kommunfullmäktige, kommuninvånarna och andra intressenter om kommunens ekonomi och om viktiga beslut och händelser i de kommunala verksamheterna. För respektive nämnd skapas även en mer fördjupad årsrapport.

Styrning av Ängelholmshemskoncernen

Ängelholmshemskoncernens budgetprocess är decentraliserad och inkluderar medarbetare vid bolagens olika avdelningar för att utifrån affärsplan och styrkort bryta ner budgetmål på respektive avdelning och fastighet i verksamhetsplaneringen inför kommande år. Verksamhetsplaneringen på avdelningsnivå ska bidra till en tydlig styrning och uppföljning av verksamheten.

Ängelholmshemskoncernen utformar en långsiktig affärsplan som utgår från de mål som Ängelholms kommun har satt upp i koncernens ägardirektiv. Affärsplanen beskriver koncernens inriktning och planerade aktiviteter och bidrar till en tydlig styrning och uppföljning av verksamheten. Övergripande mål formuleras utifrån sex områden; fastighet, kund, hållbarhet, ekonomi, digitalisering och organisation.

Uppsiktsplikt och intern kontroll

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Uppsiktplikten tar utgångspunkt i budget, flerårsplan, ägardirektiv samt nämnds- och affärsplaner. Väsentliga avvikelser mellan utfall och plan analyseras och bedöms för att eventuella åtgärder ska kunna beslutas i tid.

Den interna kontrollen är en process för att följa upp om kommunens verksamheter bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet samt om lagar och förordningar följs kontrolleras också. Arbetet med intern kontroll innebär att löpande genomföra riskbedömningar för att identifiera, utvärdera och hantera väsentliga risker. Nämnderna rapporterar resultatet från uppföljningen av internkontroll till kommunstyrelsen i samband med bokslutet. Kommunstyrelsen har inom ramen för uppsiktsplikten ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll. Kommunstyrelsen ska driva det koncernövergripande internkontrollarbetet och följa upp att den interna kontrollen är ändamålsenlig.

Ängelholms Stadshus-koncernen har under året fortsatt att utveckla och förbättra arbetet med intern kontroll och arbetar utifrån samma tidsplan som kommunen. Ängelholms Stadshus-koncernen ska rapportera resultatet från årets uppföljning till dess styrelse innan årsskiftet och styrelsen ska även innan årsskiftet besluta om det kommande årets kontrollplan.

Koncernens internkontrollplan syftar till att säkerställa att koncernen upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll genom att granska att lagar, förordningar och styrdokument följs, att koncernen har en tillförlitlig ekonomisk rapportering samt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023