Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

För att förstå Ängelholms kommuns resultat och ställning är det nödvändigt att ha kunskaper om de omvärldshändelser och risker som påverkar kommunkoncernen.

Omvärldsanalys

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i Ekonomirapporten oktober 2023 att Sveriges kommuner är inne i en fas där de behöver fatta tuffa beslut för att hantera en ansträngd ekonomi. De räknar med att en tredjedel av kommunerna kommer gå med underskott vid årets slut och situationen kommer troligen att förvärras nästa år.

Den globala ekonomin påverkas av två stora störningar, kvarvarande effekter av covid-19-pandemin och kriget i Ukraina. Den stora efterfrågechock som pandemin innebar ändrade allokeringen mellan sektorer och detta påverkar ännu världsekonomin, med avtryck inte minst i arbetsmarknaden och inflationen i flera länder. Kriget i Ukraina har främst påverkat Sverige och Europa med högre råvarupriser. För att motverka den höga inflationen har världens centralbanker, liksom Sveriges, höjt styrräntorna kraftigt vilket dämpar hushållens konsumtion samt produktion och investeringar i räntekänsliga sektorer.

Även om inflationen är på väg ner räknar SKR inte med några sänkta priser utan en stabilisering av den nya högre nivån. Prishöjningarna och de höga räntorna kommer fortsatt påverka alla sektorer i ekonomin vilket syns i bostadsbyggandet som minskade med 60 % under årets sex första månader jämfört med samma period föregående år. Högt skuldsatta och räntekänsliga hushåll bidrar också till konjunkturnedgången i Sverige.

Trots en tydlig försvagning av såväl den globala som den svenska ekonomin ligger sysselsättningen i Sverige fortfarande kvar på en hög nivå. Men konjunkturnedgången väntas inom kort ge ett allt tydligare avtryck på arbetsmarknaden. Nästa år beräknas arbetslösheten stiga till 8,6 procent.

Under 2022 hade endast 21 av landets kommuner ekonomiskt underskott och det samlade resultatet var ett överskott med 34 miljarder, vilket motsvarar 5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Under 2023 förväntas resultaten falla kraftigt till följd av prisökningar, höga pensionskostnader och ökade räntekostnader och under 2024 förväntas förutsättningarna försämras ytterligare. Dessa förutsättningar innebär även en negativ resultatutveckling för Ängelholms kommun, vilket ger sämre möjligheter att klara välfärdsuppdraget i såväl förskola, skola och omsorg.

Befolkningsutveckling

Under året ökade Sveriges befolkning med 0,3 % eller 30 200 personer vilket är den lägsta relativa befolkningsökningen sedan år 2000. Den totala befolkningen är 10 551 700 invånare. Totalt föddes 100 100 vilket är 4 700 färre än 2022. Det avled 94 400 personer vilket är 400 färre än 2022. Till följd av en marginell minskning av dödsfall och färre födda halverades födelseöverskottet från 10 000 personer 2022 till 5 700 personer 2023.

Totalt invandrade 94 500 personer vilket är en minskning med 7 900 personer. Största invandringsgruppen är personer födda i Sverige (10 600), Indien (7 500), Polen (4 400), Tyskland (3 800) och Syrien (3 100). Totalt sökte 12 600 personer asyl i Sverige vilket är en minskning med 4 200 personer. Afghanistan är det vanligaste landet (1 300 personer) att söka asyl från. Flyktingar från Ukraina har möjlighet att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd i EU och blir i regel inte folkbokförda Sverige. Under 2023 ansökte 11 300 personer uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet vilket är en minskning från 50 300 personer 2022.

Totalt utvandrade 73 400 personer vilket är en ökning med 22 800 personer i förhållande till 2022. Ökningen av utvandringar förklaras till stor del av avregistreringar från folkbokföringen som Skatteverket gjort till följd av utökade kontroller.

Ängelholms kommun har över tid i genomsnitt en befolkningsökning på cirka 1 %. Under 2023 ökade kommunens befolkning med 598 personer vilket motsvarar 1,4 %. Befolkningsökningen består av ett inrikes flyttöverskott på +491 personer och invandringsöverskott på +137 personer. Födelsenettot blev -52 personer då det föddes färre barn än vad det avled personer i kommunen. Totalt har Ängelholms kommun 44 866 invånare i december 2023. För att svara upp mot kommunens kraftiga befolkningsökning har det färdigställts flera verksamhetslokaler inom såväl förskola, skola och omsorg. Under de närmaste fem åren planeras en fortsatt utbyggnad av verksamhetslokaler, bland annat tre nya grundskolor, utbyggnad av gymnasiet samt flera satsningar inom äldreomsorgen.

