Not 3 - Not 35

Not 3 - Not 35

Not 3 Verksamhetens intäkter

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Försäljningsintäkter

32,6

52,8

11,8

11,6

Taxor och avgifter

236,9

274,2

236,9

221,7

Hyror och arrenden*

340,0

268,1

72,6

72,6

Bidrag och kostnadsersättningar från staten

190,0

180,9

190,0

176,2

EU-bidrag

0,5

0,8

0,5

0,8

Övriga bidrag

92,4

79,4

78,4

79,4

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

202,7

151,7

128,6

110,5

Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter

10,1

80,6

10,1

80,6

Realisationsvinster på materiella och immateriella anläggningstillgångar

0,8

12,5

0,8

7,1

Övriga verksamhetsintäkter

127,3

63,2

87,3

74,8

Summa verksamhetens intäkter

1233,4

1164,0

817,0

835,2

Ytterligare upplysningar om periodisering av förutbetalda intäkter finns i not 25.

 

 

 

 

 

Not 4 Verksamhetens kostnader

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Personalkostnader exklusive pensionskostnader

-1 980,9

-1 832,0

-1 887,9

-1 750,9

Pensionskostnader

-229,0

-108,8

-223,8

-103,7

Lämnade bidrag

-99,3

-119,3

-99,3

-119,3

Köp av verksamhet

-708,6

-754,4

-628,0

-582,1

Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader

-270,0

-181,2

-111,2

-86,6

Inköp av material och varor

-82,5

-16,8

-39,6

-42,1

Inköp av tjänster

-118,2

-124,2

-83,6

-102,3

Realisationsförluster och utrangeringar

-10,1

-12,2

-

-

Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter

-0,4

-

-0,4

-

Bolagsskatt

-9,7

-10,4

-

-

Övriga verksamhetskostnader

-329,5

-323,0

-386,6

-388,9

Summa verksamhetens kostnader

-3 838,3

-3 482,3

-3 460,4

-3 175,8

 

Not 5 Av- och nedskrivningar

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Avskrivning immateriella tillgångar

-3,5

-2,6

-3,4

-2,6

Avskrivning byggnader och anläggningar

-198,4

-200,6

-62,7

-64,3

Avskrivning maskiner och inventarier

-31,5

-29,4

-26,3

-28,1

Nedskrivning/återföring byggnader och anläggningar

-17,2

-17,2

-195,9

-198,5

Summa av- och nedskrivningar

-250,6

-249,9

-288,2

-293,6

 

Not 6 Skatteintäkter

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Preliminär kommunalskatt

2 273,1

2 123,8

2 273,1

2 123,8

Preliminär slutavräkning innevarande år

34,8

51,0

34,8

51,0

Slutavräkningsdifferens föregående år

11,3

13,7

11,3

13,7

Summa skatteintäkter

2 319,2

2 188,5

2 319,2

2 188,5

 

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Inkomstutjämning

405,6

366,4

405,6

366,4

Kostnadsutjämning

6,1

1,7

6,1

1,7

Regleringsbidrag/avgift

103,2

120,2

103,2

120,2

Kommunal fastighetsavgift

103,9

99,2

103,9

99,2

Bidrag/avgift för LSS-utjämning

-9,0

-4,6

-9,0

-4,6

Övriga generella bidrag från staten

18,3

8,7

18,3

8,7

Summa generella statsbidrag och utjämning

628,1

591,6

628,1

591,6

 

Not 8 Finansiella intäkter

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Utdelningar från koncernföretag

-

-

9,2

7,2

Utdelningar på aktier och andelar

-

3,1

-

-

Orealiserad värdestegring på finansiella instrument

-

-

22,7

-

Ränteintäkter

36,4

5,4

52,2

10,9

Borgensavgifter

-

-

12,9

11,3

Övriga finansiella intäkter

17,6

0,7

11,2

0,0

Summa finansiella intäkter

54,0

9,3

108,2

29,5

 

Not 9 Finansiella kostnader

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Räntekostnader

-81,8

-46,8

-79,1

-45,2

Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar

-2,5

-0,6

-2,5

-0,6

Förlust vid försäljning av finansiella instrument

1,9

-4,4

-

-4,4

Orealiserad värdeminskning finansiella instrument

-

-18,4

-2,3

-18,4

Övriga finansiella kostnader

-0,8

-0,5

-0,4

-0,5

Summa finansiella kostnader

-83,2

-70,7

-84,3

-69,1

Genomsnittlig upplåningsränta efter räntesäkring

1,7%

1,0%

0,9%

0,5%

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar avser ÄFAB.

