Internredovisningsprinciper

Internredovisningsprinciper

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller externa poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen.

Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster. Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:

Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, avtalspension och löneskatt. För de flesta anställda kalkyleras personalomkostnaderna schablonmässigt till 45,08 % av lönekostnaden. För förtroendevalda och uppdragstagare är motsvarande procentsats 31,42 %.

Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och internränta. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Den internt beräknade räntan har satts till 1,25 %. För information om avskrivningstider: se Redovisningsprinciper.

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering är följande:

Hyreskostnader: Internhyran utgörs av fastighetsenhetens självkostnad.

Lokalvård: Debitering sker av kommunens Lokalvårdsservice till självkostnad, beräknad på självkostnad per lokal.

Måltider: Debitering sker av kommunens Måltidsservice till självkostnad, beräknad på portionspris.

IT: Debitering sker för kommunövergripande IT-kostnader av kommunens Digitaliseringsenhet till självkostnad. Kostnaden fördelas utifrån antalet datorer.

Telefoni: Debitering sker för kommunövergripande telefonikostnader av kommunens Digitaliseringsenhet till självkostnad. Kostnaden fördelas utifrån antalet telefoner.

Även andra interna debiteringar sker men dessa uppgår inte till några betydande belopp. Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen personals timkostnader.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023