I genomsnitt färdigställs cirka 150 bostäder årligen, men mellan 2020-2023 ökade siffran till 400 färdigställda bostäder vilket förklarar den kraftiga befolkningstillväxten under de senaste åren. Under 2023 ökade dock invånarantalet med 100 personer färre än förväntat enligt befolkningsprognos 2023-2032. Befolkningsökningen bedöms bli lägre under de närmaste två åren för att sedan återgå till en mer normal nivå igen. Trots att det färdigställts ett stort antal bostäder under de senaste åren och konjunkturen varit svag har bostadspriserna i Ängelholms kommun legat stadigt vilket signalerar att det fortsatt finns en stor efterfrågan på lägenheter och småhus i Ängelholms kommun.

Arbetslöshet och sysselsättning

Enligt SCBs arbetskraftsundersökning (AKU) uppgick antal arbetslösa i åldern 15-74 år till 440 000 invånare vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 % och är en ökning med 18 000 personer jämfört med 2022. Totalt har arbetslöshetstalet legat relativt stadigt sedan andra halvan av 2022. Arbetslöshetstalet bland inrikes födda ökade med 0,4 procentenheter till 5,1 procent och bland utrikes födda minskade arbetslöshetstalet med 1,0 procentenheter till 15,1 procent. Även antalet undersysselsatta, vilket innebär att de vill arbeta mer än vad de gör, ökade med 38 000 personer till 336 000. Antalet långtidsarbetslösa, som varit arbetslösa 27 veckor eller längre, var i genomsnitt 129 000 vilket är en minskning med 14 000 personer jämfört med 2022. Totalt var 1 879 000 personer utanför arbetskraften i åldern 15-74 år, vilket är en minskning med 54 000. Även här är minskningen störst bland utrikes födda.

Eftersom AKU är en urvalsundersökning går det inte att bryta ner siffrorna på kommunal nivå. Därför redovisas arbetslösheten i Ängelholms kommun som andelen sökande och i program hos arbetsförmedlingen av den registerbaserade arbetskraften. Dessa siffror går inte jämföra med det nationella arbetslöshetstalet. Efter att arbetslösheten varit stadigt nedåtgående sedan 2012 märktes ett trendbrott under slutet av 2019 och arbetslösheten ökade till 7,0 % i januari 2021. Därefter har arbetslösheten pendlat för att öka något under 2023 då arbetslösheten blev 5,6 % i åldern 16-64 år. Av dem är 3,1 % öppet arbetslösa medan 2,4 % är arbetslösa i program. I antal innebär det att 1 225 personer är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd i Ängelholms kommun vilket är en ökning med 141 personer mot föregående år.

Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) var december 2023 6,8 % vilket är en ökning från 6,1 % 2022. I antal innebär det en ökning med 19 personer till totalt 140 personer. Även bland utrikes födda har arbetslösheten ökat med 0,7 % till totalt 13,4 % vilket motsvarar 465 personer. Prognoser från arbetsförmedlingen pekar på att arbetslösheten kommer fortsätta öka under de närmaste åren vilket kommer kräva ytterligare satsningar för att få mer invånare i sysselsättning. Kommunens har ett starkt fokus på arbetsmarknadsfrågor, bland annat via den nybildade Arbetsmarknadsnämnden.

Ohälsa

Goda levnadsvillkor och en frisk befolkning är basen för ett välmående samhälle och en god samhällsekonomi. En kommuns (som geografiskt område) ohälsotal är ett mått på antalet utbetalade ersättningsdagar för sjuk-, arbetsskade-, rehabiliterings- eller aktivitetsersättning från socialförsäkringen per invånare i åldern 16-64 år. År 2023 är ohälsotalet för Ängelholm 21,6 vilket är en fortsatt minskning sedan 2017 då det var 25,8 dagar. För kvinnor är ohälsotalet 26,0 och för män 17,3 dagar. Antalet dagar har under de senaste åren även sjunkit i Skåne (21,5) och i riket har utvecklingen varit positiv men under 2022 avstannade minskningen av antalet dagar för att öka något 2023 till 22,2 dagar. Den stora skillnaden mellan antal dagar för kvinnor och män gäller även på regional och nationell nivå då ohälsotalen generellt är högre för kvinnor.