 

Not 11 Immateriella tillgångar

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärde

2,1

2,1

2,1

2,1

Inköp

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående anskaffningsvärde

2,1

2,1

2,1

2,1

Ingående ack. avskrivningar

-1,8

-1,4

-1,8

-1,4

Årets avskrivningar

-0,3

-0,4

-0,3

-0,4

Utgående ack. avskrivningar

-2,1

-1,8

-2,1

-1,8

Utgående ack. nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående redovisat värde

0,0

0,3

0,0

0,3

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod

1,1

1,8

1,1

1,8

 

 

 

 

 

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärde

16,4

9,6

16,4

9,6

Inköp

1,1

6,8

1,1

6,8

Utgående anskaffningsvärde

17,5

16,4

17,5

16,4

Ingående ack. avskrivningar

-7,0

-4,8

-7,0

-4,8

Årets avskrivningar

-3,1

-2,2

-3,1

-2,2

Utgående ack. avskrivningar

-10,1

-7,0

-10,1

-7,0

Ingående ack. nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående ack. nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående redovisat värde

7,4

9,4

7,4

9,4

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod

3,4

5,3

3,4

5,3

 

 

 

 

 

Immateriella tillgångar

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärde

18,5

11,7

18,5

11,7

Inköp

1,1

6,8

1,1

6,8

Försäljningar

-

-

-

-

Överföringar

-

-

-

-

 

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Markreserv och tomtmark

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärde

498,2

485,7

201,4

194,6

Inköp

0,0

13,6

0,0

6,8

Utrangeringar

0,0

-1,1

-

-

Överföringar

46,3

-

-

-

Utgående redovisat värde

544,5

498,2

201,4

201,4

 

 

 

 

 

Verksamhetsfastighet

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärde

4297,7

4098,2

1820,2

1970,5

Justeringar i ingående balans, förändrad bedömning finansiell leasing

-

-390,5

-

-390,5

Inköp

23,2

768,2

3,6

2,3

Försäljningar

-

-

0,0

-

Redovisat värde av avyttring och utrangerade anläggningstillgångar

-10,1

-14,9

0,0

-2,7

Överföringar

7,3

0,0

0,0

0,0

Verksamhetsfastigheter finansiell Leasing

5,1

429,8

377,2

447,0

Avskrivningar verksamhetsfastigheter finansiell leasing

-22,5

-454,6

-195,9

-198,5

Avskrivningar verksamhetsfastigheter

-144,1

-138,4

-9,0

-7,9

Ingående nedskrivningar

-

-35,2

-

-

Återförda nedskrivningar

-

3,9

-

-

Överföringar nedskrivningar

-

31,4

-

-

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-

0,0

-

-

Redovisat värde vid årets slut

4156,6

4297,7

1996,1

1820,2

 

 

 

 

 

VA-anläggningar

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärde

1087,7

988,0

1087,7

988,0

Inköp

41,8

97,3

41,8

97,3

Utrangeringar

-7,7

-

-7,7

-

Överföringar

71,1

2,5

71,1

2,5

Utgående anskaffningsvärde

1192,9

1087,7

1192,9

1087,7

Ingående ack. avskrivningar

-257

-231,7

-257,0

-231,7

Årets avskrivningar

-27,3

-25,3

-27,3

-25,3

Utgående ack. avskrivningar

-284,3

-257,0

-284,3

-257,0

Utgående redovisat värde

908,6

830,7

908,6

830,7

 

 

 

 

 

