Balansräkning

Balansräkning

Balansräkning

 

 

 

 

 

mnkr

Not

Kommunkoncernen

Kommunen

 

 

2023

2022

2023

2022

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

11

7,4

9,7

7,4

9,7

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

12

6 828,9

6 560,1

4 018,5

3 697,4

Maskiner och inventarier

13

169,8

144,3

145,9

129,2

Finansiella anläggningstillgångar

14

130,7

123,8

2 247,2

1 345,1

Summa anläggningstillgångar

 

7 136,8

6 837,9

6 419,0

5 181,5

 

 

 

 

 

 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

15

22

23,2

22

23,2

 

 

 

 

 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

Förråd, lager och exploateringsfastigheter

16

14,6

7,6

13

5,9

Fordringar

17

470,9

554

402,2

499,6

Kortfristiga placeringar

18

159,6

136,9

159,6

136,9

Kassa och bank

19

643,4

783,4

490,8

579,1

Summa omsättningstillgångar

 

1 288,5

1 481,9

1 065,5

1 221,5

Summa tillgångar

 

8 447,3

8 343,1

7 506,6

6 426,1

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 

 

 

 

Eget kapital

20,21

 

 

 

 

Årets resultat

 

62,5

150,5

39,5

106,3

Resultatutjämningsreserv

 

 

 

235,4

235,4

Övrigt eget kapital

 

2 418,1

2 267,3

2 141,1

2 034,7

Summa eget kapital

 

2 480,6

2 417,8

2 416,0

2 376,5

Avsättningar

 

 

 

 

 

Avsättningar för pensioner och liknade förpliktelser

22

36

32,2

36

32,2

Andra avsättningar

 

28,1

28,3

-

-

Skulder

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

23, 24

5 017,5

5 032,7

4 398,3

3 335,8

Kortfristiga skulder

25

885

832,1

656,3

681,7

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

 

8 447,3

8 343,1

7 506,6

6 426,1

 

 

 

 

 

 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

 

 

 

 

 

Panter och därmed jämförliga säkerheter

 

 

 

 

 

Ansvarsförbindelser

 

 

 

 

 

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna

26

351,5

344,7

351,5

344,7

Övriga ansvarsförbindelser

27

192,5

171,2

2 262,5

3 111,1

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023