Finansiella risker och riskhantering

Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten inom kommunen och den kommunala koncernen. Kommunen och den kommunala koncernen är exponerad för framför allt följande finansiella risker: ränterisk, finansieringsrisk, kredit- och likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. Kommunen antog i slutet av 2021 en ny Finanspolicy och under 2022 har en internbank startats upp för hantering av lån i kommunkoncernen, vilket omfattar Ängelholms Stadshus AB inklusive dotterbolag. Syftet med internbanken är att ta ett helhetsgrepp på koncernens finansieringsbehov, riskhantering samt att öka transparensen rörande likviditetsfrågor inom koncernen. Under året har lån på 900 mnkr (640 mnkr föregående år) tagits upp för de kommunala bolagens räkning. I takt med att lån som bolagen i dagsläget har tagit upp själva förfaller kommer de återlånas via kommunens internbank.

Ränterisk

Per den 31 december 2023 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 4 075 mnkr (4 212), exklusive finansiell leasing. Upplåningen inom den kommunala koncernen löper både med fast och rörlig ränta. Den externa upplåningen i kommunkoncernen har minskat med 137 mnkr under året vilket i huvudsak beror på minskad upplåning i kommunen med 135 mnkr.

De långfristiga externa lånen i kommunen har under året ökat med 765 mnkr. Ökningen förklaras av att internbanken per årsskiftet tagit upp 900 mnkr i lån till koncernbolagen, varav 600 mnkr tagits upp på uppdrag av AB Ängelholmshem och 300 mnkr på uppdrag av AB Ängelholmslokaler.

Kommunkoncernen har en relativt hög skuldsättning i jämförelse med andra kommuner. Det innebär att koncernen är känslig för räntehöjningar vilket kan få stor inverkan på resultatutvecklingen. För att hantera denna risk behöver koncernen säkerställa stabila och höga resultat över tid.

De långfristiga lånen som avser kommunen har minskat med 135 mnkr och uppgår till 465 mnkr, varav 120 mnkr (150) avser den skattefinansierade verksamheten och 345 mnkr (450) avser den avgiftsfinansierade VA-verksamheten. Lånen för den skattefinansierade delen har minskat med 30 mnkr. De externa lånen för VA-verksamheten har under året minskat med 105 mnkr under året samtidigt som de interna lånen ökat till 463 mnkr (289). Ökningen av lånen för den avgiftsfinansierade verksamheten används bland annat för att finansiera utbyggnad av avloppsnätet och renovering av befintliga anläggningar.

Den avgiftsfinansierade verksamheten har sedan tidigare tagit upp interna lån, som finansieras via utlåning av pensionsmedel, uppgående till 63 mnkr (74). Enligt beräkningar från KPA kommer likviditetsbelastningen avseende pensionsutbetalningarna att vara fortsatt höga. Kommunfullmäktige har därför fattat beslut om att använda de medel som avsatts för pensionsändamål genom att årligen överföra 10 mnkr från pensionsförvaltningen till kommunens ”egen” likviditet.

De långfristiga lånen i Ängelholmshem har minskat med 102 mnkr och uppgår till 2 130 mnkr. Bolaget har finansierat löpande investeringar med eget kassaflöde. De långfristiga lånen i Ängelholmslokaler, uppgår till 1 480 mnkr. Detta är en ökning på 100 mnkr. Ängelholmslokaler har finansierat bland annat Tegelgårdens förskola med egen kassa, löpande kassaflöde samt till viss del lån.

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i Ängelholms Stadshus-koncernens skuldportfölj har finansiella derivatinstrument använts. Hanteringen har skett i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 1 370 mnkr (1 370). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 2,35 år (2,79) och den genomsnittliga effektiva räntan inklusive borgensavgiften uppgår till 2,45 % (1,82). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till 72,8 mnkr (131,3).

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (så kallad ränteskillnadsersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår till och med sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Så kallad ”säkringsredovisning” tillämpas avseende derivat, bland annat innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och dokumenteras när säkring ingås. Särskild dokumentation är upprättad som bland annat fastlägger strategier och mål för riskhanteringen.

Den genomsnittliga räntebindningstiden på externa räntebärande skulder på lån upptagna av kommunen (exklusive koncernbank) uppgick till 1,37 år (2,24) och genomsnittlig viktad ränta är 0,90 % vid årsskiftet, vilket kan jämföras med en genomsnittlig ränta på 0,77 % föregående år. Inga lån är upptagna i utländsk valuta. Då kommunen har betalat av sina lån i takt med att de förfallit (låneskuld 465 mnkr per årsskiftet jämfört med 600 mnkr föregående år) har räntebindningstiden minskat och ligger nu under gränsen på 2 år som är satt i kommunens finanspolicy. Detta kommer justeras under våren 2024 när fler lån förfaller som kommer återlånas med längre löptid i kombination med nyupplåning.