Publika fastigheter

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärde

891,7

748,4

891,7

748,4

Inköp

63,9

145,3

63,9

144,7

Utrangeringar

-

-1,6

-

-1,6

Överföringar

82,3

0,1

82,3

0,1

Utgående anskaffningsvärde

1037,9

892,3

1037,9

891,7

Ingående ack. avskrivningar

-193,7

-171,1

-193,7

-171,1

Utrangeringar

-

0,2

-

0,2

Årets avskrivningar

-25,4

-22,8

-25,4

-22,8

Utgående ack. avskrivningar

-219,1

-193,7

-219,1

-193,7

Utgående redovisat värde

818,7

698,5

818,7

697,9

 

 

 

 

 

Fastigheter för annan verksamhet

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärde

2,1

5,8

2,1

5,8

Försäljningar

-

-3,7

-

-3,7

Överföringar

3,5

-

3,5

-

Utgående anskaffningsvärde

5,6

2,1

5,6

2,1

Ingående ack. avskrivningar

-0,9

-3,5

-0,9

-3,5

Utrangeringar

-

2,8

-

2,8

Avskrivningar

-0,1

-0,2

-0,1

-0,2

Utgående ack. avskrivningar

-1,0

-0,9

-1,0

-0,9

Utgående redovisat värde

4,5

1,2

4,5

1,2

 

 

 

 

 

Övriga fastigheter

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärde

1,9

2,2

1,9

2,2

Utrangeringar

-

-0,3

-

-0,3

Utgående anskaffningsvärde

1,9

1,9

1,9

1,9

Ingående ack. avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående ack. avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående redovisat värde

1,9

1,9

1,9

1,9

 

 

 

 

 

Pågående exploatering

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärde

16,0

107,4

16,0

107,4

Inköp

7,6

-

7,6

-

Överföringar

2,4

-91,4

2,4

-91,4

Utrangeringar

-0,6

-

-0,6

-

Utgående redovisat värde

25,3

16,0

25,3

16,0

 

 

 

 

 

Pågående ny, till och ombyggnad

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärde

215,8

830,5

128,1

148,5

Inköp

365,36

-576,4

80,1

16,9

Överföringar

-211,3

-4,1

-145,2

-3,2

Utrangeringar

-1,2

-34,2

-1,2

-34,2

Utgående redovisat värde

368,7

215,8

61,8

128,1

 

 

 

 

 

Totalt utgående redovisat värde

6 828,9

6 560,1

4018,5

3697,4

 

 

 

 

 

Därav finansiell leasing

393,3

410,1

1868,4

1686,4

 

 

 

 

 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod

38,0

16,4

34,2

14,8

 

Not 13 Maskiner och inventarier

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Ingående anskaffningsvärde

417,9

382,6

296,1

260,2

Inköp

56,9

44,4

43,0

40,7

Försäljningar

-2,4

-3,3

-0,9

-2,7

Utrangeringar

-10,3

-5,8

-

-2,1

Överföringar

1,1

-

1,0

-

Utgående anskaffningsvärde

463,1

417,9

339,2

296,1

Ingående ack. avskrivningar

-273,6

-248,0

-167,0

-142,4

Försäljningar

1,7

3,0

0,8

2,5

Utrangeringar

10,9

5,5

-

1,8

Årets avskrivningar

-32,4

-34,1

-27,1

-28,9

Utgående ack. avskrivningar

-293,3

-273,6

-193,3

-167,0

Utgående redovisat värde

169,8

144,3

145,9

129,2

Därav finansiell leasing

0,0

-17,2

-178,6

-198,5

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod

5,9

5,1

6,4

5,4

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

 

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Aktier och andelar kommunkoncernföretag mm

 

 

 

 

Stadshus AB

 

 

613,1

612,8

Ängelholms Flygplats Holding AB

 

 

0,9

2,8

Sydvatten AB

26,0

26,0

26,0

26,0

Arenabolaget i Ängelholm AB

24,4

24,4

24,4

24,4

NV Skånes Renhållnings AB (NSR)

