Händelser av väsentlig betydelse

Händelser av väsentlig betydelse

Ny nämnd inrättas

Från och med årsskiftet tog den nyinrättade Arbetsmarknadsnämnden över ansvaret för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor. Verksamheterna Vuxenutbildning och Ekonomiskt bistånd faller under nämndens ansvar vilka tidigare var placerade under Kommunstyrelsen.

Campus Ängelholm

Genom samarbete med Högskolan i Halmstad ska det 2025 finnas högskoleutbildningar placerade i Ängelholm. Ett centrum för högre utbildningar i ett Campus-område med förutsättningar för ett attraktivt studentliv. Den målsättningen har föreningen Ängelholms Akademi som består av över 30 företag inklusive Ängelholms kommun och Båstad kommun. Platsen är ”Södra sjukhusområdet”, där man börjar så smått i befintliga lokaler innan nya ändamålsenliga byggnader för undervisning och studentboende är på plats. Under 2023 startade den första utbildningen och under våren 2024 går det att ansöka till två YH-utbildningar för Coachande ledarskap och kommunikation i praktiken samt Rådgivare bank och placering. Utbildningarna är framtagna i samverkan med näringslivet för att säkerställa kompetensförsörjningen framöver.

Branden på södra sjukhusområdet

Branden inträffade 2022 och drabbade ett äldreboende, förskola, LSS-boende och kontorslokaler tillhörande Region Skåne och Ängelholms kommun. De 39 boende på Solängens äldreboende fick evakueras till boende med tillfälliga hyresavtal till dess att det nya särskilda boendet stod färdigt på Fridhemsområdet i slutet av 2023. Även de 113 barnen från Lönndalens och Junibackens förskola kunde flytta till gamla Villanskolan som iordningsställdes igen efter att det under en tid pågått förberedelser för avveckling av lokalerna. Även gamla Villanskolan kunde avvecklas under 2023 då andra lokaler färdigställdes.

Förskola och skola

En tidigare logementsbyggnad i Valhallområdet har nu blivit förskola. Förskolan har sju avdelningar med plats för 100 barn. Byggnaden ägs av Annehem och hyrs av Ängelholms kommun. På grund av en kraftig ökning av antalet barn har Ängelholms kommun fortfarande behov av fler lokaler och näst på tur står förskolan Tegelgården i centrala Ängelholm med åtta avdelningar som är klar i början av 2024.

Från den 1 juli är kommunen skyldig att ta kontakt med vårdnadshavare till de barn som inte har en plats i förskoleverksamhet och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. Verksamheterna kan konstatera att den förändrade lagstiftningen ännu inte inneburit en märkbar ökning av antalet förskoleplaceringar.

Inför läsåret 2023/2024 var söktrycket på utbildningar inom Ängelholms gymnasieskola högt och Vård- och omsorgsprogrammet kunde ta mot sin andra årskurs. Ett bra samarbete med externa samarbetspartners exempelvis inom omvårdnads-, fordons- och restaurangbranschen samt tekniksektorn ger fler möjligheter för eleverna och säkerställer att verksamheten möter samhällets behov vad gäller kompetensförsörjning. Gymnasie- och grundskoleverksamhetens samverkan med näringslivet uppmärksammades regionalt under året då Ängelholms kommun blev utsedd till årets UF-kommun i Skåne.

Vård och omsorg

I november invigdes det nya äldreboendet Fridhemslund på Fridhemsområdet med plats för 80 boenden. Förutom boenden från Solängen sker även inflyttning från Bäckagårdens äldreboende. Fridhemslund är det första av flera nya särskilda boenden som kommer att byggas och drivas i kommunen i takt med att renoverings- och nybyggnadsplanen fortskrider. Fullt genomförd kommer renoverings- och nybyggnadsplanen att medföra flera nya moderna större särskilda boenden (Sommarsol, Fridhemslund, Kungshaga, Åsbytorp, Åshaga) tre bibehållna särskilda boenden (Karlslund, Kvarnliden och KVS) samtidigt som sju äldre och mindre lokaler kommer att lämnas och göras tillgängliga för annan verksamhet.

Från den 1 september tog Ängelholms kommun även över ansvaret och driften av det särskilda boendet Sommarsol i Vejbystrand. Under hösten 2023 genomfördes en kvalitetsuppföljning av verksamheten som identifierat flera utvecklingsområden.

Ekonomiskt bistånd har intensifierat sitt arbete med att inventera samtliga ärenden vilket medförde att kostnaderna minskade drastiskt under våren. Höstens lågkonjunktur har gjort att kostnaderna stigit igen och inför år 2024 kommer förhoppningsvis riktade arbetsmarknadsanställningar att dämpa uppgången.

Under år 2023 har det varit ett högt inflöde av orosanmälningar till Individ och familj gällande barn och unga. Verksamheten har arbetat med att inventera behov framåt gällande bland annat kompetensförsörjning och utveckling av hållbara arbetsmodeller. En viktig förstärkning är arbetet med att implementera systematiken med socialsekreterare i Elevhälsoteam i grund- och gymnasieskola samt i förskolans Barnhälsoteam. Tvärprofessionella team utgör en grund för det fortsatta arbetet med tidiga och samordnade insatser.

Samhälle och infrastruktur

Den 3 december 2023 startade tågtrafiken igen efter den sista totalavstängningen på sträckan Helsingborg – Ängelholm. Restiden med Pågatågen på sträckan förkortas med sju minuter och risken för förseningar minskar drastiskt. De enda återstående enkelspåriga flaskhalsarna på Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö är nu Varberg-Hamra som förväntas få dubbelspår sommaren 2025 och då återstår endast ett fyra kilometer långt enkelspår mellan Maria och den underjordiska stationen Helsingborg C. Västkustbanans färdigställande ökar möjligheten till bland annat arbetspendling i regionen samt förbättrar möjligheter till miljövänliga transporter.

Tre nya lekplatser är färdigställda: Gåsalekan, lekplatserna vid järnvägens museum och vid stadsbiblioteket. Arbetet pågår med ombyggnaden av Errarpsvägen, Klippanvägens förlängning och hela Ängelholmspaketet. Tullportsplatsen och Haradalsbron har färdigställts och vattentornet i Munka Ljungby har fått belysning. Vidare pågår arbete med projektering och anläggande av det nya stationsområdet, både i form av kommunal infrastruktur och nytt stadshus. Mot slutet av året har flera stormar påverkat driften med stora materiella skador som följd.

Trenden med färre inkommande bygglovsärenden håller i sig; i snitt har det inkommit ca 200 ärenden färre än föregående år vilket ställer krav på anpassning av bemanning. Planenheten arbetar aktivt med 36 olika planprojekt och tre till fem nya projekt på ingång. Under året har 14 detaljplaner antagits, varav 9 har vunnit laga kraft. Planenheten kommer att i samarbete med Radar arkitektur ansöka om nominering till Sveriges arkitekter planpris för projektet Vegeljung.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023