Per den 31 december 2023 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för den kommunala koncernens upplåning till 2,25 år (2,64) inklusive ränteswappar och den genomsnittliga räntan är 1,73% (0,99%).

Finansieringsrisk

Genom kommunens medlemskap i Kommuninvest säkerställs finansieringen av framtida investeringar. Enligt kommunens finanspolicy får inte mer än 50% av låneskulden förfalla inom ett kalenderår. Givet skuldens sammansättning per balansdagen förfaller 17,8 % (20,6 %) av den kommunala koncernens låneskuld inom ett kalenderår, medan motsvarande siffra för enbart kommunens låneskuld, exklusive upplåning i koncernbank, var 36,6 % (20,6 %).

Kredit- och likviditetsrisk

Kommunen har god likviditet för att hantera betalningar på kort och medellång sikt. Per den 31 december 2023 uppgick tillgängliga likvida medel i koncernen till 643,4 mnkr (779,4). De likvida medlen i kommunen uppgick vid årsskiftet till 490,8 mnkr (579,1).

Borgensåtagande

Kommunens totala borgensförbindelser uppgår till 2 262,5 mnkr (3 111,1). Vilket är en minskning med 848,6 mnkr jämfört med 2022. Minskningen beror till största delen på att internbanken som startats upp i kommunen under 2022 tagit upp lån på ytterligare 900 mnkr för Ängelholms Stadshus-koncernens räkning (varav 600 mnkr Ängelholmshem och 300 mnkr Ängelholmslokaler). Av de totala borgensåtagandena avser 2 070,0 mnkr Ängelholms Stadshuskoncernen och resterande 192,5 mnkr avser andra organisationer.

Delägarskapet i Sydvatten AB har inneburit att kommunen tecknat ytterligare borgen för bolagets åtaganden och totalt uppgår borgen för Sydvatten AB totalt till 128,5 mnkr vid årsskiftet (113,8 mnkr föregående år). Andra större borgensåtaganden avser Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), 13,6 mnkr, Ängelholms Flygplats AB, 8,0 mnkr och Gymnastikförbundet Syd, 32,7 mnkr. Inga borgensåtaganden har infriats under 2023.

Pensionsåtagande & förvaltning av pensionsmedel

Kommunens totala pensionsförpliktelser uppgår till 386,8 mnkr (föregående år 376,9 mnkr) vilket är en ökning med 9,9 mnkr i förhållande till 2022. Kommunen följer rekommendation 10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Upplysningar om förpliktelsen finns i not 26.

Skriv tabellbeskrivning här

Pensionsförpliktelse

 

 

mnkr

2022

2023

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

376,9

386,8

a. Avsättning inkl. särskild löneskatt

32,2

35,3

b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt

344,7

351,5

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring

350,4

405,3

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring)

727,3

792,1

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde

674,3

762,7

Skriv tabellbeskrivning här

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde

 

 

mnkr

2022

2023

Totalt pensionsförsäkringskapital

436,9

512,6

varav överskottsmedel

0

0

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egna förvaltade pensionsmedel)

237,4

250,1

Summa förvaltade pensionsmedel

674,3

762,7

Efter beslut i kommunfullmäktige 2016 har kommunen gjort en förtida inlösen av delar av kommunens pensionsåtaganden med 304,4 mnkr inklusive särskild löneskatt (59,4 mnkr). Inlösen skedde genom köp av en pensionslösning, vilket medför minskade löpande kostnader under kommande år.

Kommunen har ”öronmärkt” likvida medel i balansräkningen som ska täcka delar av pensionsskulden. Vid utgången av 2023 uppgick det marknadsvärdet på pensionsmedlen till 250,1 mnkr. Pensionsmedlen förvaltas enligt tabell nedan. Konsolideringsgraden, det vill säga kommunens avsatta pensionsmedel, täcker 96,3 % av det totala pensionsåtagandet. Skillnaden mellan skuld och avsättning, 29,4 mnkr, har återlånats i verksamheten.

Ängelholms Stadshuskoncernens tjänstemän omfattas av ITP 1 eller ITP 2, ITP 1 är premiebestämd och ITP 2 är förmånsbestämd. Ängelholms Stadshuskoncernens kollektivanställda omfattas av den premiebestämda avtalspensionen SAF-LO. Pensionskostnaderna betalas löpande och bolaget har inga pensionsskulder.