0,8

0,8

0,8

0,8

Ängelholms Näringsliv AB

0,1

0,1

0,1

0,1

Andelskapital - HSB NV Skåne Ekonomisk förening

0,0

0,0

0,0

0,0

Kommunsamköp AB

0,0

0,0

0,0

0,0

Södra Skogsägarna ekonomisk förening

0,0

0,0

0,0

0,0

Inera AB

0,0

0,0

0,0

0,0

Insatskapital Kommuninvest ekonomisk förening

39,7

35,7

39,7

35,7

Summa aktier och andelar kommunkoncernföretag mm

91,1

87,1

705,2

702,7

 

 

 

 

 

Långfristig utlåning

 

 Ängelholmshem

 

 

1 140,0

540,0

Ängelholmslokaler

 

 

400,0

100,0

Övriga långfristiga fordringar

37,5

34,2

-

-

Summa långfristig utlåning

37,5

34,2

1 540,0

640,0

Bostadsrätter

2,1

2,5

2,0

2,4

Summa finansiella anläggningstillgångar

130,7

123,8

2 247,2

1 345,1

 

Not 15 Bidrag till infrastruktur

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Bidrag till pågatågsstation Barkåkra

 

 

 

 

Totalt bidrag

30,5

30,5

30,5

30,5

Ackumulerad upplösning

-8,5

-7,3

-8,5

-7,3

Varav årets upplösning

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

Summa bidrag till infrastruktur

22,0

23,2

22,0

23,2

Bidrag avseende Pågatågsstation i Barkåkra, löses upp på 25 år med årliga enhetliga belopp.

 

Not 16 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Lager skyddsutrustning

6,9

2,4

5,2

0,6

Intraprenad förråd

2,4

2,4

2,4

2,4

Tomter för försäljning

5,3

2,8

5,3

2,8

Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter

14,6

7,6

13,0

5,9

 

Not 17 Fordringar

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Kundfordringar

31,8

30,4

24,0

21,3

Kommunalskattefordringar

190,8

200,6

190,8

200,6

Övriga kortfristiga fordringar

77,9

178,6

29,6

140,8

Upplupna riktade statsbidrag och kostnadsersättningar

 

 

8,9

8,7

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

170,4

144,4

148,9

128,1

Summa fordringar

470,9

554,0

402,2

499,5

 

Not 18 Kortfristiga placeringar

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Aktier och andelar

 

 

 

 

SHB Depå

57,3

57,3

57,3

57,3

DNB Depå

2,9

2,9

2,9

2,9

SPP Obligationsfond

10,2

10,2

10,2

10,2

SPP Grön Obligationsfond

10,2

10,2

10,2

10,2

SPP Sverige Plus

16,0

16,0

16,0

16,0

Anskaffningsvärde vid årets slut

96,6

96,6

96,6

96,6

Orealiserad värdereglering vid årets slut

62,9

40,3

62,9

40,3

Summa kortfristiga placeringar

159,6

136,9

159,6

136,9

 

Not 19 Kassa och bank

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Bank

643,4

783,4

490,8

579,1

Summa kassa och bank

643,4

783,4

490,8

579,1

 

Not 20 - Förändring eget kapital kommunen

 

 

 

 

mnkr

Årets resultat

Resultat-utjämnings-reserv

Övrigt eget kapital

Summa eget kapital

Utgående balans enligt 2022 års årsredovisning

106,3

235,4

2 034,8

2 376,5

Justeringar ändrade redovisningsprinciper

 

 

 

0,0

Dispositioner föregående års resultat

-106,3

 

106,3

0,0

Årets resultat

39,5

 

 

39,5

Belopp vid årets utgång

39,5

235,4

2 141,1

2 416,0

VA-verksamheten redovisar ett underskott på -4 868 837,84 kr, som belastar kommunens resultat och särredovisas i Eget kapital till dess att skulden är reglerad. Enligt treårsregeln bör -4 868 837,84 mnkr återställas senast bokslutsåret 2027.

