Översikt över kommunens utveckling

Översikt över kommunens utveckling

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 62,5 mnkr för verksamhetsåret 2023. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling.

Skriv tabellbeskrivning här

5 år i sammandrag

 

 

 

 

 

 

Den kommunala koncernen

 

2019

2020

2021

2022

2023

Verksamhetens intäkter
(inkl jämförelsestörande poster)

956,2

1060,0

1074,1

1164,0

1233,4

Verksamhetens kostnader

3 022,1

3 122,3

3 215,2

3 482,3

3 838,3

Årets resultat

94,5

133,9

225,4

150,4

62,5

Soliditet, %

24,8%

24,4%

26,2%

26,1%

26,8%

Investeringar

735,4

687,3

443,2

383,7

546,9

Självfinansieringsgrad, %

50,5%

56,7%

50,6%

85,9%

97,6%

Långfristig extern låneskuld

3 385

3 813

4 010

4 212

4 075

Antal anställda

3 326

3 343

3 338

3 474

3 573

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen

 

2019

2020

2021

2022

2023

Folkmängd

42 476

42 910

43 633

44 268

44 866

Kommunal skattesats, %

20,49

20,49

20,49

20,29

20,29

Verksamhetens intäkter (inkl jämförelsestörande poster)

655,0

777,8

753,7

835,2

817,0

Verksamhetens kostnader

2 925,3

3 055,3

2 911,8

3 175,8

3 460,4

Årets resultat

52,5

129,5

198,3

106,3

39,5

Soliditet, %

45,2%

45,3%

48,6%

42,9%

36,5%

Investeringar

148,1

228,0

250,6

206,2

240,5

Självfinansieringsgrad, %

89,7%

101,3%

122,4%

167,4%

167,4%

Långfristig extern låneskuld

810

840

815

1 240

2 005

Antal anställda

3 248

3 261

3 256

3 384

3 474

Soliditet: Eget kapital minus pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna / totalt kapital (exklusive finansiell leasing). Självfinansieringsgrad: Kassaflöde från den löpande verksamheten / kassaflöde från investeringsverksamheten. Investeringar: Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar enligt kassaflödesanalys

Kommunkoncernens resultat uppgår till 62,5 mnkr, vilket är en minskning jämfört med föregående år då kommunkoncernens resultat uppgick till 150,4 mnkr. Kommunens resultat uppgår till 39,5 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat -33,7 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen är därmed 73,2 mnkr. Det positiva resultatet och den positiva budgetavvikelsen förklaras i huvudsak av att skatteintäkterna och de kommunövergripande generella statsbidragen är 58,6 mnkr högre än budgeterat samt att orealiserade vinster för kommunens finansiella placeringar (pensionsmedel) uppgår till +22,5 mnkr, som inte har varit budgeterade.

Kommunkoncernens intäkter ökar med 6,0 % till 1 223,4 mnkr. Ökade hyresintäkter, ökad försäljning av verksamhet samt försäkringsersättning för en brand bidrar till intäktsökning. Kommunkoncernens kostnader ökar med 10,2 % till 3 838,2 mnkr. Pensionskostnaderna har ökat med över 110 % eller 120,2 mnkr till följd av den höga inflationen och nytt pensionsavtal. Lönekostnaderna ökar också på grund av lönerevision och verksamheter som växer till följd av en ökad befolkning. Den höga inflationen driver även upp en rad kostnader såsom hyror, livsmedel, el, drivmedel, material och tjänster.

Investeringsnivån har ökat jämfört med 2022 för både kommunen och koncernen. För kommunens del är det framför allt en ny gång- och cykelbro vid Hembygdsparken med utgifter på 30,3 mnkr år 2023 som påverkar. För övriga koncernen har AB Ängelholmslokaler haft högst utgifter för Tegelgårdens förskola och LSS-boende i Hjärnarp.

Soliditeten (med hänsyn till totala pensionsförpliktelser) är 26,8%. Den långfristiga låneskulden i kommunen samt Ängelholms Stadshus AB-koncernen har under året minskat med 135 mnkr under 2023, vilket bidrar till att soliditeten är i nivå med föregående år.

Ängelholms kommun har över tid i genomsnitt en befolkningsökning på cirka 1 %. Under 2023 ökade kommunens befolkning med 598 personer vilket motsvarar 1,4 %. Totalt har Ängelholms kommun 44 866 invånare i december 2023.

100 kronor i skatt till kommunen användes till…

 

 

i kr

Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade

34,93

Grundskola och förskoleklass

21,36

Förskola

10,97

Gymnasieskola och vuxenutbildning

8,49

Individ- och familjeomsorg

5,35

Idrotts- och fritidsanläggningar och annan fritidsverksamhet

3,19

Gator,vägar och parker

2,96

Bibliotek och annan kulturverksamhet

1,83

Skolbarnomsorg

1,80

Politisk verksamhet

1,11

Räddningstjänst

1,10

Miljö och hälsoskydd

0,61

Kulturskola

0,57

Fysisk och teknisk planering

0,42

Övrig verksamhet

3,98

Årets överskott

1,35

Summa

100,0

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023