Kommunen har valt en försäkringslösning för huvuddelen av intjänade pensionsförmåner efter 1998 som annars skulle ha redovisats under posten ”Avsatt till pensioner”. Detta innebär att kommunen årligen betalar en avgift till vald pensionsadministratör (för närvarande KPA Pension) som motsvarar det årets beräknade intjänade pensionsförmåner. Därmed byggs inte någon ny skuld upp.

Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar

Enligt finanspolicyn ska förvaltningen av pensionsmedel placeras med tillfredställande riskspridning och betryggande säkerhet för att ge en långsiktigt god avkastning. Kommunen har placeringar i tre aktiefonder och två räntefonder. Marknadsvärdet på aktiefonderna i förvaltningen har under året ökat med 17,9 %, att jämföra med en nedgång på 11,3% föregående år. Totalt har värdet på portföljen ökat med 9,7%.

Under 2015 gjorde kommunen en särskild medlemsinsats på 26,5 mnkr till Kommuninvest i syfte att stärka bolagets finansiella ställning. Dessa medel har tagits från pensionsmedelskapitalet. Genom inbetalningen får kommunen möjlighet att intäktsföra den årliga återbäringen och räntan på insatskapitalet.

Enligt finanspolicyn får finansiella placeringar göras såväl i räntebärande värdepapper som i aktier. Andelen aktier får dock uppgå till maximalt 60 % av portföljens värde. Per den 31 december 2023 bestod kommunens finansiella placeringar till 55,6 % (49,5 %) av aktier och till resterande del av räntebärande värdepapper.

Skriv tabellbeskrivning här

Upplysning avseende egna förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde

 

 

mnkr

2022

2023

Intern utlåning inom koncernbolag och VA-verksamhet

74,0

63,0

Insatskapital Kommuninvest

26,5

26,5

Aktiefonder

117,6

139,0

Räntefonder

19,3

20,6

Koncernkonto, övrigt

0,0

1,0

Totala pensionsmedel

237,4

250,1

Hållbarhet i Ängelholm

Inom Ängelholms kommun samordnas det strategiska arbetet med hållbarhetsfrågor av Hållbarhetsenheten men det är i samverkan med kommunens alla verksamheter och externa samarbetspartners som vi tillsammans skapar förändring och ett hållbart Ängelholm.

Under 2023 har Ängelholms kommun tillsammans med Ängelholms näringsliv lanserat ett Hållbarhetsavtal för företag i kommunen. Avtalet innebär att företagen skriver under en avsiktsförklaring för att aktivt arbeta för ett hållbart Ängelholm. Målet är att tillsammans driva hållbarhetsarbetet framåt och komma längre genom att dela kunskap och goda exempel om hur man arbetar hållbart.

Genom samarbete mellan hållbarhetsstrateger i Helsingborgs stad, kommunens hållbarhetsenhet samt inköps- och upphandlingsenhet ställdes under 2023 miljökrav i 26 av 80 upphandlingar och uppföljning av miljökrav gjordes på 25 avtal inom 11 avtalsområden. Förutom att ställa miljökrav i samband med upphandling har det under året startat upp ett arbete både kring hur miljökrav kan ställas i upphandling av bygg- och anläggningsprojekt samt att utreda hur återbruket av bygg- och anläggningsmaterial kan öka. Även ett förslag till nya riktlinjer för inköp av fordon har tagits fram.

Folkhälsa och social hållbarhet

Inom området Folkhälsa har det under hösten arbetats fram en gemensam lägesbild för det brottsförebyggande- och ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar) som ett första steg till en åtgärdsplan som kommer beslutas under våren 2024. Som en del av arbetet för psykisk hälsa har en guide tagits fram där drabbade och anhöriga kan få råd och stöd kring olika hjälpinsatser, denna planeras att lanseras och tillgängliggöras under våren 2024. I samverkan med Ungdomsgruppen har kommunen genomfört utbildningsinsatser för föräldrar kopplat till narkotika och tryggt föräldraskap och det har även arrangerats en föreläsning med BRIS (barns rätt i samhället) på temat Barn, unga och nätet.

Under året har en kartläggning av kommunens samverkan med civilsamhället genomförts och ett internt nätverk för att säkra och stärka detta samarbete har startat. Samtliga chefer inom Ängelholms kommun erbjöds föreläsning inom barnrätt under hösten och tillsammans med planenheten ska hållbarhetsenheten arbeta in barnperspektivet i planprogrammet för Fridhem. Ungdomsfullmäktige har under året träffat kommunstyrelsens presidium regelbundet, talat inför kommunfullmäktige och även samarbetat med två politiska beredningar.