 

Not 21 Eget kapital

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning

2 417,8

2 289,3

2 376,5

2 284,0

Årets resultat

63,0

150,5

39,5

106,3

Justeringar i eget kapital

0,3

-22,0

 

-13,8

Utgående eget kapital

2 481,1

2 417,8

2 416,0

2 376,5

 

 

 

 

 

därav Resultatutjämningsreserv

 

 

235,4

235,4

På grund av ändrad redovisningsprincip för de externa förhyrningar som klassificeras som finansiella anläggningstillgångar har ingående balanserat resultat i kommunen justerats med totalt 13 873 733 kr år 2022.

 

Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt

32,2

30,6

32,2

30,6

Nyintjänad pension

2,9

 

2,9

 

Årets utbetalningar

-1,8

-1,5

-1,8

-1,5

Ränte - och basbeloppsuppräkning

2,5

0,5

2,5

0,5

Intjänad PA-KL

 

2,4

 

2,4

Övrig post

0,2

0,2

0,2

0,2

Summa avsatt till pensioner inkl löneskatt

36,0

32,2

36,0

32,2

 

Not 23 Långfristiga skulder

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Långfristiga lån, kommunen

465,0

600,0

465,0

600,0

Lån för vidareutlåning - koncernbank

 

 

1540,0

640,0

Långfristig leasingskuld

393,3

410,1

1868,4

1686,4

Checkräkningskredit VA

320,4

215,4

320,4

215,4

Långfristiga skulder, kommunala bolag

3634,4

3613,2

 

 

Summa långfristiga lån

4813,1

4 838,8

4193,9

3 141,8

 

 

 

 

 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

 

 

 

 

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde

86,6

99,6

86,6

99,6

Nya investeringsbidrag under året

10,0

14,4

10,0

14,4

Reultatförda investeringsbidrag

-3,7

-27,5

-3,7

-27,5

Summa förutbetalda investeringsbidrag

92,9

86,6

92,9

86,6

Återstående antal år (vägt snitt)

38,0

29,2

38,0

29,2

 

 

 

 

 

Förutbetalda anslutningsavgifter VA, ingående värde

104,9

97,4

104,9

97,4

Nya anslutningsavgifter under året

7,0

10,1

7,0

10,1

Resultatförda avgifter

-2,8

-2,6

-2,8

-2,6

Summa förutbetalda anslutningsavgifter

109,1

104,9

109,1

104,9

Återstående antal år (vägt snitt)

40,2

41,8

40,2

41,8

 

 

 

 

 

Förutbetalda gatukostnadsersättningar, ingående värde

2,5

2,5

2,5

2,5

Summa förutbetalda gatukostnadsersättningar

2,5

2,5

2,5

2,5

Summa förutbetalda intäkter

204,4

193,9

204,4

193,9

 

 

 

 

 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

5017,5

5 032,7

4398,3

3 335,8

 

 

 

 

 

Förfallotid på upplåning

 

 

 

 

Andel som förfaller inom 1 år (%)

17,8%

24,8%

36,6%

20,6%

Andel lån på mellan 0-2 år (%)

35,4%

45,3%

63,4%

41,9%

Andel lån på 2 år och uppåt (%)

64,6%

54,7%

36,6%

58,1%

Genomsnittlig återstående löptid (år)

2,3

2,4

1,3

2,2

 

 

 

 

 

Övriga uppgifter kring låneskuld

 

 

 

 

Genomsnittsränta inkl. ränteswappar (%)

1,7

1,3

0,9

0,9

Ränteförändring +/- 1% (mnkr)

40,8

42,1

20,1

33,4

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktförs linjärt under den period över vilken de tillgångar som finansierat med hjälp av investeringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av.

 

Not 24 Leasing

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Lös egendom

 

 

 

 

Operationell leasing

 

 

 

 

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

 

 

 

 

Inom 1 år

23,0

21,6

23,0

21,6

Senare än 1 år men inom 5 år

14,8

16,2

14,8

16,2

Senare än 5 år

0,0

0

0,0

0,0

SUMMA

37,8

37,8

37,8

37,8

 

 

 

 

 

Fast egendom

 

 

 

 

Operationell leasing

 

 

 

 

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

 

 

 

 

Inom 1 år

24,9

14,3

24,9

14,3

Senare än 1 år men inom 5 år

42,2

26,6

42,2

26,6

Senare än 5 år

0,0

5,6

0,0

5,6

SUMMA

67,1

46,5

67,1

46,5

 

