Ordförande har ordet

Ordförande har ordet

Vi lägger ytterligare ett år bakom oss och tittar tillbaka på 2023 som ett framgångsrikt år för vår kommun. En orolig omvärld med krig i Europa, höga elpriser och kraftig inflation har påverkat såväl Sverige som Ängelholm. Trots utmaningar ser jag att vår kommun har en fortsatt positiv utveckling som vi kan vara stolta över. Ängelholms kommun har god ekonomi, positiv inflyttning och spännande planer för framtiden.

Glädjande nog ser vi att Ängelholm syns och lockar fler att flytta hit. Jag brukar säga att människor röstar med fötterna när de väljer att flytta till en ny kommun. De allra flesta som flyttar vill naturligtvis bo på en plats där barnens skola är bra och där boendemiljöerna är attraktiva. De senaste åren har vår kommun växt kraftigt och 2023 var det tydligare än på länge. Ängelholm var den kommun som växte näst mest i Skåne med 598 nya kommuninvånare (+1,35 %).

Ett växande Ängelholm utmanar dock vår organisation. Vi måste säkerställa att kommunen har personal och lokaler för att kunna ge våra barn och äldre god service. Under 2023 tog vi flera viktiga steg framåt inom vår lokalförsörjning med antagna detaljplaner för tre nya grundskolor, färdigställda förskolor, nytt särskilt boende och första spadtag för nya gruppbostäder. Vi kan nu blicka framåt mot en framtid fri från paviljonger, till gagn för våra kommuninvånare och personal.

Under 2023 avgjordes arkitekttävlingen för Ängelholms nya stadshus. Tanken med ett nytt stadshus är att samla fler medarbetare under ett tak för mer samarbete och nya sätt att arbeta. Målet är att höja kvaliteten i kommunens service samtidigt som vi skapar en mer hälsosam och stimulerande arbetsmiljö. I det vinnande förslaget, som ritats av Liljewall Arkitekter, samlar vi cirka 550 medarbetare medan entréplan blir en öppen mötesplats för besökare. Här kommer ängelholmarna kunna ta del av kommunfullmäktiges möten, besöka utställningar i aktuella ärenden eller på andra sätt engagera sig i den lokala demokratin. Planerad inflyttning är under 2028.

Ängelholms kommun fortsätter satsa på barn och ungas aktiviteter. Under 2023 invigde vi tre nya större lekplatser. Två ligger i anslutning till populära familjeaktiviteter såsom Stadsbiblioteket och Järnvägens museum, medan den tredje – Gåsalekan – är en besöksanledning i sig som redan visat sig mycket populär. I en tid när kommuner avvecklar lekplatser går Ängelholm i motsatt riktning och skapar upplevelser för barnen och deras familjer.

Under år 2023 tog kommunens och näringslivets gemensamma satsning på högre utbildning i Ängelholm kliv framåt. Den första utbildningen i Campus Ängelholms regi är en ledarskapskurs som ges i samarbete med Högskolan i Halmstad. Kursstarten gick i september och under 2024 kommer ytterligare två kurser att genomföras i egna lokaler. Vi har nu på allvar påbörjat resan mot att skapa en mötesplats för kunskap och lärande i Ängelholms kommun, en viktig satsning för att säkerställa tillgången till relevant kompetens för kommunens företag.

Mot bakgrund av det oroliga omvärldsläget pågår arbetet med att bygga upp det civila försvaret. Kommunens roll är att säkerställa att samhällsviktiga funktioner fortsätter fungera även i höjd beredskap. Att bygga motståndskraft och försvarsvilja är ett gediget arbete som delas mellan militära och civila myndigheter, inklusive Sveriges 290 kommuner. Ängelholms kommun ligger långt fram i detta arbete men självklart återstår många frågor och mycket planering som fortsätter även under 2024, bland annat med krigsplacering av nyckelpersonal.

Som avslutning vill jag tacka alla kommunens och våra bolags anställda och förtroendevalda för deras insatser under det gångna året. Tillsammans utvecklar vi Ängelholm i visionens tecken och förbättrar servicen till våra kommuninvånare. Kom ihåg att många människor dagligen lägger sitt förtroende hos oss genom att till exempel skicka sina barn till skola och förskola eller genom att bo i våra verksamheter. Det är ett förtroende vi ska förvalta och känna stolthet över. Av lätt insedda skäl är det svårt att i denna inledning ge en heltäckande bild av vad som skett i Ängelholms kommun under 2023, men på sidan 5 finns ytterligare exempel på positiva händelser från året som gått.

Bild Robin Holmberg

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023