Uppgiftskommitténs förslag till nytt kulturhus

Behovet av ett kulturhus i Ängelholms kommun har sedan 2008 adresserats på olika sätt, då de lokaler som finns att tillgå i kommunen idag inte möter de behov som finns från kulturskola, föreningsliv och det fria kulturlivet. För att arbeta kring frågan på ett annat sätt än tidigare sattes en uppgiftskommitté samman för att ta fram ett nytt förslag.

Sammanfattning

Uppgiftskommittén är en arbetsmetod som till stor del är inspirerad av hur Gentofte kommuns Opgaveudvalg genomförs, med några anpassningar utifrån Ängelholms kommuns förutsättningar. Syftet med uppgiftskommittén är att stärka samarbetet mellan lokala politiker och medborgare och säkerställa optimala förutsättningar för en innovativ och resurseffektiv utveckling. Den grundläggande idén bakom upplägget är att medborgare och politiker ska lösa ämnet för uppgiftskommittén genom att arbeta intensivt tillsammans under en kortare tidsperiod på ett begränsat antal träffar. Träffarna ska vara effektiva och kreativa och fånga upp de olika deltagarnas tankar och erfarenheter utifrån deras identifierade expertisområden. Denna första uppgiftskommitté har bestått av elva invånare med kulturbakgrund och fem politiker. Kommittén har träffats sju gånger samt genomfört ett studiebesök under perioden 10 november 2022 till 15 maj 2023.

Det förslag som uppgiftskommittén arbetat fram innehåller en vision för kulturhuset och tankar kring innehåll, lokalisering, byggnadens utformning och drift. Visionen som kommittén tagit fram kan sammanfattas med sex värdeord: välkomnande, ett vardagsrum för Ängelholmarna, flexibelt, mötesplats, tillgänglighet och generationsöverskridande. Dessa värdeord önskar kommittén ska genomsyra alla aspekter av kulturhuset. Kommitténs förslag betonar även vikten av kulturskolans plats i kulturhuset. Kulturskolan har idag undermåliga lokaler för sin verksamhet och behovet av nya lokaler är akut. Att kulturskolans behov möts är därför en given förutsättning för ett kulturhus i Ängelholm.

En röd tråd genom uppgiftskommitténs arbete har varit att det är innehållet i kulturhuset som är det viktigaste. Kulturhuset ska uppfylla de behov som finns idag för kulturskolan och kulturlivet i stort i Ängelholm samtidigt som det tar höjd även för framtida behov som ligger till exempel 10-15 år framåt i tiden. Kulturhuset behöver bestå av ändamålsenliga ytor för skapande av, deltagande i och konsumerande av kultur så det blir en plats där amatörer så väl som proffs kan ta plats utifrån sina förutsättningar. Kulturhuset ska ha kapacitet att ta emot en bred variation av arrangemang. För att kunna ge plats åt denna bredd av arrangemang krävs olika typer av ytor som möjliggör allt ifrån utställningar, föreställningar och skapande till socialt umgänge, förvaring och transport av instrument med mera. En övergripande tanke som kommittén lyft gällande ytor och rum är att flexibilitet är mycket viktigt för ett brett användande av kulturhusets delar.

Scenen och dess utformning har också fått stort fokus i kommitténs arbete. Scenen har utpekats som en bärande och mycket viktig del i ett kulturhus. Speciellt eftersom de scener vi idag har i Ängelholms kommun har begränsningar och hinder. Kommittén är därför helt enig i att förutsättningarna för att arrangera och ta emot produktioner behöver förbättras. Kommittén identifierade behov av fyra olika scener. En större huvudscen, en mindre scen, en caféscen och en temporär utomhusscen som kan byggas upp vid behov. På detta sätt tror kommittén att kulturhuset kan täcka in de olika sorters arrangemang och övriga användningsområden som kommer vara aktuella för både kulturskolan och för kulturhuset som helhet. Ett starkt önskemål från kommittén är att scenerna ska vara flexibla i sin utformning så att de kan anpassas efter olika sorters arrangemang. Ytterligare exempel på behov av flexibilitet är att olika sorters arrangemang kräver olika tekniska och akustiska förutsättningar, varav tekniken är av mycket stor vikt. Ett sätt att möta de olika behoven är att installera ett elektroakustiskt system som ger möjlighet att ändra klangen i salongen utifrån behov. Kommittén ser även de tekniska förutsättningarna som en grund för hur kulturhuset kommer att användas. Det är centralt att tekniken i alla hänseenden är användarvänlig, flexibel och adekvat.

Kommittén poängterar i detta förslag vikten av att säkra driften ekonomiskt flera år framåt för att kunna driva kulturhuset på ett hållbart sätt. En god drift i form av personal och andra praktiska aspekter är avgörande för hur nyttjandet av kulturhuset kommer att se ut. En av de funktioner som kommittén beskriver som viktigast är en samordningsfunktion eller arrangör som binder ihop kulturella intressenter i samexistens och inspirerar, planerar och fyller kulturhuset.

När det gäller var ett nytt kulturhus ska ligga i Ängelholm är det mest tongivande kriteriet för en bra lokalisering tillgänglighet. Det ska vara lätt att ta sig till kulturhuset oavsett färdmedel. En annan aspekt som styr val av plats är den omgivning som kulturhuset byggs i. En plats med vacker omgivning kan framhävas genom kulturhuset och tvärtom. Ett beslut om placeringen av ett kulturhus bör även beakta vilka synergieffekter som kan uppstå med andra aktörer i och omkring stadskärnan. Placeringen är till exempel viktig för att fånga upp spontana besök i kulturhuset och för att kunna väcka intresse genom affischering på utsidan och en inbjudande entré. Kulturhuset bör därmed placeras där det finns ett naturligt flöde av människor, för att väcka intresse även hos de som inte är aktiva i olika kulturforum idag.

Kommittén har även utforskat hur själva byggnaden kan utformas, och när det gäller kulturhusets design är det viktigt för deltagarna att byggnaden syns och är arkitektoniskt intressant samtidigt som den speglar sin omgivning och har effektiva ytor. Byggnaden får gärna vara inbjudande, spännande och ett blickfång i Ängelholms stadsbild – något som man är stolt över som Ängelholmare.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023