 

 

 

 

Fast egendom

 

 

 

 

Finansiell leasing

 

 

 

 

Totala minimileaseavgifter

393,3

440,5

505,4

564,8

Framtida finansiella kostnader

27,3

-30,4

33,9

-37,6

Nuvärdet av minimileaseavgifterna

420,6

410,1

539,3

527,2

 

 

 

 

 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

 

 

 

 

Inom 1 år

16,9

16,8

21,9

21,8

Senare än 1 år men inom 5 år

69,4

68,8

89,6

88,9

Senare än 5 år

307,0

324,6

393,8

416,5

SUMMA

393,3

410,2

505,4

527,2

I kommunen är de framtida finansiella kostnaderna samt nuvärdet av minimileaseavgifterna beräknade på de externa förhyrningar och hyresavtal med Ängelholmshem som klassas som finansiell leasing. De verksamhetslokaler som kommunen hyr av Ängelholmslokaler ingår inte i tabellen.

Not 25 Kortfristiga skulder

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Leverantörsskulder

376,0

286,4

266,4

272,7

Personalens skatter, avgifter och avdrag

30,2

29,2

27,5

26,9

Arbetsgivaravgifter

46,7

44,9

46,7

43,0

Övriga kortfristiga skulder

8,7

19,3

0,9

0,9

Upplupna kostnader

260,5

296,9

234,2

281,0

därav upplupna löner

18,4

14,2

18,0

13,9

därav semesterlöneskuld

88,7

86,9

84,4

82,6

därav sociala avgifter

37,4

34,9

35,9

33,5

därav pensioner, avgiftsbestämnd del

-6,9

-5,6

-6,9

-5,8

därav löneskatt pensioner

32,5

10,1

32,4

9,8

därav räntekostnader

14,6

8,7

6,6

2,4

Förutbetalda intäkter

101,3

123,0

18,9

25,0

därav förutbetalda VA-avgifter

0,0

7,2

0,0

7,2

Förutbetalda generella statsbidrag

32,3

0,0

32,3

0,0

Förutbetalda riktade statsbidrag och kostnadsersättningar

29,3

32,3

29,3

32,3

Summa kortfristiga skulder

885,0

832,1

656,2

681,7

 

Not 26 Ansvarsförbindelse för pensioner och liknande förpliktelser

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inkl. löneskatt

344,7

363,8

344,7

363,8

Ränte- och basbeloppsuppräkning

30,4

9,9

30,4

9,9

Årets utbetalningar

-27,5

-26,9

-27,5

-26,9

Övrig post

3,9

-2,1

3,9

-2,1

Ansvarsförbindelse pensioner intjänade före 1998

351,5

344,7

351,5

344,7

 

 

 

 

 

Övriga upplysningar om pensioner

 

 

 

 

Antal visstidsförordnanden

 

 

 

 

Politiker

2

2

2

2

Tjänstemän

21

23

21

23

 

 

 

 

 

Aktualiseringsgrad (%)

98,0

98,0

98,0

98,0

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se not 1.

 

Not 27 Övriga ansvarsförbindelser

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Borgensåtagande kommunala bolag

 

 

 

 

AB Ängelholmslokaler

 

 

1 080,0

1 280,0

AB Ängelholmshem

 

 

990,0

1 659,9

Summa koncernföretag

 

 

2 070,0

2 939,9

 

 

 

 

 

Övriga borgensförbindelser

 

 

 

 

Ängelholms Flygplats AB

8,0

8,0

8,0

8,0

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)

13,6

22,8

13,6

22,8

Sydvatten

128,5

113,7

128,5

113,7

Övriga förpliktelser

 

 

 

 

Egna hem och småhus (förlustansvar)

 

 

 

 

Föreningar

 

 

 

 

Idrottsföreningar/anläggningar

34,3

26,7

34,3

26,7

Övriga föreningar

8,1

0,0

8,1

0,0

Totalt övriga föreningar

192,5

171,2

192,5

171,2

Summa övriga ansvarsförbindelser

192,5

171,2

2 262,5

3 111,1

Ängelholms kommun har i juni 2015 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.

