Not 2 - Uppskattningar och bedömningar

Not 2 - Uppskattningar och bedömningar

Följande poster innehåller sådana bedömningar att om väsentliga förutsättningar ändras så kan det ha effekt på kommunens resultat.

Exploatering

Resultatavräkning sker successivt för varje huvudprojekt. En bedömning av slutresultatet görs löpande och vid varje årsbokslut och detta ligger till grund för respektive års resultat. Prognos avseende projektets slutliga utfall är en kritisk bedömning som är väsentlig för resultatredovisningen under projektets gång. Projektprognoserna utvärderas regelbundet under respektive exploateringsprojekts löptid och justeras vid behov. Risk finns att slutligt resultat kan avvika från successivt redovisat.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan förekommande och överstiger väsentligt belopp. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och realiserade såväl som orealiserade vinster och förluster finansiella omsättningstillgångar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande. Därutöver redovisas alltid nedskrivningar eller återföringar av tidigare nedskrivet aktievärde som jämförelsestörande post.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023