Natur

Den biologiska mångfalden är hotad och för att bevara den behövs både naturreservat där hotade arter kan leva och mer grönska och naturhänsyn i staden och vardagslandskapet. I arbetet med att öka andelen skyddad natur har ett nytt naturreservat inrättats, Hjärnarps prästaskog, och utifrån den kommunövergripande kartläggning av naturvärden som genomfördes 2022 har nya lämpliga områden för exempelvis naturreservat och naturvårdsanpassad grönyteskötsel tagits fram. Kommunens arbete med fler urbana ängar som ger plats för vilda bin och andra insekter har fortsatt, liksom bekämpning och informationskampanjer av invasiva arter. Genom flytten av den stora eken i Stationsområdet belyser vi värdet av att bevara träd i staden.

Miljö och klimat

Enligt den geografiska kommunens koldioxidbudget måste utsläppen minska med minst 12,4% per år för att ligga i linje med Parisavtalets temperaturmål. I dagsläget minskar utsläppen, men för långsamt och fortsätter samma utsläppsnivå som idag är budgeten förbrukad i början av 2031.

Under 2023 påbörjades ett projekt för att kartlägga lämpliga platser för etablering av laddstolpar på kommunal mark samt att ta fram ett tillvägagångssätt för att erbjuda denna mark till externa aktörer för att etablera laddinfrastruktur. Samtidigt har också arbetet med hållbart byggande fortsatt i samband med projekten Stationsområdet, nya stadshuset, utveckling av Södra Sjukhusområdet, Fridhem med flera. Kommunen har under året arbetat tillsammans med de kommunala fastighetsbolagen för att utreda hur vi kan arbeta mer med hållbara materialval, laddinfrastruktur och cirkulära system. I arbetet med förlängningen av Järnvägsgatan har även kommunens första klimatkalkyl i anläggningsprojekt tagits fram.

Ängelholms kommun har beviljats medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att uppföra en vall vid Flygaretunneln samt en pumpstation för att skydda Havsbaden mot översvämningar. För att minska erosion längs stranden har strandstaket satts upp på sträckan Råbocka till Klitterhus. Kommunen har också deltagit i en studiecirkel om klimatanpassningsplan tillsammans med fem andra kommuner samt tagit fram en kommunövergripande värmestresskartering för sårbara verksamheter.

Vatten

Under året har projektet med att skapa våtmarker färdigställt två sammanhängande våtmarker i Spannarp (totalt våtmarksområde 7,8 ha och total vattenyta 3,1 ha), utrett möjligheten för olika typer av vattenåtgärder i Skörpabäcken samt identifierat fler möjliga vattenåtgärder på nya platser i kommunen. Åtgärder för vatten gynnar biologisk mångfald både för arter direkt knutna till vattenmiljöer och för arter knutna till landmiljöer. Dagvattenutsläpp från urbana miljöer påverkar den ekologiska statusen i vattendragen eftersom dagvatten innehåller en mängd miljöförstörande föroreningar som når våra vattendrag och till slut rinner ut i Skälderviken. EU:s vattendirektiv ställer krav om att den ekologiska statusen i våra vattendrag ska klassas som god. I dagsläget har vattendragen klassats med måttlig till otillfredsställande status. För att fortsätta utveckla arbetet i både Vegeå och Rönneå vattenråd föreslås att medlemskommunerna har en gemensam åtgärdssamordnare med syfte att effektivisera och systematisera vattenrådens konkreta åtgärdsarbete med vatten samt att ge arbete en bättre kontinuitet.

Skriv tabellbeskrivning här

Miljönyckeltal

2020

2021

2022

2023

Invånare som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra, andel (U01405)

-

72,5 %

76,7 %

-

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (U01413)

-

29 %

31 %

-

Skyddad natur, totalt, andel (N85054)

0,8 %

0,8 %

0,9 %

-

Koldioxidutsläpp geografiska kommunen, förändring (Kommunens koldioxidbudget)

-6,7 %

-3,5 %

-

-

Vattendrag med ”god ekologisk status”, andel (N85052)

5,3 %

5,3 %

4,8 %

-

Placering ranking miljö (Aktuell Hållbarhets kommunranking)

152

126

58

62

Placering ranking klimatanpassning (IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkrings kommunranking)

-

3

-

31

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023