Samtliga 295 kommuner och regioner som per 2023-12-31 var medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest Ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ängelholms kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2023-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 562 022 704 021 kronor och totala tillgångar till 562 022 704 021 kronor. Ängelholms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 216 120 722 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 4 302 731 415 kronor.

Not 30 Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Kostnader för räkenskapsrevision

 

 

 

 

Sakkunnigt biträde

 

 

 

 

Förtroendevalda revisorer

 

 

 

 

Auktoriserade revisorer (bolagsrevision)

1,1

1,0

0,2

0,2

Total kostnad för räkenskapsrevision

1,1

1,0

0,2

0,2

Kostnad för övrig revision

 

 

 

 

Skatterådgivning och övrig rådgivning

0,8

0,2

-

-

Sakkunnigt biträde

-

-

0,2

0,5

Total kostnad för övrig revision

0,8

0,2

0,2

0,5

Total kostnad för revision

1,8

1,2

0,5

0,7

 

 

 

 

 

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning.

 

 

 

 

 

Not 31 Justering för ej likviditetspåverkande poster

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Avskrivningar

250,6

249,9

288,2

288,1

Nedskrivningar

1,9

-

1,9

-

Utrangeringar

10,9

52,6

0,8

42,5

Upplösning av bidrag till infrastruktur

1,2

1,2

1,2

1,2

Övriga ej likvitetspåverkande poster

-49,1

8,6

-37,7

8,6

Summa ej likviditetspåverkande poster

215,5

312,3

254,3

340,4

 

Not 32 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Utbetalning av avsättningar för pensioner

3,7

1,6

3,7

1,6

Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur)

0,1

-0,1

0,1

-0,1

Övriga likviditets påverkande poster

-

-6,3

-

1,5

Summa övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten

3,8

-4,8

3,8

3,1

 

Not 33 Poster som redovisas i annan sektion

 

 

 

 

mnkr

Kommunkoncernen

Kommunen

 

2023

2022

2023

2022

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar

-11,4

-12,5

-8,6

-7,1

Realisationsresultat vid försäljning av kortfristiga placeringar

-

-4,4

-

-4,4

Summa poster som redovisas i annan sektion

-11,4

-16,9

-8,6

-11,5

 

Not 34 Upplysning om upprättad särredovisning

Särredovisning har upprättats för VA-verksamheten i kommunen enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Särredovisning (Årsrapport Vatten och avlopp Ängelholms kommun) finns tillgänglig hos Ängelholms kommun, telefonnummer 0431-87 000 och på kommunens hemsida.

 

Not 35 Koncerninterna förhållanden

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag, tillskott och utdelningar

 

 

 

 

 

 

 

mnkr

Ägd andel

Ägartillskott

Koncernbidrag

Utdelning

 

 

Givna

Mottagna

Givna

Mottagna

Givna

Mottagna

Ängelholms kommun

 

 

 

 

 

 

9,2

- Ängelholms Stadshus AB

100%

 

 

 

 

 

 

- AB Ängelholmshem

99,99%

 

 

 

 

9,2

 

- AB Ängelholmslokaler

99,99%

 

 

 

 

 

 

- AB Ängelholms fastighetsstruktur

99,99%

 

 

 

 

 

 

- AB NSR

16,00%

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader, intäkter, räntor fordringar och skulder

 

 

 

 

 

 

 

 


Ägd andel

Försäljning

Lån

Räntor och borgensavg.

Borgen

mnkr

 

Köpare

Säljare

Givare

Mottagare

Intäkt

Kostnad

Givare

Ängelholms kommun

 

266,0

18,9

1540,0

 

 

51,0

 

- AB Ängelholm Stadshus

100%

 

 

 

1140,0

38,1

 

 

- AB Ängelholmshem

99,99%

9,2

19,7

 

 

 

 

 

- AB Ängelholmslokaler

99,99%

9,6

246,1

 

400,0

12,9

 

 

- AB Ängelholms fastighetsstruktur

99,99%

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023